Bütçe Kanunları  
Resmi Gazete: 07.01.2000 Cuma Sayı: 23929
Maliye Bakanlığından:

2000 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 1) 
 


            2000 Mali Yılı Bütçesinin temel amacı, bir yandan faiz dışı bütçe dengesinde önemli bir iyileşme sağlayarak reel faizleri ve enflasyonu makul bir düzeye indirmek, diğer yandan yapısal mali düzenlemelerle birlikte ekonomiyi yeniden istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ortamına kavuşturmaktır. Bu çerçevede, konsolide bütçe ödeneklerinin bu amaçlar doğrultusunda kullanılması büyük önem taşımaktadır.

            4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununun 5 inci maddesinde, konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin, Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerindeki ödeneklerini Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde kullanacakları, bu oranların üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapamayacakları belirtilmektedir.

            Bu hükme istinaden, 2000 yılı ödenekleri ayrıntılı harcama programına bağlanacağından, kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak ayrıntılı harcama programı tekliflerinin aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde düzenlenmesi gerekli görülmektedir;

            - Ayrıntılı harcama programı teklifleri kurum ve kuruluşlarca hazırlanırken; bütçe gider ve gelirlerindeki önceki yıllar aylık gerçekleşmeleri yanısıra, teşkilat yapılarındaki değişiklik, mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği ve diğer özel durumlar da dikkate alınacaktır.

            - Personel ödeneklerinin aylık harcama programı teklifine dönüştürülmesinde memur ve sözleşmeli personel ödemeleri dolu kadrolar esas alınarak 2000 yılı Ocak ayında uygulanacak katsayı ve sözleşme ücretleri üzerinden; işçiler açısından ise sürekli işçi pozisyonlarından dolu olanlar ile vize edilmiş geçici işçi pozisyonları esas alınarak mevcut hizmet sözleşmesi ve 2000 yılında uygulanacak toplu iş sözleşme hükümleri çerçevesinde hesaplanacaktır.

            - Personel ödenekleri ve sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılacak ödemeler hariç olmak üzere 2000 yılı bütçe ödeneklerinden ödenek türüne bakılmaksızın %2 lik bir bölümü istikrar programı uyarınca bloke edileceğinden, kurum ve kuruluşlar, program tekliflerinde söz konusu orana tekabül eden miktara yer vermeyeceklerdir.

            - Kurum ve kuruluşlar, ayrıntılı harcama program tekliflerini sözkonusu Kanunda belirtilen ödenekler dahilinde aylar itibarı ile hazırlayarak, merkezde Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlığı ile birlikte, tertipler ve ekonomik ayrım bazında (cari, yatırım ve transfer) konsolide ederek tek bir cetvel (Ek: 1) halinde düzenleyeceklerdir.

            - Tertipler itibariyle programlanan kurum ve kuruluş bütçelerinin detay listesi (Ek: 2) teklife eklenecektir.

            - Genel ve katma bütçelerin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, sosyal güvenlik kuruluşları ve Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili ayrıntılı harcama programları ise önceki yıllarda olduğu gibi ilgili kuruluşlar tarafından Ek: 3'de yer alan cetvel esas alınarak ayrıca düzenlenecek; bu cetveldeki aylık rakamlar Ek: 1 ve Ek: 2'deki cetvellerin ilgili bölümünde de gösterilecektir.

            - Sözkonusu cetveller Milyon TL. olarak düzenlenecektir.

            - Kurum ve Kuruluş Bütçelerinden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine aktarılacak yatırım ödenekleri, kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokol kapsamındaki ödenek aktarmaları, il özel idarelerine ve fonlara aktarılmak suretiyle kullanılacak ödenekleri ile benzeri nitelikte olanların aylık harcama dağılımları da konsolide cetvele (Ek: 1) dahil edilecektir. Bu nitelikte yapılacak ödenek aktarmaları ve aylık harcama tahminleri ayrıntılı olarak bu cetvele ek olarak ayrıca bildirilecektir.

            - Kurum ve Kuruluşlarca hazırlanan ayrıntılı harcama programı teklifleri, Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) en geç 17 Ocak 2000 tarihine kadar ulaşacak şekilde gönderilecektir. Ayrıca, bu talimat Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip Bakanlığımız (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (w.w.w.Bumko.gov.tr) yer alacaktır. Bu itibarla, ayrıntılı harcama programı ile ilgili istenilen tablolar sözkonusu internet adresinden temin edilebileceği gibi, internet imkanına sahip olmayan kurum ve kuruluşlara disket ortamında da verilebilecektir. Bu şekilde, kurum ve kuruluşlarca temin edilmiş bilgi ve tablolar yine aynı usulle;

            - İnternet ortamında elektronik posta (e mail) ile,

            - bu sağlanamıyor ise disket ile,

            yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımıza gönderilebilecektir.

            - Maliye Bakanlığınca kuruluşlardan alınan bu cetveller, ekonominin gereklerine uygun olarak değerlendirilecek, gerektiğinde kuruluşlarla görüşme yapılmak suretiyle miktar ve oran olarak nihai hale getirilerek vize edilecektir.

            - Harcama programına bağlanmayan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekler hiçbir suretle kullanılmayacaktır.

            Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

İLGİLİ TABLOLAR 07/01/2000 TARİHLİ VE 23929 SAYILI RESMİ GAZETENİN 55-59 SAYFALARI ARASINDADIR.