Bütçe Kanunları  
Resmi Gazete: 14.01.2000 Cuma Sayı: 23933
Maliye Bakanlığından:

2000 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 2) 
 


            1- Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19.11.1986 tarih ve 11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde; "... yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.", denilmektedir.

            2- Bu çerçevede, 03.02.1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (3) Sıra No'lu 1999 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatıyla, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan alınacak yemek bedelleri belirlenmişti. Bu bedellerin yerine, 2000 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan en az;

                                       17.01.2000 tarihinden  17.07.2000 tarihinden
                                       16.07.2000 tarihine    14.01.2001 tarihine
                                       kadar                  kadar
                                       ---------------------  ---------------------
a) Ek göstergesiz görevlerde                         200,000                220,000
   bulunanlardan
b) 1100'e kadar (1100 dahil) ek
   göstergeli görevlerde
   bulunanlardan                                     340,000                375,000
c) 2200'e kadar (2200 dahil) ek
   göstergeli görevlerde
   bulunanlardan                                     400,000                440,000
d) 4800'e kadar (4800 hariç) ek
   göstergeli görevlerde
   bulunanlardan                                     480,000                530,000
e) 4800 ve daha yukarı ek göstergeli
   görevlerde bulunanlardan                          660,000                730,000
f) Aylık brüt sözleşme ücretleri
   250,000,000 liraya kadar
   olanlardan                                        240,000                265,000
g) Aylık brüt sözleşme ücretleri
   500,000,000 liraya kadar
   olanlardan                                        400,000                440,000
h) Aylık brüt sözleşme ücretleri
   750,000,000 liraya kadar olanlar
   dan                                               660,000                730,000
ı) Aylık brüt sözleşme ücretleri
   750,000,000 liranın üzerinde
   olanlardan                                        775,000                855,000
    lira günlük bedel alınması uygun görülmüştür.

            3- Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde de yemek bedeli tesbit edebileceklerdir.

            4- Bu Talimata, Genel ve Katma Bütçeli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Döner Sermayeli Kuruluşlar ve Fonlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları uyacaklardır.

            5- Bu uygulamaya 17.01.2000 tarihinde başlanılacaktır.

            Tebliğ olunur.