Bütçe Kanunları  
Resmi Gazete: 27.01.2000 Perşembe Sayı: 23946
Maliye Bakanlığından:

2000 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 4) 
 


             Bilindiği üzere, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (o) fıkrasında;

             "Kamu personeline sağlanan sosyal servis ve hizmetler karşılığında alınacak bedelleri belirlemek; kamu hizmetlerinden bedeli karşılığında verilebileceklerin fiyatlandırma esas ve ilkelerini tesbit etmek; bu suretle elde edilen gelirlerin ilgili bütçelere mal edilmesi ve gerektiğinde ödenek şeklinde kullandırılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek." hususu Maliye Bakanlığının görevi olarak belirlenmiştir.

             Diğer taraftan, 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununun "Kamu kuruluşlarınca işletilen sosyal tesisler" başlığı altındaki 62 nci maddesinde;

             "Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaz.

             Bu tür yerlerde, genel ve katma bütçeden döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2000 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.

             Söz konusu tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedelleri belirlemeye veya belirlenen tarifeleri tasdik etmeye ve bu yerlerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmeye, diğer gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

             Bu itibarla, genel ve katma bütçeli kuruluşlar, özel idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim, dinlenme, misafirhane ve spor tesisi gibi sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek ve konaklama bedellerinin tesbitinde aşağıdaki usul ve esaslara uyulması gerekli görülmüştür.

             EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
             1- Bilindiği üzere, bu kuruluşların tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesislerinde asıl binaların yanısıra;

             - Deniz, göl ve ırmak kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarında,
             - Konut veya bağımsız bölümde tuvaleti ve banyosu,
             - Sıcak suyu,
             - Binaların havalandırma tesisatı,
             - Konut veya bağımsız bölümlerde telefonu,
             - Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını,
             - Mutfağı ve lokantası,
             - Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı,
             - Dinlenme ve oyun salonu,
             - Çay bahçesi
             - Tesis apartman şeklinde ise asansörü,
             - Diskoteği,
             - Çocuk bahçesi
             - Spor alanları,
             - Reviri,
             - Plajı,
             - Güneşlenme yerleri ve teçhizatı,
             - Oto parkı (enaz 20 araçlık),
             - Yüzme havuzu,
             - Saunası,

             olması gibi, şartlara ve ihtiyaçlara göre bazı ilave özelliklere sahip üniteler yapılmakta veya bulunabilmektedir.

             2- Bu özellikler göz önünde bulundurularak, 2000 yılı eğitim ve dinlenme tesislerinden faydalanma bedeli olarak aşağıdaki ücretler tesbit edilmiştir.

             Kurum personelinin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin eğitim ve dinlenme tesislerinden önceden belirlenmiş devreler itibariyle yararlanmaları halinde en az;

             a) 1 inci maddede sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 3,125,000.- TL. yemek ve 1,250,000.- TL. konaklama bedeli (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 1,875,000.- TL. konaklama bedeli),

             b) 1 inci maddede sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 1,950,000.- TL. yemek ve 925,000.- TL. konaklama bedeli (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 1,250,000.-TL. konaklama bedeli),

             c) 1 inci maddede sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 1,700,000.- TL. yemek ve 675,000.- TL. konaklama bedeli (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 925,000.- TL. konaklama bedeli), alınacaktır.

             d) Ayrıca, konut ve bağımsız bölümde;

             - Buzdolabı bulunanlarda günlük 250,000.- TL.,
             - Kliması bulunanlarda günlük 625,000.- TL.,
             - Televizyon alıcısı bulunanlarda günlük 500,000.- TL.,

             konut başına ilave bedel alınır.

             MİSAFİRHANELER
             3-a) Dinlenme amacıyla misafirhanelerden yararlanan kamu personelinden kişi başına her gece için en az 1,625,000.- TL. alınır.

             Verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısının iki veya tek olması, yararlanan kişilerin kamu personeli olmaması gibi hususlar dikkate alınarak konaklama bedeli için daha yüksek miktarlar tesbit edilebilir.

             b) Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden, 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelde belirtilen ve konaklama hizmetinden yararlanacak bu kişilerin gündeliklerinin 1/3'ü, denetim elemanlarından ise gündeliklerinin 1/2'si tutarında konaklama bedeli alınır.

             Misafirhaneden yararlanan görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın tümüne aynı tarife uygulanacaktır.

             SPOR TESİSLERİ
             4- Her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, "tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı en az; spor alet ve malzemelerini kendileri getirmeleri halinde kişi başına 1,250,000.- TL., spor alet ve malzemelerini tesisten temin etmeleri halinde kişi başına 1,750,000.- TL. bedel alınır.

             Amatör spor müsabakaları sırasında, lisanslı sporcuların antrenman amacıyla kullanmalarında ve öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir.

             5- Sauna, hamam ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına 2,250,000.- TL. bedel alınır.

             6- Spor tesisleri ile sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli devreler itibariyle dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen bedellerin dörtte biri alınır.

             GENEL ESASLAR
             7- Yukarıda belirtilen eğitim, dinlenme ve diğer sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kuruluşların bütçelerinden ve sair imkanlarından herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır.

             Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak, 1999 yılında görevlendirilen personel sayısı hiçbir şekilde aşılmayacaktır.

             Bu tür yerlerde, 2000 yılında yeni personel istihdam edilmeyecektir. Eğitim, dinlenme, misafirhane ve diğer sosyal tesislerin personel ihtiyacı, bedeli işletme gelirlerinden karşılanmak üzere mahallinden temin edilecektir.

             8- Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaması esas olduğundan; sözkonusu tesislerin kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör onarımı gibi küçük bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin %5'inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutulacak ve bu paralar ihtiyaç halinde sözkonusu işler için harcanacaktır.

             Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında Başbakanlık ve/veya Bakanlığımızca çıkarılmış veya çıkarılacak olan tasarruf genelge ve talimatlarına uyulacaktır.

             9- Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunulmayacaktır.

             10- Tesislerin bir önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan müracaat sayıları da dikkate alınarak doluluk oranı %50'nin altına düşen tesisler hizmete açılmayacak, yeterli sayıda müracaat olmaması halinde dönemler itibariyle yapılan müracaatlar birleştirilerek dönem sayılarının azaltılması yoluna gidilecektir.

             11- Kamp dönemleri için tesbit edilen tarifenin %20'si müracaat sırasında avans olarak alınacaktır. Kamp tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra bildirimde bulunanlara hergün için %2 oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecektir.

             12- Tesisler devamlılık arzedecek şekilde, yurt, pansiyon ve bekar lojmanı olarak kullanılmayacaktır.

             13- Eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler gibi yerlerde alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri ile içki, meşrubat, çay, kahve vesair hizmet bedelleri hiç bir şekilde maliyetinin altında olmayacaktır.

             Yukarıda sayılanların dışında kalan ve yemek verilen lokanta ve benzeri yerlerle pastahane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen mahallerde de bu esaslara uyulacaktır.

             14- Yukarıda yazılı, yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri, yararlananlardan alınması gereken en az miktarları ifade ettiğinden kuruluşlar, yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun olduğu Temmuz - Ağustos, yılbaşı ve sömestr tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebileceklerdir.

             15- Bir kurumun eğitim ve dinlenme tesislerinden diğer kurum ve kuruluşların personelinin yararlandırılması halinde, kurumun kendi personeline uyguladığı bedelin %25 fazlası üzerinden yararlandırılırlar.

             Bir kurumun eğitim ve dinlenme tesislerinden memur, işçi, sözleşmeli personel ile bunların eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin dışında olup da memur, işçi ve sözleşmeli personel olmayanların, kurum personeli ile birlikte tesisten yararlanmaları halinde, bu kişilerden personel için uygulanan tarifenin %50 fazlası alınır.

             7 yaşından küçük çocuklar için, belirlenecek yemek ve konaklama bedelleri % 50 eksiği ile alınır.

             16- Emekliler (eşi ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri dahil) yukarıda belirtilen esaslar dahilinde, eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlandırılabilirler.

             17- Görevi ve ünvanı ne olursa olsun hiç bir kişi ve personel, tesislerden ve yukarıda belirtilen hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz.

             Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.

             Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalandırılamaz.

             18- Lokanta, pastahane, büfe gibi bölümleri de dahil olmak üzere eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, spor tesisi, sauna ile kaplıca ve diğer sosyal tesislerde uygulanan yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve, konaklama ve diğer yararlanma bedellerine ait gelirler ile yapılan her türlü giderler mutlaka geçerli bir belgeye dayandırılacaktır.

             Bu amaçla;

             a) Gider ve gelir belgeleri mevzuatta öngörüldüğü şekilde seri ve sıra numaralı olarak bastırılacak veya temin edilecektir.

             b) Gider ve gelirler yılbaşında kurum amirlerince tasdik edilmiş ve sayfaları mühürlenmiş defterlere belgelerine istinaden günlük olarak kaydedilecektir.

             c) Tesis yöneticisi defter ve belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlayacak ve takip edecektir.

             d) Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yıl sonlarında denetleyeceklerdir. Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilecektir.

             Yukarıda yapılan düzenlemeler, sözkonusu tesisleri işleten kuruluşlardan vergi kanunları ile diğer kanun hükümlerine göre defter tutma ve belge düzenleme mükellefiyeti bulunanların, bu mükellefiyetlerini ortadan kaldırmaz.

             19- Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki hususlara riayet edilecektir;

             a) Görevliler nezdinde belirli miktarın üzerinde nakit bulundurulmayacaktır.

             b) Avans olarak verilen paraların makul bir süre sonunda mahsubu veya iadesi sağlanacaktır.

             c) Kalan para milli bankalarda muhafaza edilecektir. Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılmasına ağırlık verilecektir.

             20- Kurumlar, 2000 yılında uygulanacak tarifeler ve yararlanma bedelleri ile eğitim ve dinlenme tesislerine ait bilgileri her tesis itibariyle ekli cetvele göre doldurup, tasdik ettikten sonra en geç 10.03.2000 tarihine kadar Bakanlığımıza (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir.

             Bütün tesisler için ayrı ayrı doldurulan ekli cetvellerin, aynı kurumun ilgili birimleri tarafından biraraya getirilmesi ve toplu olarak gönderilmesi gerekmektedir.

             21- Belirlenen bu asgari bedellere Katma Değer Vergisi dahildir.

             22- Tesislerde tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle ve tedarik vs. gibi tesisin işletilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde kalanların şehirlerarası ve milletlerarası her türlü telefon konuşmaları ile faks haberleşme ücretleri kendileri tarafından ödenmek zorundadır.
             Bu ücretler, ilgililerin tesisten ayrılmasından önce tahsil edilir.

             İdareler bu konudaki uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin önlemleri alırlar.

             23- Bütün kamu kurum ve kuruluşları bu Talimat hükümlerine istisnasız uyacaklardır.

             24- Tesislerin tamamen kiraya verilmesi veya yemek, çay vesair hizmetlerin, kurum personeli yerine doğrudan müstecire verilmek suretiyle gördürülmesi imkanları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilecektir. 

             25- Uygulama, 27.01.2000 tarihinden itibaren başlayacaktır.

             Tebliğ olunur.

EK: 1
 
 
KURUMUN ADI:
EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİNİN VEYA MİSAFİRHANENİN ADI:
1. Bulunduğu il/ilçe
 
2. Tesisin ada, parsel ve pafta numarası
 
3. Arazinin yüzölçümü (m2), hisseli ise hisse oranı
 
4. Maliki
 
5. Tahsisli ise hangi kuruma tahsis olunduğu veya kullanan kurum
 
6. İmar planında ise imar planında ayrıldığı amaç
 
7. Belediye, mücavir alan veya köy sınırlarında hangisi içinde olduğu
 
8. Kıyı Kanununa göre kıyıya uzaklığı (metre olarak)
 
9. Ormanın içinde veya orman sınırları dışında çıkrılan yerlerden olup olmadığı
 
10. SİT alanı içinde olup olmadığı
 
11. Tesisi işleten idarenin veya işletmenin adı ve adresi
 
12. Tesisteki yatak sayısı
 
13. Bağımsız bölüm veya konut sayısı
 
14. 1999 yılında yararlanan kişi sayısı
 
15. Yıllık gayrisafi geliri
1998 yılı
 
1999 yılı
 
16. Yıllık gideri
1998 yılı
 
1999 yılı
 
17. Talimatın 1 inci maddesine göre sahip olduğu özellik sayısı: 
 
A. 12 özellikten az
 
B. 12-14 özellik
 
C. 15 ve daha fazla özellik
 
18. Varsa tesiste mevcut spor sahaları 
 
19. Tesiste yüzme havuzu olup olmadığı
 
20. 2000 yılında uygulanması düşünülen günlük bedeller
 
A. Konaklama bedeli
 
B. Yemek bedeli
 

             TASDİK EDENİN :
             ADI SOYADI         :
             ÜNVANI                :
             İMZASI                  :
             TARİH                   :

NOT: Her tesis için ayrı ayrı doldurulacaktır.                                                                                 TESİS