Bütçe Kanunları  
Resmi Gazete: 01.02.2000 Salı Sayı: 23951
Maliye Bakanlığından:

2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Ayrıntılı harcama programı) (Sıra No: 5)
 


            2000 Mali Yılı Bütçe Kanununun 5 inci maddesinin (a) fıkrasında; konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin, Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerindeki ödenekleri Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde kullanacakları, bu oranların üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapılamayacağı, anılan maddenin (b) fıkrasında ise bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden yardım alan bağımsız bütçeli kuruluşlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca, hizmetleri ile ilgili aylık harcama programlarını vize edilmek üzere en geç 31 Ocak 2000 tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderileceği, bu programların Maliye Bakanlığınca vize edilmeden bütçenin yatırım ve transfer tertibindeki ödeneklerin kullanılamayacağı öngörülmektedir.

            Buna göre, 07.01.2000 tarihinde yayımlanan (1) Sıra Numaralı Bütçe Uygulama Talimatı gereğince kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilen ve Bakanlığımızca vize edilen ayrıntılı harcama programının uygulanması ve ödeneklerin kullanımına ilişkin esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

            1- Ayrıntılı harcama programları vize edilirken 07.01.2000 tarihinde yayımlanan (1) sıra Numaralı Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen ilkeler ve Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan nakit programı gözönüne alınmıştır.

            Bu itibarla, kurum ve kuruluşlar, programın aksamaması ve nakit sıkıntısına neden olunmaması için harcamalarını vize edilen harcama programı çerçevesinde gerçekleştirecekler ve Bakanlığımızdan kesinlikle ek ödenek talebinde bulunmayacaklardır.

            Ayrıca, önceden planlanmayan ve gider artışına neden olacak yeni taahhüt ve projelere başlanılmayacak, teşkilat genişlemesine gidilmeyecektir.

            2- Vize edilen ayrıntılı harcama programlarında yer alan ödenekler, Genel ve Katma bütçeli kuruluşların üçer aylık dönemler itibariyle kullanabilecekleri tutarlardır. Dolayısıyla, harcamalar, üçer aylık dönem itibariyle programlanmış ödenekler dahilinde yapılacaktır. Üç aylık dönem itibariyle kullanılmayan tutarlar ise takip eden üç aylık dönemlerde kullanılabilecektir. Ancak, ilerdeki üç aylık dönemlere ilişkin ödenekler süresinden önce kesinlikle kullanılmayacaktır.

            3- Bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden yardım alan bağımsız bütçeli kuruluşların harcama programlarında yer alan ödenekleri, bu kuruluşların finansman durumlarına bakılmak suretiyle aylık olarak kullandırılacaktır. Dolayısıyla, finansman durumlarının tespiti için 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununun 5 inci maddesinin (b) fıkrasının 2 nci bendi gereğince bu kuruluşlar gelir, gider ve finansmanına ilişkin aylık uygulama sonuçlarını engeç takip eden ayın 5'ine kadar Bakanlığımıza bildireceklerdir.

            4- Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, ayrıntılı harcama programında tertipler bazında vize edilmiş toplam üç aylık ödenekleri aşmamak üzere, her üç aylık dönem başından itibaren herhangi bir talimat beklenilmeksizin ödeme emri düzenleyebileceklerdir.

            Ancak, ödeneklerin akılcı kullanımının sağlanarak tenkislerin en aza indirilebilmesi için ödeme emirleri uygun zamanda ve yeterli ödenek ihtiva edecek şekilde düzenlenecektir.

            5- Tahakkuk birimleri, harcama programının temel amaçlarının başında aylık nakit planlamasının geldiği bilinci içerisinde hareket edecekler ve harcamaların üç aylık dönem içindeki aylara dengeli olarak dağıtılmasına dikkat edeceklerdir.

            6- Kurum ve kuruluş bütçelerinde yer alan ödeneklerden vize edilen harcama programları kapsamına alınmayan tutarlar bloke tutulmuş olup, 2000 Mali Yılı 1 Sıra No'lu Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen ve %2'lik orana tekabül eden bloke ödenekler için Bakanlığımıza kesinlikle serbest bırakma talebinde bulunulmayacaktır.

            7- Kurum ve kuruluş bütçelerinden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesi ile il özel idarelerine ve fonlara aktarılmak suretiyle kullanılacak yatırım ödeneklerinin aktarılmasına ilişkin kuruluş talepleri en geç Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığımıza (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

            Bayındırlık ve İskan Bakanlığına aktarılacak ödenekler, Bakanlığımızca ilgili kuruluş bütçesi içerisinde vize edilen harcama programı dahilinde ve yukarıda belirtilen esaslara göre kullanılacaktır.

            İl özel idarelerine ödenecek tutarlar ile fonlara aktarılacak yatırım ödenekleri vize edilen harcama programlarına uygun olarak üçer aylık dönemler itibariyle kullanılacaktır.

            8- Kurum ve kuruluşlar, vize edilmiş harcama programında yer alan serbest ödenek tutarlarını aşmamak ve çok zorunlu ve acil durumlara münhasır olmak kaydıyla serbest ödeneklerin tertipleri arasındaki veya yıl içerisindeki dağılımına ilişkin revize talebinde bulunabileceklerdir. Ancak, revizeyi gerektiren detaylı hizmet gerekçeleriyle diğer bilgi ve belgeler talebe eklenecek ve gerekirse Bakanlığımızca yerinde yaptırılacak inceleme sonucunda gerekli değişikliğin yapılıp yapılmayacağına karar verilecektir.

            9- Uygulanmakta olan bütçe açığı ve enflasyonu aşağıda çekme programı çerçevesinde kamu finansman dengelerinin arzu edilen seviyelerde tutulabilmesi için harcama programına bağlanmış ödeneklerin kullanımında ayrıca aşağıda belirtilen tedbirlere uyulması gerekmektedir.

            - Personel ödeneklerinde artışa neden olabilecek zam, tazminat ve fazla mesai talebinde bulunulmayacaktır.

            - Geçici işçilerin vize edilmiş adam\ay sayıları ve çalışma süreleri kesinlikle uzatılmayacağı gibi bütçelerinin 66 alt programında yer alan geçici işçi ödenekleri, Bakanlığımızca vize edilen aylık dağılım cetvellerine göre kullanılacaktır.

            - Yurt dışı geçici görevlendirmelerde bu amaçla tertiplenen bütçe ödenekleri hiçbir suretle aşılmayacaktır. Yurt dışı geçici görevlendirmelerde, gerek görevlendirilen kişi sayısının ve gerek görevlendirme süresinin asgari düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir. Ayrıca, ödenek yetersizliği nedeniyle ilave ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

            - Devam eden temizlik işleri kapsamında bir önceki yılda çalıştırılan işçi sayısı 2000 yılında artırılmayacaktır.

            - Kurum ve kuruluşlar, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu prim ödemelerini hiçbir suretle ertelemeyecekler, bu tertiplerdeki ödeneklerin yetersiz kalması durumunda bütçelerinin diğer kalemlerinden yapacakları tasarruflarla en kısa sürede söz konusu primleri ödeyerek, borca bırakmayacaklardır.

            - Elektrik, su, havagazı, telefon, akaryakıt ve yakacak faturaları gibi mutad giderler zamanında ödenecektir. Bu giderler için ihtiyaç duyulabilecek ek ödenekler kurum ve kuruluşların kendi bütçelerinde yapılacak tasarruflarla karşılanacaktır.

            - Devam etmekte olan yatırımlar için ayrıntılı harcama programına bağlanan serbest ödeneğin üzerinde iş yaptırılmayacaktır.

            Etkin ve dengeli bir bütçe programı uygulanması için kuruluşların yukarıda belirtilen hususlara dikkatle ve titizlikle uymaları gerekmektedir.

            Tebliğ olunur.