Bütçe Kanunları  
Resmi Gazete: 09.01.2001 Çarşamba Sayı: 24635 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:


2002 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 1) 

 


            1- Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212'nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19.11.1986 tarih ve 11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinde; "... yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.", hükmü yer almaktadır.
             2002 Mali Yılı Bütçesi; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve uygulanmakta olan ekonomik programın ilke ve hedefleriyle uyum içinde, kamu kesimi açıkları ve enflasyonun düşürülmesi konusundaki kararlılığın devamı ile ekonomik canlanma ve büyümenin tekrar yakalanması temelinde hazırlanmıştır.
             Bu itibarla, konsolide bütçe ödeneklerinin bu amaçlar ve anlayış doğrultusunda kullanılması büyük önem taşımaktadır.
             2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesinde, konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin, Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerindeki ödeneklerini Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde kullanacakları, bu oranların üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapamayacakları belirtilmektedir.
             Bu hükme istinaden, 2002 yılı ödenekleri ayrıntılı harcama programına bağlanacağından, kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak ayrıntılı harcama programı tekliflerinin aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde düzenlenmesi gerekli görülmektedir;
             - Kurum ve kuruluşlarca ayrıntılı harcama programı teklifleri; uygulanmakta olan ekonomik program, bütçe gider ve gelirlerindeki önceki yıllar aylık gerçekleşmeleri, teşkilat yapılarındaki değişiklikler, mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği ve diğer özel durumlar dikkate alınarak hazırlanacaktır.
             - Kamu harcamalarının azaltılmasına yönelik tedbirler kapsamında taşra teşkilatlarının küçültülmesi suretiyle reorganize edilecek kuruluşlar, ayrıntılı harcama programı tekliflerini hazırlarken bu hususu gözönünde bulundurarak ödenek dağılımını buna göre planlayacaklardır.
             - Personel ödenekleri, memur ve sözleşmeli personel için dolu kadrolar esas alınarak 2002 yılı Ocak ayında uygulanacak katsayı ve sözleşme ücretleri üzerinden; işçiler için sürekli işçi pozisyonlarından dolu olanlar ile vize edilmiş geçici işçi pozisyonları esas alınarak, toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak hesaplama çerçevesinde aylık olarak dağıtılacaktır.
             - Kurum ve kuruluşlar, ayrıntılı harcama programı tekliflerini söz konusu Kanunda belirtilen ödenekler dahilinde aylar itibariyle hazırlayarak, merkezde Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlığı ile birlikte, tertipler ve ekonomik ayrım bazında (cari, yatırım ve transfer) konsolide ederek tek cetvel (Ek: 1) halinde düzenleyeceklerdir.
             - Tertipler itibariyle programlanan kurum ve kuruluş bütçelerinin detay listesi (Ek: 2) teklife eklenecektir.
             - Genel ve katma bütçelerin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar (01.01.2002 tarihinden itibaren tasfiye edilen fonlardan kurum haline dönüşerek hizmetini yürütenler dahil), sosyal güvenlik kuruluşları ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait ayrıntılı harcama programı teklifleri ise önceki yıllarda olduğu gibi sözkonusu kuruluşlar tarafından Ek: 3'de yer alan cetvel ve/veya gerektiğinde istenecek diğer cetveller esas alınarak ayrıca düzenlenecek; bu cetvelde aylar itibariyle yer alacak rakamlar Ek: 1 ve Ek: 2'deki cetvellerin ilgili bölümünde de gösterilecektir.
             - Sözkonusu cetveller (Milyon TL.) olarak düzenlenecektir
             - Kurum ve kuruluş bütçelerinden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine aktarılacak yatırım ödenekleri, kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokol kapsamındaki ödenek aktarmaları, il özel idarelerine
aktarılmak suretiyle kullanılacak ödenekler ile benzeri nitelikte olanların aylık harcama dağılımları da konsolide cetvele (Ek: 1) dahil edilecektir. Bu nitelikte yapılacak ödenek aktarmaları ve aylık harcama tahminleri ayrıntılı olarak bu cetvele ek olarak ayrıca bildirilecektir.
             - Kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ayrıntılı harcama programı teklifleri, Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) en geç 18 Ocak 2002 tarihine kadar ulaşacak şekilde gönderilecektir. Ayrıca, bu talimat Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip Bakanlığımız (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) internet sayfasında (www.bumko.gov.tr) yer alacaktır. Bu itibarla, ayrıntılı harcama programı ile ilgili istenilen tablolar sözkonusu internet adresinden temin edilebileceği gibi, internet imkanına sahip olmayan kurum ve kuruluşlara disket ortamında da verilebilecektir.
             Bu şekilde, kurum ve kuruluşlarca temin edilmiş bilgi ve tablolar yine aynı usulle;
             - İnternet ortamında elektronik posta (e mail) ile,
             - Bu sağlanamıyor ise disket ile yukarıda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımıza iletilecektir.
             - Maliye Bakanlığınca kuruluşlardan alınan bu cetveller, ekonominin gereklerine uygun olarak değerlendirilecek, gerektiğinde kuruluşlarla görüşme yapılmak suretiyle miktar ve oran olarak nihai hale getirilerek vize edilecektir.
             - Vize işlemini takiben, yeni kod sistemine göre bütçelerini hazırlamış olan pilot uygulama yapacak kurumlar, bu düzeyde ayrıntılı harcama programlarını da vize edilmek üzere en geç iki hafta içinde Bakanlığımıza ileteceklerdir.
             - Harcama programına bağlanmayan proje ve faaliyetlere ilişkin ödenekler hiçbir suretle kullanılmayacaktır.

             Tebliğ olunur.

İLGİLİ EK 09/01/2002 TARİHLİ ve 24635 SAYILI R.G. de YER ALMAKTADIR.