Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2003 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 10) (HARCIRAH) 
 

 

4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) bendinde yer alan hükümlerin uygulamasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

A. 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (O bendinin birinci paragrafında;

 

"10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince anılan Kanun kapsamı dışında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, istihdam edilme şekline bakılmaksızın; ilk defa veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile fertlerine bu nedenlerle harcırah ödenmez, bu amaçla başka bir adla ödeme yapılamaz"

 

hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükme göre, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince anılan Kanun kapsamı dışında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, istihdam edilme şekline bakılmaksızın; ilk defa veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile fertlerine sözkonusu atamalara bağlı olarak harcırah ödenmeyecek, bu amaçla başka bir adla dahi olsa herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 

B. 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) bendinin ikinci paragrafının birinci cümlesinde;

 

"Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personelden, kendilerinin yazılı talebi üzerine 1.4.2003 tarihinden itibaren bu kurum ve kuruluşlar arasında veya bunların başka yerlerdeki birimleri arasında naklen ataması yapılanlar ile başka yerlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilenlere, 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunda veya özel mevzuatlarında bu atama veya görevlendirmeler için öngörülen harcırah ödenmez, bu amaçla başka bir adla dahi olsa herhangi bir ödeme yapılamaz."

 

hükmü yer almaktadır. Bu hükmün uygulanmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir:

 

1.  6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler  gereğince  anılan   Kanun  kapsamı   dışında  yer  alan   bütün   kamu  kurum   ve kuruluşlarının tüm personeli, istihdam edilme şekline bakılmaksızın bu hükmün kapsamında değerlendirilecektir.

 

2.  Bu personelden. 1.4.2003 tarihinden itibaren sözkonusu kurum ve kuruluşlar veya bunların başka yerlerdeki birimleri arasında naklen ataması yapılanlar ile başka yerlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilenlere, bu atama ya da görevlendirmelerin ilgililerin kendi yazılı talepleri üzerine gerçekleştirilmiş olması halinde, 6245 sayılı Kanunda veya özel mevzuatlarında bu atama veya görevlendirmeler için öngörülen harcırah ödenmeyecek, bu amaçla başka bir adla dahi olsa herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 

3.   Atama ve görevlendirmelere  ilişkin  işlemler,  ilgililere tebliğ ile hüküm  ifade ettiğinden, yazılı talep ve diğer aşamaları 1.4.2003 tarihinden önce gerçekleşmiş olsa bile. 1.4.2003    tarihinde    veya    sonrasında   tebliğ   aşaması    tamamlanmış    tüm    atama   ve görevlendirmeler   de   anılan   hüküm   kapsamında   değerlendirilecek   ve   bu   atama   ve görevlendirmeler için harcırah ödenmeyecektir.

 

4.  Bu atama ya da görevlendirmelere ilişkin "kendilerinin yazılı talebi şartı", hem naklen atamalarda .hem de sürekli veya geçici görevlendirmelerde aranacak, yazılı talebe bağlı olmadan    kurumlarca   re'sen   yapılan   atama   ve   görevlendirmelerde   ise   bu   hüküm uygulanmayacaktır. Dolayısıyla, kurumlarca re'sen yapılan atama ve görevlendirmelerde, 6245 sayılı  Kanunda veya özel mevzuatlarında bu atama ve görevlendirmeler için öngörülen harcırah ödenecektir.

 

5.  Atama ve görevlendirmelerin, ilgililerin yazılı talepleri üzerine mi yoksa kurumlarca re'sen mi yapıldığı hususunda, her atama veya görevlendirme işleminin "sebep" unsuru dikkate alınacak, başka bir ifadeyle kurumları bu işlemleri yapmaya sevkeden esas nedene veya gerekçeye bakılacak; mevzuatı gereğince ilgililerin talepleri aranmaksızın yapılması gerekli ve zorunlu olan atama ve görevlendirmeler ile kurumların hizmet ihtiyacı veya idari ihtiyaç nedeniyle yaptıkları atama ve görevlendirmeler re'sen yapılmış sayılacaktır.

 

Bu çerçevede, ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan personelden, belirli hizmet bölgeleri veya yerlerinde öngörülen görev sürelerinin dolması sebebiyle kurumlarınca başka bir yere atanacak olanlar ile görevde yükselme veya yeterlik sınavları sonucu başka yerlere atanacak olanların, zorunlu olarak atanmaları gereken yerler arasındaki tercihlerini belirten form veya dilekçe şeklindeki beyanları, "kendilerinin yazılı talebi" olarak değerlendirilmeyecek, dolayısıyla bu şekilde yapılacak atamalar da re'sen yapılmış kabul edilecek ve bu kapsamda atananlara 6245 sayılı Kanunda veya özel mevzuatlarında bu atama ve görevlendirmeler için öngörülen harcırah ödenecektir. Ancak, zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan personelin, belli sürelerde görev yapmaları öngörülen hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerinin tamamlanmasından önce, eş durumu" öğrenim

 

durumu, sağlık sebepleri ve benzeri mazeretlere dayalı dahi olsa başka yerlere kendi talepleri üzerine atanmaları ile kapsama dahil tüm personelin bu mazeretlere dayalı olarak başka yerlere kendi talepleri üzerine atanmaları veya görevlendirilmeleri halleri, anılan hükmün kapsamında değerlendirilecek ve bu atama ve görevlendirmeler için harcırah ödenmeyecektir.

 

6. Atama ya da görevlendirme onaylarında, bu işlemlerin ilgililerin kendi yazılı talepleri üzerine mi, ilgili kurumca re'sen mi yapıldığı hususu açıkça belirtilecektir.

 

7.  Sözkonusu hüküm, yurt dışından yurt içine, yurt içinden yurt dışına veya yurt dışında bir yerden başka bir yere yapılan atama ve görevlendirmelerde de uygulanacaktır.

 

C. 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (O bendinin ikinci paragrafının ikinci cümlesinde;

 

'10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2, 3 ve 4 üncü bentleri kapsamında 1.4.2003 tarihinden itibaren görevlerinden ayrılacaklar ile anılan Kanunun 11 inci maddesine göre aynı tarihten itibaren harcıraha hak kazanacak olanlara ve özel hükümler gereğince Sözkonusu Kanun kapsamı dışında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aynı durumlarda bulunan personeline, bu nedenlere bağlı olarak ilgili mevzuatında öngörülen harcırah ödenmez; bunlardan, ilgili mevzuatında yer değiştirmeleri halinde harcırah verilmesi öngörülmüş olanlara, yer değiştirme koşulu aranmaksızın ve damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın 500 milyon lira tutarında ödeme yapılır.*

 

hükmü yer almaktadır. Bu hükmün uygulanmasında da aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 

1. 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin 2, 3 ve 4 üncü bentleri kapsamında;

 

a)  Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan  veya emekli   iken  Devlet hizmetine alındıktan  sonra cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilen memur ve hizmetlilere.

 

b) Cezaen olmamak üzere kurumlarınca vazifelerine son verilen hizmetlilere,

 

c) Terhis olunan yedek subaylara.

 

bu hallere bağlı olarak 1.4.2003 tarihinde veya daha sonrasında görevlerinden ayrıldıklarında. Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar olmak üzere verilmesi öngörülen harcırah ödenmeyecektir. Bunlara, bir defaya mahsus olmak üzere ve herhangi bir yer değiştirme koşulu aranmaksızın, damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmadan 500

 

milyon lira tutarında ödeme yapılacaktır. Bu ödeme için ilgililerden herhangi bir başvuru beklenmeyecek ve ayrıca ikamet değişikliği olup olmadığına da takılmayacaktır

 

2. 1.4.2003 tarihinden itibaren 6245 sayılı Kanunun U inci maddesi kapsamında harcıraha hak kazanacak olanlara da, sözü edilen maddede öngörülen harcırah ödenmeyecek; bunlara yer değiştirme koşulu aranmaksızın ve damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın toplam 500 milyon lira tutarındaki ödeme 11 inci maddede belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır.

 

3. özel hükümler gereğince 6245 sayılı Kanun kapsamı dışında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıda belirtilen durumlarda olan personeline de bu nedenler dolayısıyla ilgili mevzuatında öngörülen harcırah ödenmeyecektir. Bunlardan, yukarıda belirtilen nedenler dolayısıyla kendi mevzuatlarında harcırah verilmesi öngörülmüş olanlara, bir defaya mahsus olmak üzere ve herhangi bir yer değiştirme koşulu aranmaksızın damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmadan 500 milyon lira tutarında ödeme yapılacaktır. Bu ödeme için de ilgililerden herhangi bir başvuru beklenmeyecek ve ayrıca ikamet değişikliği olup olmadığına bakamayacaktır. Ancak, bunlardan kendi mevzuatlarında anılan durumlara ilişkin harcırah verilmesi öngörülmemiş olanlara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 

4. Sözkonusu hükümde yun içi ve yun dışı aynını yapılmadığından, yukarıda belirtilen durumların yurt dışında meydana gelmesi halinde de aynı yönde uygulama yapılacaktır.

 

5. Yapılacak ödemenin yer değiştirme ve herhangi bir beyan veya başvuru koşuluna bağlı tutulmaması nedeniyle, anılan hükümde sayılan hallerin meydana gelmesi ile birlikte sadece bu hallerin gerçekleştiğine (örneğin emeklilikte emeklilik onayı) dair belgelere dayanılarak bu ödeme yapılacaktır.

 

6. Bu ödeme, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerde" ilgililerin sayılan haller nedeniyle ayrıldıkları kurumların bütçelerinin 200 harcama kaleminden yapılacak ve ilgisine göre 220 veya 250 ayrıntı kodlarına gider kaydedilecek; diğer kurumlarda da buna ilişkin uygulama kendi mevzuatlarına uygun olarak benzer yönde gerçekleştirilecektir.

 

Tebliğ olunur.

 

17/6/2003

POZİSYON CETVELİ

 

 

UNVANLAR

SAYISI

Başkan

1

Grup Koordinatörü

3

Uzman

13

Laborant

2

Tekniker/Teknisyen

2

Savunma Uzmanı

1

Sekreter

2

Büro Görevlisi

2

Şoför

2

TOPLAM

28