Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 01.07.2003 Salı Sayı: 25155 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2003 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (YAZ OKULU-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI)
(SIRA NO: 11) 

 

 

I-Yaz Okulları

 

31/03/2003 tarihli ve 25065 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin (I-F) bendinde;

 

"I- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (c) fıkrasına göre Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden; toplam 280 ders saatine mukabil olmak ve anılan Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca ilgili fakülte ve program adına göre belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır. Ancak bu miktarın tespitinde, 6.8.2002 tarihli ve 2002/4727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmaz, ikinci öğretime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu öğretim ücretinin iki katını geçemez. Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu; Maliye Bakanlığınca fakülte ve program adına göre belirlenen miktardan daha az yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir.

 

Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile gerek normal örgün öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğretimi için ücret alınmaz.

 

2- Yaz okulu öğretim ücretleri öğrenciler tarafından peşin olarak Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar Rektörlükçe en geç 15 gün içinde ilgili Bütçe Dairesi Başkanlığının hesabına yatırılır. Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine bir yandan gelir diğer taraftan özel ödenek olarak kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla % 70 i yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilir, kalan kısmı ise Üniversitenin veya

 

Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılır, özel ödeneğin harcanmayan kısmı, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

 

3-  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına; unvanlarına, verdikleri dersin kredi ve saati ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda ders ve sınav ücreti ödenir.

 

özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim elemanlarına; Kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi, vakıf, demek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.

 

4-  Bu hükümlere göre işlem yapılabilmesi için; yaz okulu açılması, alınacak öğretim ücretleri ile ödenecek ders ve sınav ücretlerine ilişkin Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararlan hakkında Yükseköğretim Kurulu'ndan uygun görüş alınması zorunludur. Söz konusu yönetim kurulu kararlan ile verilen uygun görüşün birer örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

 

5-   Üniversite veya  Yüksek Teknoloji Enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde bu hükümler uygulanmaz.

 

6-  Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir. "

 

hükümleri yer almış bulunmaktadır.

 

 

Anılan hükümlerin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının da görüşleri alınmak suretiyle yükseköğretim kurumlan tarafından açılacak yaz okullarına ilişkin esas ve usuller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

l- Yaz okulu açılabilmesi, öğrencilerden alınacak yaz okulu öğretim ücretleri ile yaz okulunda görevlendirilecek öğretim elemanlarına ödenecek ders ve sınav ücretlerine ilişkin Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararlan hakkında Yükseköğretim Kurulu'ndan uygun görüş alınması zorunlu olup, söz konusu yönetim kurulu kararlan ile verilen uygun görüşlerin birer örneği toplu olarak 31 Temmuz 2003 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

 

2- Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden bir ders saati için alınabilecek azami ücretler

 

yükseköğretim programlan itibarıyla ekli cetvelde belirtildiği şekilde tespit edilmiştir, (örnek: İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde normal örgün öğretime kayıtlı bir öğrencinin yaz okuluna katılması halinde kendisinden bir ders saati için azami 820.000 TL ücret alınabilecek, aynı öğrencinin yaz okuluna katıldığı derslerin toplam 150 saatlik bir sureyi oluşturması halinde de kendisinden azami toplam 123.000.000 TL ücret alınabilecektir.)

 

3-  ikinci öğretime kayıtlı olup, yaz okuluna katılacak öğrencilerden alınacak yaz okulu azami ders saati ücreti, aynı fakülte veya program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenmiş olan yaz okulu azami ders saati ücretinin iki katını geçemeyecektir, (örnek: Normal örgün öğretim öğrencileri için yaz okulu bir ders saati ücreti azami 820.000 TL. olarak belirlenmiş olan iktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde ikinci öğretime kayıtlı öğrencilerden bir ders saati ücreti olarak bu miktarın iki katı olan azami 1.640.000 alınabilecek; ancak aynı iktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde normal örgün öğretime kayıtlı öğrenciler için Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Karan ile yaz okulu bir ders saati ücretinin 750.000 TL. olarak belirlenmiş olması halinde bu fakültede ikinci öğretime kayıtlı öğrencilerden yaz okulu bir ders saati ücreti olarak l .500.000 TL alınabilecektir.)

 

4-  Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında (yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç) normal örgün öğretime kayıtlı olan öğrencilerden bu Talimata ekli Cetvelde fakülte veya program adına göre belirlenen azami ders saati ücretinin en fazla iki kalına kadar Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu   tarafından   belirlenecek   ders   saati   ücreti   alınacaktır.   Aynı   yükseköğretim kurumlarında, ikinci öğretime kayıtlı olan öğrencilerden alınacak ders saati ücreti ise normal örgün öğretime kayıtlı öğrenciler için yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilecek ders saati ücretinin iki katını geçemeyecektir.

 

5-  Normal örgün öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden, ikili anlaşmalar veya mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı olduğu fakülte veya program için bu Talimata ekli Cetvelde belirtilen ders saati ücretinin üç katı (yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında altı katı) ders saati ücreti TL olarak alınabilecektir.

 

ikinci öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden ise kayıtlı olduğu fakülte veya program için bu Talimata ekli Cetvelde belirtilen ders saati ücretinin altı katı (yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında on iki katı) ders saati ücreti TL olarak alınabilecektir.

 

6-   Üniversite veya  Yüksek Teknoloji  Enstitüsü  Yönetim Kurulu;     Maliye Bakanlığınca fakülte veya program adına göre belirlenen ve bu Talimat ekinde yer alan ders saati   başına  ücretten  daha  az ücret alınmasına, başarılı  veya  gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin hiç alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilecektir.

 

7- Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile normal örgün öğretimde ve ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz okulu öğretim ücreti alınmayacaktır.

 

8-  Yaz olculu öğretim ücretinin tespitinde, 6.8.2002 tarihli ve 2002/4727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13 üncü maddesindeki normal süresi içinde mezun olamayan öğrenciler ve lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrencilerden öğrenci katkı payı miktarlarının zamlı olarak alınmasına ilişkin hükümler ile anılan Kararın 15 inci maddesi gereğince öğrenci katkı payı miktarlarının Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla % 20 oranında arttırılabilmesine ilişkin hüküm dikkate alınmayacaktır.

 

9- Yaz okulu öğretim ücretleri, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açılacak hesaba yatırılacak ve bu miktarlar Rektörlükçe en geç 15 gün içinde ilgili Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına aktarılacaktır. Aktarılan bu miktar, Bütçe Dairesi Başkanlığınca özel gelir hesabına alınarak ilgili kurum bütçesinin 990-02 altprogramında (1) ödenek türünde, mevcut veya yeni açılacak (002) "Yaz Okulu Öğretim Ücreti Gelirleriyle Yürütülen Hizmetler" faaliyetinin (000) "özel ödeneklerle karşılanan giderler" harcama kalemine özel ödenek kaydedilecektir.

 

10- Özel ödenek kaydedilen miktarın en fazla % 70'i yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilecektir. Kalan kısmı Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün başta elektrik, su, yakacak giderleri olmak üzere cari ihtiyaçlarında kullanılacaktır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, cari ihtiyaçlarda kullanılmak üzere ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilecektir.

 

11- Öğretim elemanlarına ek ders ve sınav ücreti olarak ödenen miktarın toplamı, kaydolunan özel ödeneğin % 70' ini hiçbir şekilde geçmeyecek ve öğretim elemanlarına özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek kalma bütçe, döner sermaye, vakıf, demek ve sair kaynaklardan ders ve sınav ücreti veya başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 

12-  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına ödenecek ders ve sınav ücretleri; öğretim elemanlarının unvanları, verdikleri dersin kredi ve saati, yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı, derse kaydolan öğrenci sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü   Yönetim  Kurulu  tarafından  belirlenecektir.   Ancak,  öğretim  elemanlarına ödenecek ders saati ücreti; anılan maddenin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav ücreti de aynı maddede öngörülen sınav ücretinin üç kalını geçemez. (Bu hesaplamada söz konusu maddenin son fıkrasındaki

 

müfredat programlan uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin biliminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yan yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücretinin % 60 zamlı ödenmesine ilişkin hüküm dikkate alınmayacaktır.)

 

13-  Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanları için haftalık zorunlu ders yükü aranmayacaktır.

 

14- Öğretim elemanlarının unvanları itibarıyla haftada verebilecekleri ücretli azami ders saati, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde öngörülen haftalık zorunlu ders saati ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen ödenebilecek ek ders saatinin toplamını (öğretim üyeleri için 30, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 32 saati) geçemeyecektir.

 

İS- Teorik derslerle çeşitli uygulama ve faaliyetlerin ne ölçüde ders saatinden sayılacağı hususunda, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar uygulanacaktır.

 

16-    Öğretim   üyesi,   öğretim   görevlisi   ve   okutmanlar   dışındaki   öğretim elemanlarının (öğretim yardımcıları sınıfında bulunanlar) yaz okullarında ders vermek üzere görevlendirilmeleri ve bunlara ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

17-  Yaz okullarına ilişkin yukarıda belirtilmeyen diğer hususlarda 2547 ve 2914 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

18-   Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerince 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin (1-1) bendine göre yaz okulu açılması halinde aynı Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün bazı fakülte veya programlan için genel hükümler çerçevesinde ayrıca yaz okulu açılamayacağı gibi Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüleri tarafından genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde de bazı fakülte veya programlar için 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin (I-F) bendine göre ayrıca yaz olculu açılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin genci hükümlere göre yaz okulu açılması halinde 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin (l-F) bendi hükümleri ile söz konusu bent uyarınca hazırlanmış olan bu Talimat hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak, bu şekilde yaz okulu açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 6.10.1994 tarih ve 94.30.1616 sayılı Kararında belirtilen esas ve usullere uyulduğu gibi yaz öğretiminde görev alacak öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri için mevcut bütçe ödeneği imkanları dikkate alınacaktır. Bu çerçevede açılacak yaz okullarında görev alacak öğretim elemanlarına ise 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde normal örgün öğretim-ikinci öğretim ayrımı

 

yapılmaksızın ve mecburi ders yükü aranmaksızın aynı maddenin son fıkrasına göre % 60 zamlı olarak ek ders ücreti ve anılan maddenin 3 üncü fıkrasındaki koşullar dikkate alınmak suretiyle sınav ücreti ödenecektir.

 

II-Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 

03/04/2003 tarihli ve 25068 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4835 sayılı 2003 Mali Yılı Katma Bütçeli idareler Bütçe Kanununun 8 inci maddesinin (k) bendinde;

 

"Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde iktisat, işletme, hukuk, uluslararası ilişkiler, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir ve bu kararların birer örneği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilir.

 

Toplanan öğretim ücretlerinin % 30'undan az olmamak üzere üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurullarınca belirlenecek miktarı bilimsel ve teknolojik araştırma projelerinde kullanılmak üzere yükseköğretim kurumlarında yer alan ilgili tertiplere ödenek kaydedilir. Geri kalanı ise, ilgili kurumların bütçesine özel ödenek kaydedilerek, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi (son fıkrası hariç) ve 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanunun II inci maddesinin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibariyle öngörülen ek ders ücretinin her halükarda on katını ve aynı maddede öngörülen sınav ücretinin beş katını geçmemek üzere bu eğitim programında fiilen ders veren öğretim üyelerine ek ders ve sınav ücreti olarak; 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen esaslara göre de bu program için görevlendirilen idari personele fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek kurum bütçesi, döner sermaye, vakıf, demek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.

 

Bu bentte yapılan düzenleme dışında kalan hususlar hakkında 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ile 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 

Gerektiğinde yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler kısmen veya tamamen ileri uzaktan eğitim teknolojileri kullanmak sureliyle ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları için de uygulanabilir.

 

Öğretim ücretlerinin toplanmasına ve Özel ödenek kaydedilmesine ve bu bentte düzenlenen diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir,"

 

hükümleri yer almış bulunmaktadır.

 

Anılan hükümlerin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının da görüşleri alınmak suretiyle yükseköğretim kurumlan tarafından ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılmasına ilişkin esas ve usuller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

1-  ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılabilmesi, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri ile bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretlerine ilişkin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu kararlan hakkında Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınması zorunlu olup, söz konusu yönetim kurulu karan ile alınan uygun görüşlerin birer örneği toplu olarak 30 Eylül 2003 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

 

2-  Öğretim ücretleri, peşin olarak ya da biri kayıt veya kayıt yenileme sırasında, diğeri yönetim kurulu kararlarında belirtilen tarihlerde olmak üzere iki eşil takside üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açılacak özel hesaba yatırılır. Bu miktarlar Rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolunmak üzere aktarılır. Yatırılan bu miktarlardan;

 

- Toplanan öğretim ücretlerinin % 30' undan az olmamak üzere ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurullarınca belirlenecek miktan, bilimsel ve teknolojik araştırma projelerinde kullanılmak üzere 990-02 alt programında (1) ödenek türünde,  (444) "Araştırma  Projelerine  ilişkin  Diğer Cari  Hizmetlerin   Yürütülmesi" faaliyetinin (000) "Özel ödeneklerle karşılanan giderler" harcama kalemine ve/veya (2) ödenek türünde, (444) "Araştırma Projelerine ilişkin Yatırım Hizmetlerinin Yürütülmesi" faaliyetine ödenek kaydedilecektir.

 

- Geri kalan ve ilgili kurum bütçesinin 990-02 alt programında (1) ödenek türünde, yeni açılacak (003) "Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Elde Edilen Gelirlerle Yürütülen Hizmetler" faaliyetinin (000) "özel ödeneklerle karşılanan giderler" harcama kalemine özel ödenek kaydedilecek kısmı ise;

 

a) Öncelikle, ikinci öğretime ilişkin olarak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünce bu öğretimde görevlendirilecek akademik personelin ek ders ücretleri ile idari personelin fazla çalışma ücretlerinin karşılanmasında kullanılır.

 

b) Yukarıdaki giderler karşılandıktan sonra kalan ödenekler, bu öğretimin yapıldığı birimlere öncelik verilmek suretiyle, o üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün diğer cari giderleri ile, eğitim-öğretim yapılan fiziki mekanların küçük bakım ve onarımı, ders araç-gereç alımı ile bunların bakım ve onarımında kullanılır.

 

3- Kaydedilen özel ödenekler katma bütçeli idarelerin tabi olduğu mevzuata göre harcanır.

 

4-Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek kurum bütçesi, döner sermaye, vakıf, demek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.

 

5-Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün cari ıhtiyaçlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

 

6- ikinci öğretim kapsamında tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin yukarıda belirtilmeyen hususlarda 3843 ve 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 

Tebliğ olunur.