Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 08.04.2003 Salı Sayı: 25073 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2003 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 7) 
 


2003 Mali Yılı Bütçesi; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek, kamu borç stokunu düşürmek, yüksek ve istikrarlı bir büyüme performansına ulaşmak amacıyla ve azami ölçüde tasarruf anlayışıyla hazırlanmıştır.

Bu itibarla, konsolide bütçe ödeneklerinin bu amaçlar ve anlayış doğrultusunda kullanılması büyük önem taşımaktadır.

4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 8 inci maddesinde, konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin, Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerindeki ödeneklerini Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde kullanacakları, bu oranların üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapamayacakları belirtilmektedir.

Bu hükme istinaden, 2003 yılı ödenekleri ayrıntılı harcama programına bağlanacağından, kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak ayrıntılı harcama programı tekliflerinin aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde düzenlenmesi gerekmektedir;

1) Kurum ve kuruluşlarca ayrıntılı harcama programı teklifleri; uygulanmakta olan ekonomik program, bütçe gider ve gelirlerindeki önceki yıllar aylık gerçekleşmeleri, 3 aylık geçici bütçe dönemi harcamaları, teşkilat yapılarındaki değişiklikler, mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği ve diğer özel durumlar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2) Personel ödenekleri, memur ve sözleşmeli personel için dolu kadrolar esas alınarak 2003 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan katsayı ve sözleşme ücretleri üzerinden; işçiler için sürekli işçi pozisyonlarından dolu olanlar ile vize edilmiş geçici işçi pozisyonları esas alınarak, mevcut toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak hesaplama çerçevesinde aylık olarak dağıtılacaktır.

3) Kurum ve kuruluşlar, ayrıntılı harcama programı tekliflerini Bütçe Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen iptalleri dikkate alarak bulacakları kesintili başlangıç ödenekleri toplamı üzerinden (Ek-1)’deki listede yer alan blokeler yapılmak suretiyle aylar itibariyle hazırlayarak, merkezde Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlığı ile birlikte, tertipler ve ekonomik ayrım bazında (cari, yatırım ve transfer) konsolide ederek tek cetvel (Ek: 2) halinde düzenleyeceklerdir.

Diğer taraftan, önceki yıllarda olduğu gibi Bakanlığımızca vize edilecek ayrıntılı harcama programında özellikli bazı tertiplerdeki ödenekler yukarıda belirtilenlere ilave olarak ayrıca bloke tutulabilecektir.

4) Tertipler itibarıyla programlanan kurum ve kuruluş bütçelerinin detay listesi (Ek: 3) teklife eklenecektir.

5) Genel ve katma bütçelerin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, sosyal güvenlik kuruluşları ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait ayrıntılı harcama programı teklifleri ise önceki yıllarda olduğu gibi sözkonusu kuruluşlar tarafından (Ek: 4)’de yer alan cetvel ve/veya gerektiğinde istenecek diğer cetveller esas alınarak ayrıca düzenlenecek; bu cetvelde aylar itibariyle yer alacak rakamlar (Ek: 2) ve (Ek: 3)’deki cetvellerin ilgili bölümünde de gösterilecektir.

6) Bu talimata göre hazırlanacak cetvellerdeki tutarlar (Milyon TL.) olarak gösterilecektir.

7) Kurum ve kuruluş bütçelerinden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine aktarılacak yatırım ödenekleri, kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokol kapsamındaki ödenek aktarmaları, il özel idarelerine aktarılmak suretiyle kullanılacak ödenekler ile benzeri nitelikte olanların aylık harcama dağılımları da konsolide cetvele (Ek: 2) dahil edilecektir. Bu nitelikte yapılacak ödenek aktarmaları ve aylık harcama tahminleri ayrıntılı olarak bu cetvele ek olarak ayrıca bildirilecektir.

8) Bu talimat, Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip Bakanlığımız (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) internet sayfasında ( www.bumko.gov.tr ) yer alacaktır. Bu itibarla, ayrıntılı harcama programı ile ilgili istenilen tablolar sözkonusu internet adresinden temin edilebileceği gibi, internet imkanına sahip olmayan kurum ve kuruluşlara disket ortamında da verilebilecektir.

9) Kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ayrıntılı harcama programı teklifleri, ilgili Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlığına en geç 18 Nisan 2003 tarihine kadar teslim edilecektir. Teklifler, Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine (BYES) girilecek ve 24 Nisan 2003 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilecektir.

10) Kurum ve kuruluşlardan alınan bu teklifler, ekonomik program uyarınca değerlendirilecek ve gerektiğinde kuruluşlarla görüşme yapılmak suretiyle miktar ve oran olarak nihai hale getirilerek vize edilecektir.

İLGİLİ EK 08/04/2003 TARİHLİ ve 25073 SAYILI R.G. de YER ALMAKTADIR.