Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 11.05.2003 Pazar Sayı: 25105(Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2003 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI) (SIRA NO: 8)

  

 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 8'inci maddesinin (a) fıkrasında; genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idarelerin, Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekleri Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranlan ve ayrıntılı harcama programlan dahilinde kullanacakları, bu oranların üzerinde ve harcama programlan dışında harcama yapılamayacağı belirtilmekte; anılan maddenin (b) fıkrasında ise bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden yardım alan bağımsız bütçeli kuruluşlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca, hizmetleri ile ilgili aylık harcama programlarını vize edilmek üzere en geç 30 Nisan 2003 tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderileceği, bu programların Maliye Bakanlığınca vize edilmeden bütçenin yatırım ve transfer tertibindeki ödeneklerin kullanılmayacağı öngörülmektedir.

 

Buna göre, 08.04.2003 tarihinde yayımlanan (7) sıra numaralı Bütçe Uygulama Talimatı gereğince ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilen ve Bakanlığımızca vize edilen ayrıntılı harcama programlarının uygulanması ve ödeneklerin kullanımında, uygulanmakta olan ekonomik programın ilke ve hedefleri ile uyum içinde kamu kesimi açıkları ve enflasyonun düşürülmesi konusundaki kararlılığın devamı için gerekli esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir:

 

l- Ayrıntılı harcama programları vize edilirken 08.04.2003 tarihinde yayımlanan (7) sıra numaralı Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen ilkeler ve Mazine Müsteşarlığınca hazırlanan nakit programı gözönüne alınmıştır.

 

Bu itibarla kurum ve kuruluşlar, uygulanmakta olan ekonomik programın aksamaması ve ilave nakit ihtiyacına yol açılmaması için harcamalarını vize edilen ayrıntılı harcama programına uygun olarak gerçekleştireceklerdir.

 

2- Vize edilen ayrıntılı harcama programlarında yer alan ödenekler, genel ve katma bütçeli kuruluşların üçer aylık dönemler itibariyle kullanabilecekleri tutarlardır. Dolayısıyla, harcamalar üçer aylık dönem itibariyle programlanmış ödenekler dahilinde yapılacaktır. Üç aylık dönemler içinde kullanılmayan tutarlar ise takip eden üç aylık dönemlerde kullanılabilecektir. Ancak, müteakip üç aylık dönemlere ilişkin ödenekler süresinden önce kesinlikle kullanılmayacaktır.

 

3- Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler, ayrıntılı harcama programında tertipler bazında üçer aylık olmak üzere vize edilmiş ödeneklerini aşmamak üzere, her üç aylık dönemde herhangi bir talimat beklemeksizin bu ödenekler için ödeme emri düzenleyebileceklerdir.

 

Ancak, ödeneklerin verimli kullanımının sağlanması ve tenkislerin en aza indirilmesi için, ilgili taşra birimlerinin ihtiyaçları, geçmiş yıl uygulamaları da göz önünde bulundurularak yıllık bazda belirlenerek plana bağlanacak, ödeme emirleri bu plana uygun olarak zamanında ve yeterli ödenek ihtiva edecek şekilde düzenlenecektir.

 

4- Geçici Bütçe döneminde yapılan ve 2003 Mali Yılı Bütçesine maledilen harcamalar, vize edilen ayrıntılı harcama programının ilk altı aylık döneminden mahsup edilecektir.

 

5- Bilindiği üzere, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunuyla daha önceki yıl uygulamalarından farklı olarak yedek ödenek tertibinden ve kurum bütçeleri içinde yapılacak ödenek aktarmalarına sınırlamalar getirilmiştir. Bu nedenle, çok zorunlu haller dışında yedek ödenek tertibinden ve kurum bütçeleri içinde aktarma yapılmayacağından harcamalar, ayrıntılı harcama programındaki ödenekler dikkate alınarak yapılacaktır.

 

6- Ayrıntılı harcama programında bloke edilen ödenekler ancak, bütçenin gelir ve gider dengesindeki gelişmeler dikkate alınarak Bakanlığımızca ayrıca kullandırılabilecektir.

 

7- İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan kesintili başlangıç ödenekleri dikkate alınarak taahhüde girişilebilecek ancak, şartname ve sözleşmelere Bakanlığımızca serbest bırakılan ödenekler dahilinde harcama yapılacağına ilişkin hüküm konulacaktır.

 

8- Bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, sosyal güvenlik kuruluşları ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait harcama programlarında yer alan ödenekler, bu kuruluşların finansman durumlarına bakılmak sureliyle aylık olarak kullandırılacaktır. Bu itibarla,

finansman durumlarının tespiti için bu kuruluşlar gelir, gider ve finansman durumlarına ilişkin aylık uygulama sonuçlarını en geç takip eden ayın 5'ine kadar Bakanlığımıza bildireceklerdir.

 

9- İta amirleri ve tahakkuk birimleri, ayrıntılı harcama programının temel amacının aylık nakit planlaması olduğu bilinciyle hareket edecekler ve harcamaların her üç aylık dönem içinde aylara dengeli olarak dağıtılmasına dikkat edeceklerdir.

 

10- Kurum ve kuruluş bütçelerinden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesi ile il özel idarelerine aktarılmak suretiyle gerçekleştirilecek projelere ait ödenekler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun aktarma işlemlerinde yasakları düzenleyen 57'nci maddesi dikkate alınarak planlanacak ve bu plan dahilinde aktarma talep edilecektir.

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine aktarılmak suretiyle gerçekleştirilecek projelere ilişkin ödenek aktarma talepleri en geç Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlığımıza (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilecektir. Aktarılacak bu ödeneklere Bakanlığımızca ilgili kurum ve kuruluş bütçesi için vize edilen harcama programı dahilinde ve yukarıda belirtilen esaslara göre kullanılacaktır.

 

Bu çerçevede, il özel idarelerine yaptırılacak yatırımlara ilişkin ödenekler de, vize edilen harcama programlarına uygun olarak üçer aylık dönemler itibariyle kullanılacaktır.

 

11- Dış proje kredileri kullanımlarının gerektirdiği Katma Değer Vergisi ödemeleri için öngörülen ödenekler amacı dışında kullanılmayacaktır.

 

12- Dış proje kredi kullanımlarına ilişkin Ek-l'de yer alan dış proje kredileri izleme formu 30 Nisan 2003 tarihi itibariyle dört aylık dönem için kümülatif, bu tarihten itibaren ise aylık dönemler halinde takip eden ayın 15'ine kadar Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

 

13- Kurum ve kuruluşlar zorunlu ve acil durumlara münhasır olmak kaydıyla revize talebinde bulunabileceklerdir. Bu talepler öncelikle ilgili Bütçe Dairesi Başkanlığına iletilecek, Bütçe Dairesi Başkanlıktan da bu konudaki görüşlerini, revizeyi gerektiren detaylı hizmet gerekçeleriyle birlikte diğer bilgi ve belgeleri talebe ekleyerek Bakanlığımıza iletecekler ve gerekirse Bakanlığımızca yerinde inceleme yaptırıldıktan sonra karar verilecektir.

 

14- Ayrıntılı harcama programına bağlanmış ödeneklerin etkin kullanımını sağlamak amacıyla ayrıca aşağıda belirtilen tedbirlere de uyulması gerekmektedir:

 

- Yatırım programında yer alan projeler için ayrıntılı harcama programına bağlanan serbest ödeneğin üzerinde iş yaptırılmayacak ve iş programlan ödenek miktarını aşmayacak şekilde düzenlenecektir.

 

- Geçici işçilerin vize edilmiş adam/ay sayılan ve çalışma süreleri kesinlikle uzatılmayacağı gibi bütçelerin 66 alt programında yer alan geçici işçi ödenekleri, Bakanlığımızca vize edilen aylık dağılım cetvellerine göre kullanılacaktır.

 

- Yurt içi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde, görevlendirilen kişi sayısının ve görevlendirme süresinin asgari düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir. Bu amaçla, bütçelerde tertiplenen kesintili başlangıç ödenekleri hiçbir suretle aşılmayacak ve ödenek yetersizliği nedeniyle ilave ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

 

- Kurum ve kuruluşlar seyyar görev tazminatına ilişkin vize taleplerinde ödenek ile kadro sayısı ve gün arasındaki bağlantıyı kuracaklar, "230-Yolluk Karşılığı Verilen Tazminatlar" ayrıntı kodundaki ödeneğin diğer ayrıntı kodlarında kullandırılmamasına özen gösterilecektir. Vize edilen adam/gün sayısının üzerinde görevlendirme yapılmayacaktır.

 

- Devam eden temizlik işleri kapsamında bir önceki yılda çalıştırılan işçi sayısı 2003 yılında artırılmayacaktır. Ancak, bütçelerindeki bu amaçla tertiplenen kesintili başlangıç ödenekleri dahilinde kalınması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, yeni birimlerin faaliyete geçmesi veya temizlenecek hizmet alanlarının bir önceki yıla göre artış göstermesi halleriyle sınırlı olmak üzere mevcut temizlik işleri kapsamında çalıştırılan işçi sayısında artışa gidilebilecektir. Bu ihaleler kapsamında ilgili firmalarca istihdam edilen elemanlar, temizlik işi dışında; sekreterya, güvenlik, idari işler ve benzeri hizmet alanlarında çalıştırılmayacaktır.

 

Tebliğ olunur.