Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 30.06.2005 Perşembe Sayı: 25861 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 14) (TEDAVİ YARDIMI) 

Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan sonra “Talimat” olarak ifade edilecektir) 9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Ancak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Talimatın Aşı Uygulaması başlıklı 12.7.3 maddesindeki “65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevlerinde kalan kişilerin durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık kurulu raporu aranmaksızın” ifadesi madde metninden çıkartılmıştır.

2. Talimatın, “Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”ndeki (EK-2/C) “43. Ezetimib:” etken maddesinin geri ödeme kuralından “hastada statinin yan etkilerinin görüldüğü belirtilmek kaydıyla”, ifadesi çıkartılmış ve Ezetimib etken maddesi, Talimatın Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’ne (EK-2),  “4.2.5. Kolestrol ve Lipid düşürücüler” içerisinde değerlendirilerek  “4.8.5. Ezetimib” olarak ilave edilmiştir.

3. Talimatın “Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”nin (EK-2/C)  36 ncı sırasında yer alan Gabapentin etken maddesine “(Uzman tabipçe de reçetelenebilir)” ifadesi eklenmiştir.

4. Talimatın “12.7.23. Amfoterisin-B ve Kaspofungin Kullanım İlkeleri” başlığı, “12.7.23. Amfoterisin-B, Kaspofungin ve Vorikanozole Kullanım İlkeleri” şeklinde değiştirilmiş ve 2 nci paragrafın sonundaki “Kaspofungin”den sonra gelmek üzere “veya vorikanozol (oral formları ayaktan tedavide de yazılabilir) den herhangi biri” ifadesi eklenmiştir. 

5.Talimatın “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”ne (EK-2/B)  “25. Vorikonazol (Oral formlar hariç)” ifadesi ilave edilmiştir. 

6. Talimatın “Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”nde (EK-2/C) yer alan  44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“44. Metil Fenidat Hcl. içeren ilaçlardan uzun etkili formlar: sadece hiperaktivite tedavisinde, 18 yaş altında, tedavi şemasını içeren, çocuk psikiyatrisi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak Çocuk/Erişkin Psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, nöroloji ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca yazılabilir.”

7. Talimatın Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-2/D)’de yer alan ilaçlardan bu Talimatın eki (EK-1) Listede yer alan ilaçlar, anılan listeden çıkartılmıştır.

8. Bu Talimatın eki (EK-2) Listede yer alan ilaçlar için mevcut kamu kod numaraları korunarak, gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

9. Bu Talimatın eki Listede (EK-3) belirtilen ilaçlar, Talimatın “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ne (EK-2/D) ilave edilmiştir.

10. Talimata ilişkin yukarıda belirtilen bu düzenlemeler 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.