Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 09.07.2005 Cumartesi Sayı: 25870 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 15) (TEDAVİ YARDIMI) 

Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan sonra “Talimat” olarak ifade edilecektir) 9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Ancak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Bilindiği üzere Talimatının “Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması” başlıklı 14.2  inci maddesinde,

“17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine eklenen (r) bendi çerçevesinde, eşdeğer ilaç uygulaması gerçekleştirilecek olup, bu uygulama kapsamında tüm kurumlar eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun %30 fazlasına kadarını dikkate alacaklardır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir. Söz konusu süre ve pazar payının her bir eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak yeniden belirlenmesine ve bunlara ilişkin tereddütlerin giderilmesine Geri Ödeme Komisyonu yetkilidir.”

denilmektedir.

Bu çerçevede,1/7/2005 tarihinden itibaren  uygulanmaya başlayan genişletilmiş eşdeğer ilaç uygulamasına ilişkin olarak gerek Türk Eczacıları Birliğinden, gerekse geri ödeme kurumlarından Geri Ödeme Komisyonuna yapılan müracaatlarda eşdeğer ilaç uygulamasına tabi tutulan ve eşdeğer gruplarında en ucuz ilaç olarak baz alınan bazı ilaçların piyasada bulunamadığı ve bu durumun sorunlara neden olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Talimatın Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-2/D)’de yer alan ilaçlardan bu Talimatın eki (EK-1) listede yer alan ilaçlar, anılan listeden çıkartılmıştır.

2. Bundan böyle, eşdeğer ilaç uygulamasında ilaçların piyasada ulaşılabilir olup olmadıkları dikkate alınarak Geri Ödeme Komisyonu tarafından gerekli güncelleştirmeler yapılacak olup,bu düzenlemeler haksahiplerinin mağduriyetlerine sebebiyet vermemek amacıyla anılan komisyonun sekreteryasını yürüten  Maliye Bakanlığınca uygulamaya bir an önce yansıtılması için igili kurumlara bildirilecek aynı zamanda bu düzenlemeler Maliye Bakanlığı ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü web sayfasında duyurulacaktır.

3. Bu Talimatın eki (EK-2) listede yer alan ilaçlar için mevcut kamu kod numaraları korunarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

4. Bu Talimat ve eki liste 01/07/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.