Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 16.09.2005 Cuma Sayı: 25938 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 16) (TEDAVİ YARDIMI) 

Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan sonra "Talimat" olarak ifade edilecektir) 9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Ancak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değişikliğin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Talimatın 12.7.13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İnterferonların, kronik hepatit tedavisinde bir tıp fakültesi veya eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk veya erişkin gastroenteroloji, enfeksiyon hastalıkları veya hepatoloji bölümlerince düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, ikinci basamak sağlık kurumlarında ise çocuk veya erişkin gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporunda yer alması şartıyla, iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca reçetelendirilmesi mümkündür. Bu hastalıkta kullanılan antiviral ilaçlar 2 ay süre ile reçete edilebilir."

2. Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.