Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 13.10.2005 Perşembe Sayı: 25965 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 17) (TEDAVİ YARDIMI) 

Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan sonra “Talimat” olarak ifade edilecektir) 9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Ancak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Talimatın 2.4 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Resmi sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki hasta nakilleri ile diyaliz ve kemoterapi tedavileri için hasta naklinde kullanılacak hasta servis hizmetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde döner sermaye imkanları ile karşılanabilir.”

2. Talimatın 5.1.4 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Personel yetersizliğinden dolayı bölümlü ve tam protez taleplerinin kısa sürede karşılanamaması ve randevu sürelerinin uzaması durumunda, hasta yararı gözetilmek suretiyle istekli olan kişilerin kendi talepleri doğrultusunda ve bedelini kendilerinin ödemesi kaydıyla, bölümlü ve tam protez laboratuar iş ve/veya işlemleri resmi sağlık kurumlarında ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak başhekimliklerce, üniversitelerde ise dekanlıklarca organize edilerek yaptırılabilir.”

3. Talimata 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki maddeler ilave edilmiştir.

“9.1.Radyo Cerrahi Yöntemleri ile Tedavi

Hastanın radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi edilmek üzere ilgili hastaneye sevk edilebilmesi ve tedavi giderinin kurumunca ödenebilmesi için, lokal tedavi endikasyonu bulunan intrakranial malign ve benign lezyonlar ve metastatik beyin tümörlerinde (primeri kontrol altında olan 1-3- metastazı olan) cerrahi, medikal ve klasik radyoterapiye cevap vermeyen veya uygun olmayan olgularda, eğitim ve araştırma ya da üniversite hastanelerinde iki radyasyon onkolojisi uzmanı ile beyin cerrahisi uzmanlarından oluşturulacak sağlık kurulunca düzenlenen rapora istinaden, bu Talimata ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan fiyatlar üzerinden faturalandırılır. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgilinin kurumu hastayı doğrudan tedavi göreceği hastaneye sevk eder. Cyberknife (stereotaktik radyo cerrahi) uygulaması, ilk uygulamayı müteakip tedavi sürecinde yapılacak 2-5 seans uygulamayı kapsar. Hasta, teşhisi konularak sevk edileceğinden ayrıca MR, BT, DSA, PET-CT ücreti ödenmeyecektir.”

“9.2. Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi

Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi, kutanöz T hücreli lenfomalarda, graft versus host hastalığı, sezary sendromu, pemfigus vulgaris, psöriasis ve solid organ nakillerinde doku reddinin önlenmesi (kalp, akciğer, böbrek nakillerinde) amacıyla üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu (Raporda uygulanacak tedavi programı ve süresi ayrıntılı olarak belirtilecektir.) ile belgelendirilmek ve Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonunun uygun görüşü alınmak şartıyla ayakta tedavi gören veya yatan hastalar için, bu Talimata ekli Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan fiyat üzerinden faturalandırılır ve hastanın kurumu tarafından en fazla altı aylık tedavi programı için ödenir. Bu fiyata, tedavide kullanılan işlem kiti, fistül iğnesi, uvadex, UV-A lambaları, izotenik serum, heparin, erişim katateri ve her türlü tıbbi- teknik işlemler dahildir. Yatan hastalar için yatak ve benzeri diğer hizmetler, bu Talimata ekli Fiyat Tarifesi (EK-8) üzerinden ayrıca faturalandırılır.”

4. Talimatın 21.1 inci maddesinin son fıkrasına “Ayrıca,” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci basamak sağlık kuruluşları hariç” ibaresi ilave edilmiştir.

5.Talimatın “Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Yatan Hastalara Reçete Edilemeyecek Ve Faturalarda Gösterilecek Tıbbi Sarf Malzemeleri” (EK-5/A) Listesinde yer alan 302 780 kod numaralı “Respiratör için Hasta Devresi Pediatrik” işleminin birim fiyatı 40 YTL olarak tespit edilmiştir.

6. Talimatın eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (EK-8), 802.890 kod numarası ile yer alan “Periferik aterektomi veya lazer, tek lezyon” isimli işlemin ismi “Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon” olarak değiştirilmiş, aynı Fiyat Tarifesine  aşağıda kod numaraları ve isimleri belirtilen işlemler ilave edilmiştir.

 

 

Kodu

İşlem Adı

Açıklama

Puan

Birim Fiyat (YTL)

800.615

Gammaknife

Her türlü malzeme dahil

8432

5.000

800.616

Cyberknife

Her türlü malzeme dahil

10118

6.000

704.941

Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi

Seans başına

3542

2.100

 

 

7. Talimatın “İşletme Ruhsatı Verilen Kaplıcalar” Listesine (EK-4) aşağıdaki kaplıca işletmeleri eklenmiştir.

 

İli

Adı

Ruhsat Tarihi

Nevşehir

Vural

18/05/2005

Kayseri

Bayramhacı

06/06/2005

Bursa

Oylat

14/06/2006

.

8. Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Tebliğ olunur.