Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 19.01.2005 Salı Sayı: 25705 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 2) 

2005 Mali Yılı Bütçesi; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde, enflasyonu tek haneli rakamlarda tutmak, kamu borç stokunu düşürmek, yüksek ve istikrarlı bir büyüme performansına ulaşmak amacıyla ve tasarruf anlayışı içinde hazırlanmıştır.

Bu itibarla, konsolide bütçe ödeneklerinin bu amaçlar ve anlayış doğrultusunda kullanılması büyük önem taşımaktadır.

5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 8 inci maddesinde, konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin, Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerindeki ödeneklerini Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde kullanacakları, bu oranların üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme istinaden, 2005 yılı ödenekleri harcama programına bağlanacağından, kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak harcama programı tekliflerinin aşağıda belirtilen esas ve usuller dahilinde düzenlenmesi gerekli görülmektedir.

1)      Kurum ve kuruluşlar harcama programı tekliflerini;  uygulanmakta olan ekonomik program, bütçe gider ve gelirlerindeki önceki yıllar gerçekleşmeleri, teşkilat yapılarındaki değişiklikler, mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği ve diğer özel durumları dikkate alarak hazırlayacaklardır.

2)      Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan (01) Personel Giderleri ile (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tefrik edilmiş ödenekler, memur ve sözleşmeli personel için dolu kadrolar esas alınarak 2005 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan katsayı ve sözleşme  ücretleri   üzerinden; işçiler için  sürekli  işçi pozisyonlarından dolu olanlar ile vize edilmiş geçici işçi pozisyonları esas alınarak, mevcut toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak hesaplama çerçevesinde 3'er aylık dilimler halinde aylık olarak dağıtılacaktır.

3)      Kurum ve kuruluşlar, harcama programı tekliflerini Bütçe Kanununun 8 inci maddesindeki oran ve miktarlara göre yapılacak iptaller sonucu hesaplanan kesintili başlangıç Ödenekleri toplamı üzerinden, aylar itibariyle hazırlayarak, icmal cetveller (Ek-la, Ek-lb) halinde düzenleyeceklerdir.

4)   Ocak ve Şubat aylarında harcamalara ilişkin Tel Emirlerinin kapsamında yapılan harcamalar ile Bakanlığımızca münferiden serbest bırakılan ödeneklere, harcama programının ilk 3 aylık diliminde yer verilecektir.

5)   Performans esaslı bütçe uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla seçilen pilot uygulamalara ilişkin ödeneklerin harcama programı, performans hedefleri doğrultusuna, hazırlanacaktır.

6)   İcmal harcama programı tekliflerinde, 2005 yılı için öngörülmüş olan taşıt alımları, işçilerin fazla çalışma ücretleri, dernek, birlik, kurum, kuruluş sandık vb. kuruluşlara yardım için ayrılmış olan tutarların tamamı bloke edilecek olup, sözkonusu ödenekler, Bakanlığımızca serbest bırakılması halinde kullanılabilecektir.

7) İşçi ikramiyelerine ilişkin ödenekler ile uluslararası kuruluşlar için öngörülen ödenekler, ödemenin yapılacağı ay dikkate alınarak teklif edilecektir.

8) Genel ve Katma bütçeli idarelerin ayrıntılı harcama programı vizeleri (Ek-1a ve Ek-1b) deki icmal cetvellere göre yapılacaktır. Bu nedenle, Bakanlığımıza gönderilecek harcama programı teklifleri tertipler itibarıyla programlanan kurum ve kuruluş bütçelerinin detay listesini kapsamayacaktır.

Ancak, kurum ve kuruluşlar, Bakanlığımızca yapılacak icmal vizedeki (Ek-la ve Ek-lb) oranlar içinde kalarak hazırlayacakları detay listeleri (Ek:2) ilgili Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlıklarına göndereceklerdir.

Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlıkları, kurumca gönderilen detay listelerin Bakanlığımızca yapılan vizeye uygunluğunu kontrol ettikten sonra sözkonusu detay listeleri (Ek:2) vizeleyeceklerdir.

9)  Kurum ve kuruluşlar, Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlıklarınca vize edilen detay listelerde (Ek:2), yıl içinde ihtiyaca binaen revize gerekiyorsa, revize taleplerini ilgili Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlıklarına göndereceklerdir. Maliye Başkanlığı/Bütçe Dairesi Başkanlıkları Bakanlığımızca vize edilen (Ek-la ve Ek-lb) icmal cetvellerindeki serbest ödenekler içinde kalmak koşuluyla harcama programı revizesi yapabileceklerdir. Revize talepleri, icmal cetvellerde (Ek-la ve Ek-lb) değişikliği gerektiren bir talep ise, sözkonusu talepler Bakanlığımıza gönderilecek ve bu talepler Bakanlığımızca değerlendirilecektir.

10) Bütçeden yardım alan bağımsız bütçeli kuruluşlar, sosyal güvenlik kuruluşlarına ait ayrıntılı harcama programı teklifleri ise önceki yıllarda olduğu gibi sözkonusu kuruluşlar tarafından (Ek-3)'de yer alan cetvel ve/veya gerektiğinde istenecek diğer cetveller esas alınarak ayrıca düzenlenecek; bu cetvelde aylar itibariyle yer alacak rakamlar (Ek-la ve Ek-lb) ve (Ek-2)'deki cetvellerin ilgili bölümlerinde de gösterilecektir.

         11) Bu talimata göre hazırlanacak cetvellerdeki tutarlar (YTL.) olarak gösterilecektir.

12)  Kurum  ve  kuruluş  bütçelerinden  Bayındırlık  ve  İskan  Bakanlığı  bütçesine aktarılacak sermaye giderlerine ilişkin ödenekler, kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokol   kapsamındaki   ödenek   aktarmaları, il özel idarelerine   aktarılmak   suretiyle kullanılacak ödenekler ile benzeri nitelikte olanların aylık harcama dağılımları da icmal cetvele (Ek-la ve Ek-lb) dahil edilecektir. Bu nitelikte yapılacak Ödenek aktarmaları ve aylık harcama tahminleri ayrıntılı olarak bu cetvele ek olarak ayrıca bildirilecektir.

13)  Bilindiği üzere, 2005 yılı bütçe uygulamalarında elektronik ortam desteğinin etkin ve  verimli   bir  şekilde  kullanılması,  genel  ve  katma  bütçeli   kurumlar,  bütçe  dairesi başkanlıkları, ilgili diğer kurumlar ve Bakanlığımızda mükerrer veri girişinin ve iş yükünün azaltılması  hedeflenmiş olup, yukarıda belirtilen cetveller (Ek-la,  Ek-lb, Ek-2), Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) tarafından üretilecek ve kaydedilecektir.

Bu itibarla, kurum ve kuruluşlarca hazırlanan harcama programı teklifleri, ilgili kurumlar tarafından 04/02/2005 tarihine kadar BYES'e girilecek ve aynı tarih itibariyle Bakanlığımıza iletilecektir.

14)  Kurum  ve  kuruluşlardan alınan teklifler, ekonomik program uyarınca değerlendirilecek ve gerektiğinde kuruluşlarla görüşme yapılmak suretiyle miktar ve oran olarak nihai hale getirilerek vize edilecektir.

 

Ekleri 10.01.2005 tarhi ve 25705 sayılı Resmî Gazete’nin Basılı Nüshasındadır.