Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 19.01.2005 Salı Sayı: 25705 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 3) 

Bakanlığımıza intikal eden yazı ve sorulardan, kamu idarelerinin 5018 sayılı Kanun hükümleri ve bu Kanuna ilişkin olarak Bütçe Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde, 2005 yılı içinde bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü işlemleri ile bu kanunların uygulanması konularında tereddüde düştükleri anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizi yeniden düzenleyen 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, anılan Kanunun bazı maddeleri yayımı tarihinde, bazı maddeleri 1.1.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş, diğer maddelerinin de 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (j) fıkrası ile 5018 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Sözkonusu düzenlemeler ile;

1)   10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun bütçe uygulamasına ilişkin hükümleri ve 81 inci maddesinin (a), (c) ve (d) bentleri ile bunların yürürlüğüne ilişkin hükümlerinin 2005 yılında uygulanmayacağı,

2)   5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (f) bendi gereğince yürürlükten kalkması gereken hükümlerden yukarıdaki (1) numaralı bendin uygulanabilmesi için yürürlüğünün devamı zorunlu olanlar hakkında da (1) numaralı bent hükümlerinin uygulanacağı,

3)   5018 sayılı Kanunun geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelerinde geçen "31.12.2004" tarihlerinin  "30.6.2005", geçici 5 inci maddesinde geçen  "31.12.2004" tarihinin ise "31.12.2005" şeklinde uygulanacağı,

4)   5018 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin, "Diğer kanunlarla 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun bütçe hazırlığına ilişkin hükümlerine yapılan atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır." şeklinde uygulanacağı,

 hükme bağlanmakta ve bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanına yetki verilmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde kamu idarelerinin nasıl bir yol izleyecekleri hususunda aşağıda yer alan açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

a) 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve 5279 sayılı 2005 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunları, 2004 yılı içinde yürürlükte bulunan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlandığından, yılı bütçe uygulamasının da anılan Kanuna uygun bir şekilde yürütülmesi gereği ortaya çıkmış olup, bütçe kanunlarının 1050 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak üzere 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (j) bendi hükmü düzenlenmiştir. Buna göre, Bütçe Kanunları 2005 yılı içinde 1050 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde uygulanacak ve sonuçlandırılacaktır.

b) 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununda yer alan hüküm ile 5018 sayılı Kanunun bütçe uygulamalarına ilişkin hükümlerinin uygulanmaması öngörüldüğünden, 5018 sayılı Kanunun bütçelerin hazırlanmasına ilişkin hükümleri 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 2006 yılı bütçelerini 2005 yılı içinde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlayacak ve onaylanmasını müteakiben yine anılan Kanun hükümlerine göre uygulayacak ve sonuçlandıracaklardır.

Merkezi yönetim bütçesi, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluşacağından, öncelikle bu kapsamda yer alan idarelerin 2006 yılı bütçe hazırlıklarını anılan Kanunun 15, 16, 17, 18, 19 uncu maddelerini dikkate alarak bu çerçevede planlamaları gerekmektedir. Merkezi yönetim bütçe kanununun kapsamı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bu idarelerin bütçelerini nasıl hazırlayacaklarına ilişkin bütçe hazırlama rehberi çalışmaları devam etmekte olup, bütçe hazırlığı sürecinde yayımlanmak suretiyle idarelere duyurulacaktır.

Kamu idareleri 2006 yılı bütçelerinin zamanında hazırlanıp yürürlüğe konulması hususunda gerekli önlemleri alacaklardır.

c)   2005 Mali Yılı Bütçe Kanununda yer alan hüküm ile 5018 sayılı Kanunun bütçe uygulamasına ilişkin hükümleri ile bunların yürürlüğüne ilişkin hükümlerinin 2005 yılında uygulanmayacağı  hükme  bağlandığından,  genel  bütçeye  dahil dairelerle  katma bütçeli idarelerde  mali işlemlerin yürütülmesinde görevli birimler,  mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

d)   2005 Mali Yılı Bütçe Kanununda yer alan hüküm ile 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (a), (c) ve (d) bentleri ile bunların yürürlüğüne ilişkin hükümlerinin 2005 yılında uygulanmayacağı öngörülmüş olup, 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (b) bendi; anılan Kanunun 82 nci maddesi uyarınca 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu durumda, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30, 32, 33, 36, 37 nci maddeleri ile diğer  maddelerinin 5018 sayılı Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmış olmaktadır. Bu itibarla, daha önce Sayıştay tarafından yapılan vize ve tescil işlemleri yapılmayacaktır.

e)   5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alıp 2005  yılı içinde analitik bütçe sınıflandırmasına geçilen idarelerde bütçe uygulaması analitik bütçe ve mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Tebliğ olunur.