Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 28.03.2006 Salı Sayı: 26122 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2006 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 5)

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında; bütçe kanunlarıyla verilen ödeneklerin merkez dışı birimlere gönderilmesi işleminin ödenek gönderme belgesi düzenlenmek suretiyle yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde;

- Elektronik ortamdan daha fazla yararlanılması,

- Bürokratik süreçlerin kısaltılarak iş süreçlerinin etkinleştirilmesi,

- Ödenek gönderme belgelerinin evrak olarak postalanmasından kaynaklanan zaman ve maliyet gibi sorunların ortadan kaldırılması,

- Harcama yetkililerince bu amaçla imzalanan evrak sayısının azaltılması,

amacıyla ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi, imzalanması, onaylanması ve muhasebeleştirilmesi süreçlerine ilişkin olarak aşağıda yer alan düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1 - Genel Esaslar

a - Bütçe uygulamaları bu yıldan itibaren e-bütçe sistemi, muhasebe uygulamaları genel bütçeye dahil idareler ile özel bütçeli idarelerden uygun görülenlerde say2000i sistemi tarafından, diğer idarelerde ise kendileri tarafından yürütülecektir.

b - 2006 yılı bütçe uygulamalarında elektronik ortam desteğinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması; merkezi yönetime dahil idarelerde ve muhasebe birimlerinde mükerrer veri girişlerinin ve iş yükünün azaltılması amacıyla üretilen verilerin paylaşılması esas olarak benimsenmiştir. Bu çerçevede, ödenek gönderme belgeleri ve tenkisler e-bütçe sistemi kullanılarak üretilecek ve kaydedilecektir.

c - Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar manuel olarak düzenlenmiş ve e-bütçe sistemine girişi yapılmamış ödenek gönderme belgeleri varsa bunların sisteme girişi en kısa sürede yapılacaktır.

d - Bütçe ödeneklerinin dağıtımına ilişkin planlamalarda, tertipteki bütçe ödeneğinin tutarı, ayrıntılı harcama/finansman programındaki serbest ödenek tutarı,  birimlerin ihtiyaçları ve talepleri, teşkilat yapısının özellikleri ile mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği, daha önce aynı tertipten düzenlenen ödenek gönderme belgeleri ve bu belgelerden tahakkuka bağlanan ve bağlanmayan tutarlar ile geçmiş yıl gerçekleşmeleri gibi bilgiler dikkate alınacaktır.

e - İhtiyacın zamanında karşılanabilmesi için ödenek gönderme belgelerinin, özellikle ayrıntılı harcama/finansman programındaki üçer aylık dönemlerin başında geciktirilmeden düzenlenmesine özen gösterilecektir.

f - Ödenek gönderme belgesi düzenlenen birimlerin tahakkuk ve harcama gerçekleşmeleri takip edilerek kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerin tenkis edilmesi sağlanacak ve gerekiyorsa ihtiyacı olan birimler için yeniden ödenek gönderme belgesi düzenlenecektir.

g - Ödenek gönderme belgeleri ve tenkisler, say2000i sistemini kullananlar için bu sistemde, diğer idarelerde ise kendi sistemlerinde, muhasebe birimlerince muhasebeleştirilecektir.

h - İdareler ve muhasebe birimleri bu bilgilere erişebilir, izleyebilir ve kontrol edebilir olacaklardır.

i - Dökümü alınan belgeler ile sistem kayıtları arasında tutarsızlıklar olması halinde sistem kayıtları esas alınacak ve gerekirse sistemlerden alınan dökümler yenilenecektir.

j - Önceki yılda olduğu gibi, tüm ödenek gönderme belgelerinin harcama yetkililerince kontrol ve imzası yerine icmal düzeyinde hazırlanacak listenin (ödenek gönderme belgeleri icmali) harcama yetkililerince imzalanması uygulamasına devam edilecektir.

k - Bu belgeler, muhasebe birimlerine evrak olarak postalanmayacaktır.

l - Devren ödenek kaydı yapılan işlemler ile akreditif ve taahhüt avans artıklarının devri gibi YKr kullanılması zorunluluğu olan işlemlere ilişkin olanlar dışında ödenek gönderme belgeleri ve icmal listeler, YKr kullanılmadan YTL olarak düzenlenecektir.

2 – Harcama Birimleri Tarafından Yürütülecek İşlemler

a - Bütçe ödeneklerinin dağıtımı, esas itibarıyla ilgili harcama birimlerince planlanacak ve bu birimlerce düzenlenecek bir örneği Ek: 1’de yer alan ödenek gönderme belgesiyle sağlanacaktır.

b - Harcama birimleri, e-bütçe sistemini kullanarak bir örneği Ek: 2’de yer alan icmal listeyi oluşturacaklar ve harcama yetkililerine imzalatarak Mali Hizmetler Birimine iletecektir.

c - Mali Hizmetler Birimine iletilen ödenek gönderme belgelerinin e-bütçe sisteminde onaylanması aşamasına kadar kurumların, ödenek gönderme belgelerinde değişiklik yapma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, henüz onaylanmamış ödenek gönderme belgelerinden vazgeçilmesi halinde bu belgeler iptal edilebilecektir. 

d - Harcama birimleri, ihtiyaç duymaları halinde e-bütçe sisteminde onaylanmış ödenek gönderme belgelerinin birer örneğini dosyalarında muhafaza edebilecekler, ilgili taşra teşkilatını da bilgilendirebileceklerdir.

e - İdarelerin teşkilat yapısında yer almayan birimlere, yurtdışı teşkilatına ve birden fazla ana hizmet birimini ilgilendirdiği için kurumsal sınıflandırmada bir ana hizmet biriminin altında sınıflandırılamayan ve doğrudan üst yönetime bağlı olarak 61-62 kodlarında gösterilen taşra birimlerine tahsis edilen ödeneklerin harcama yetkilileri üst yöneticiler tarafından belirleneceği için bu tertiplere ait ödenek gönderme belgeleri, belirlenen harcama yetkililerince düzenlenecektir.

f - 5018 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre, sadece merkez dışı birimlere ödenek dağıtımı amacıyla ödenek gönderme belgesi düzenlenmesi gerekmekle birlikte, ödeneklerin tüm aşamalarının (başlangıç ödeneği- kesintili başlangıç ödeneği- serbest ödenek- bloke ödenek- ödenek gönderme belgesine bağlanmış ödenek- harcama- kalan ödenek) elektronik ortamda birbiriyle çapraz kontrollerinin yapılarak izlenebilmesi için merkezde (kurumların merkez birimleri ile taşra teşkilatı olmayan kurumlarda) doğrudan gerçekleştirilerek kullanılan ödenekler için de ödenek gönderme belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu tür ödenek gönderme belgeleri sadece sistemde (e-bütçe) elektronik kayıt olarak düzenlenecek, icmale bağlanacak, ancak bu belgelerin hiçbirinin harcama yetkililerine imzalatılması zorunlu olmayacaktır.

3 – Mali Hizmetler Birimlerince Yürütülecek İşlemler

a - İcmal listede yer alan ödenek gönderme belgeleri,  yılı bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama/finansman programına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilecektir.

b - Talep icmal listesinde yer alan ancak, yukarıda belirtilen açılardan yapılan inceleme sonucu uygun bulunmayan ödenek gönderme belgeleri gerekçeleri ile birlikte ilgili birime iade edilecektir.

c - Yapılan kontrol sonucu uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri e-bütçe sisteminde onaylanacaktır.

d - Bu Tebliğ çerçevesinde mali hizmetler birimi tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgeleri üzerinde de aynı kontroller yapılarak onaylanacaktır.

e- Sistemde onaylanan ödenek gönderme belgelerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi imkanı bulunmamaktadır. Onaylanan ödenek gönderme belgelerinden vazgeçilmesi halinde veya düzeltilmesi ihtiyacı ortaya çıktığında, harcama ve ön ödeme durumuna göre ve ilgili birim tarafından tenkis belgesi düzenlenecektir.

4 – Maliye Bakanlığı Merkezinde Yürütülecek İşlemler

a - e-bütçe sisteminde onaylanan ödenek gönderme belgeleri ve tenkis belgeleri say2000i sistemine sayısal ortamda aktarılacaktır.

b - say2000i sistemine aktarılan ödenek gönderme belgeleri ve tenkis belgeleri bu sistem tarafından sayısal ortamda ilgili muhasebe birimlerinin hesaplarına aktarılacaktır. Muhasebe hizmetlerini say2000i sistemi dışında kendi sistemlerinde yürüten idareler muhasebeleştirme işlemleri kendi sistemlerinde yapacaklardır.

c - Muhasebeleştirilen ödenek gönderme belgelerine ait bilgiler say2000i sisteminden e-bütçeye aktarılacak ve ilgili idarelerin bilgisine açık olacaktır. say2000i sistemini kullanacak idarelerde, ihtiyaç halinde ödenek gönderme belgelerinin gönderildiği birimlerin ödemelerinin yapıldığı muhasebe birimleri tarafından düzenlenen tenkis belgelerine ait bilgiler de benzer biçimde e-bütçe kayıtlarına alınarak ilgili idarelerin bilgisine sunulacaktır

5 - Muhasebe Birimlerince Yürütülecek İşlemler

a - Muhasebe birimleri, muhasebe hesaplarına sayısal ortamda aktarılan ödenek gönderme belgesi kayıtlarını say2000i sistemini kullanarak muhasebeleştireceklerdir. say2000i sistemini kullanmayan idareler ise muhasebeleştirme işlemlerini kendi sistemlerinde yapacaklardır.

b - İdarelerince yazılı olarak talep edilmesi halinde muhasebe birimleri, muhasebeleştirdikleri ödenek gönderme belgelerinin birer nüsha dökümlerini onaylayarak idarelerin ilgili birimlerine vereceklerdir.

c - Aynı şekilde muhasebe birimlerinin evrak düzeni açısından ihtiyaç duyulan ödenek gönderme belgelerinin yeterli sayıda nüshası sistemden döküm alınarak karşılanabilecektir.

d - İhtiyaç halinde ödenek gönderme belgelerinin gönderildiği birimlerin ödemelerinin yapıldığı muhasebe birimleri tarafından da tenkis belgesi düzenlenebilecektir.

6 – Tenkis Düzenlenmesi

Tenkis belgeleri ile icmallerinin (Ek: 3-4) düzenlenmesinde de ödenek gönderme belgeleri için yukarıda belirtilen esas ve usuller uygulanacaktır.

7 – Diğer Hususlar

a - İdarelerin ödenek gönderme belgesi düzenleyen birimlerinde görevli personelden yetkili olanların e-bütçe sistemini kullanabilmeleri için daha önce e-bütçe sistemi için verilen kullanıcı ismi ve parolalar kullanılmaya devam edilecektir. Ancak, yeni personele şifre verilmesi, ilgili personelde değişiklik olması halinde yetkilerin revize edilmesi gibi talepler idarelerde yetkilendirilen “kurum kullanıcı yöneticileri” tarafından yerine getirilecektir. 

b - İlgili kurumlar muhasebe birimlerine iletilen ödenek gönderme belgelerini  e-bütçe sisteminden kontrol edebilecek ve ihtiyaç halinde dökümlerini alabileceklerdir.

c - Bu Tebliğin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, e-bütçe ve say2000i sistemleriyle gerekli açıklamaları yapmaya Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Uygulamanın yukarıda belirtilen hususlara göre yürütülmesi tebliğ olunur.

 

İlgili ekler 28 Mart 2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete’ de mevcuttur!