Bütçe Kanunları

 

Resmi Gazete: 27.07.2006 Perşembe Sayı: 26241 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:


2006 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 9)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, genel yönetim kapsamında yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin 2006 yılından başlayarak her yıl Temmuz ayında yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi vermeleri gerekmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Bu çerçevede, idarelerin aşağıda yer alan açıklamaları esas alarak Temmuz ayı sonuna kadar “2006 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlamaları gerekmektedir.

         Hazırlanacak raporda aşağıdaki bilgilere yer verilecektir:

 

I. OCAK-HAZİRAN 2006 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Bu bölümde, analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gider türünde Ocak-Haziran 2006 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gider gerçekleşmelerine ve 2005 yılının aynı dönemine göre gelişimine ilişkin değerlendirmeler yer alacaktır.

2006 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2005 yılı rakamları ile karşılaştırmalar, Tebliğin (1) no’lu ekinde yer alan formata uygun olarak açıklanacaktır.

 

B. Bütçe Gelirleri

Bu bölümde, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, analitik bütçe sınıflandırmasını esas almak suretiyle, her bir gelir türünde Ocak-Haziran 2006 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmelerine ve 2005 yılının aynı dönemine göre gelişimine ilişkin değerlendirmeler yapacaklardır.

2006 yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2005 yılı rakamları ile karşılaştırmalar, Tebliğin (2) no’lu ekinde yer alan formata uygun olarak açıklanacaktır.

  

II. OCAK-HAZİRAN 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bu bölümde, Ocak-Haziran 2006 döneminde idarelerce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, idarelerini ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülen faaliyetlere yer verilecek ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılacaktır. Ayrıca, ilgili idarece yürütülen önemli faaliyet ve yatırım projeleri varsa, söz konusu faaliyet ve projeler için yapılan harcamalarla faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler de yer alacaktır. 

 

III. TEMMUZ-ARALIK 2006 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.           Bütçe Giderleri

Bu bölümde, 2006 yılı sonu itibarıyla gider tahminine ve giderlerin gelişimini etkileyebilecek temel değişken ve hususlara ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir.

Yılsonu gerçekleşme tahmini, Tebliğin (1) no’lu ekinde yer alan formata uygun olarak yapılacaktır.

 

B.          Bütçe Gelirleri

Bu bölümde, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, 2006 yılı sonu itibarıyla gelir tahminine ve gelirlerin gelişimini etkileyebilecek temel değişken ve hususlara ilişkin değerlendirmelere yer vereceklerdir.

Yılsonu gerçekleşme tahmini, Tebliğin (2) no’lu ekinde yer alan formata uygun olarak yapılacaktır. 

 

IV. TEMMUZ-ARALIK 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu bölümde, Temmuz-Aralık 2006 döneminde idarelerce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, idarelerini ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla yürütülmesi planlanan faaliyetlere yer verilecektir. Ayrıca, ilgili idarece yürütülen önemli faaliyet ve yatırım projeleri varsa, söz konusu faaliyet ve projeler için bu dönemde yapılması planlanan harcamalara ilişkin bilgiler de yer alacaktır. 

Bütçe gider ve gelir gerçekleşmeleriyle yılsonu gerçekleşme tahminlerinin Tebliğ ekinde yer alan formata göre hazırlanmasının mümkün olmaması halinde, verilerin bütçe uygulamaları konusunda ayrıntılı bilgi edinmeyi sağlayacak şekilde hazırlanmasına dikkat edilecektir.

Hazırlanan raporun, kamuoyunun etkin bir şekilde bilgilendirilmesi esas amaç olmak üzere, uygun görülecek araçlar (örneğin, internet, basılı yayın, basın-yayın kuruluşları ve idarelerin ilan panoları gibi araçlardan biri veya birkaçı) kullanılmak suretiyle duyurulması sağlanacak ve bir örneği elektronik ortamda butcepol@bumko.gov.tr adresine gönderilecektir.

Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri gidermeye ve her türlü tedbiri almaya Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Tebliğ olunur.

 

İlgili ekler 27 Temmuz 2006 tarih ve 26241 sayılı Resmi Gazete’ de mevcuttur!