Bütçe Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.02.1999 Çarşamba Sayı: 23600 (Asıl)  
Maliye Bakanlığından;
 
1999 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 3) 
 
   
            1- Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19.11.1986 tarih ve 11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde; "... yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.", denilmektedir.

            2- Bu çerçevede, 10.01.1998 tarih ve 23226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (2) Sıra No'lu 1998 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatıyla, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan alınacak yemek bedelleri belirlenmişti. Bu bedellerin yerine, 1999 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan en az;

                                       15.02.1999 tarihinden  15.07.1999 tarihinden
                                       14.07.1999 tarihine    14.01.2000 tarihine
                                       kadar                  kadar
                                       ---------------------  ---------------------
a) Ek göstergesiz görevlerde                         140,000                175,000
   bulunanlardan
b) 1100'e kadar (1100 dahil) ek
   göstergeli görevlerde
   bulunanlardan                                     240,000                300,000
c) 2200'e kadar (2200 dahil) ek
   göstergeli görevlerde
   bulunanlardan                                     290,000                350,000
d) 4800'e kadar (4800 hariç) ek
   göstergeli görevlerde
   bulunanlarda                                      350,000                420,000
e) 4800 ve daha yukarı ek göstergeli
   görevlerde bulunanlardan                          475,000                575,000
f) Aylık Brüt sözleşme ücretleri
   160,000,000 liraya kadar
   olanlardan                                        175,000                210,000
g) Aylık Brüt sözleşme ücretleri
   320,000,000 liraya kadar
   olanlardan                                        290,000                350,000
 

                                       15.02.1999 tarihinden  15.07.1999 tarihinden
                                       14.07.1999 tarihine    14.01.2000 tarihine
                                       kadar                  kadar
                                       ---------------------  ---------------------
h) Aylık Brüt sözleşme ücretleri
   480,000,000 liraya kadar olanlar
   dan                                               475,000                575,000
ı) Aylık Brüt sözleşme ücretleri
   480,000,000 liranın üzerinde
   olanlardan                                        550,000                675,000
lira günlük bedel alınması uygun görülmüştür.

            3- Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde de yemek bedeli tesbit edebileceklerdir.

            4- Sözkonusu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılanlar dışında kalan görevliler, bedelini ödemeden yemek servisinden faydalanamazlar.

            5- Bu Talimata, Genel ve Katma Bütçeli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Döner Sermayeli Kuruluşlar ve Fonlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları uyacaklardır.

            6- Bu uygulamaya 15.02.1999 tarihinde başlanılacaktır.

            Tebliğ olunur.