Bütçe Kanunları  
Resmi Gazete: 16.09.1999 Perşembe Sayı: 23818
Maliye Bakanlığından:

1999 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 8) 
 

 
             17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem büyük can ve mal kaybına yol açmıştır. Bu bölgede yaşamın normale döndürülmesi, maruz kalınan maddi zararların giderilmesi öncelik taşımakta ve bunun için önemli miktarda bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.

             Ayrıca, bölgenin ekonomik ağırlığı nedeniyle vergi gelirlerimizde de ciddibir gerileme olacağı kuşkusuzdur.

             Bilindiği gibi 1999 Mali Yılı bütçelerindeki ödenekler ve bunlarınkullanımına ilişkin harcama programları hizmetlerin normal şartlar içerisindeyerine getirileceği varsayımı ile hazırlanmıştı.

             Ortaya çıkan yeni ihtiyaçların öncelikle karşılanabilmesi için mevcutbütçe imkanlarının yeniden değerlendirilmesi ve bütçe uygulamasına ilişkinbazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz olmuştur.

             Bu nedenle; genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler ile bütçekapsamında yer alan fonlar ve bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerindenyardım alan kuruluşlar tarafından mevcut bütçe imkanları ve iş programlarınıngözden geçirilerek, 1999 mali yılı 3 üncü ve 4 üncü üç aylık dönemler içinöngörülen ödeneklerin kullanımında yeni ihtiyaçların karşılanmasına olanaksağlamak üzere aşağıda belirtilen hususlara uyulması sağlanmalıdır.

             Bakanlığımızca vize edilen harcama programlarında;

             1. Dördüncü üç aylık dönem için öngörülen yurtdışı yolluk ödenekleri asgari ölçüde kullanılmalıdır.

             2. Hizmet alımları harcama kalemi ayrıntı kodlarında yer alan telefon konuşma ücretleri, taşıma giderleri ve diğer giderler için öngörülen ödenekler ile tüketim malları ve malzeme alımları harcama kalemlerindeki kırtasiye ve yayın giderleri, yakacak alımları, akaryakıt ve diğer giderler için ilgili ayrıntı kodlarındaki ödenekler acil ve zorunlu durumlar dışında harcanmamalıdır.

             3. Yukarıda sayılan kuruluşların harcama programlarında yer alsın veya almasın 1999 Mali Yılı Bütçelerinde yer alan döşeme, demirbaş ve taşıtlarla ilgili (ambulans hariç) harcanmayan ödeneklerin kullanılmamasına büyük özen gösterilmelidir.

             4. Maliye başkanları, bütçe dairesi başkanları, saymanlar ile ihale komisyonlarında görevli diğer Maliye temsilcileri kuruluşlarca gerçekleştirilecek satınalma ve ihalelerde; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak azami hassasiyeti gösterecekler ve gerektiğinde ilgili kuruluş nezdinde gerekli uyarıları yapacaklardır.

             5. Sözkonusu deprem hasarlarının giderilmesine yönelik harcamalar ile doğal afetler, orman yangınları, ziraat ve hayvancılıkta acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahaleler, iç ve dış güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin yerine getirilmesinde zorunlu olan harcamalar, karayolu trafik güvenliği ve sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim ile ilgili harcamalar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yatırımlar ile ilgili harcamalar bu talimat kapsamı dışındadır.

             Takip ettiğimiz ekonomide istikrar programından ve mali hedeflere ulaşmaamacından uzaklaşmamak ve ülkece yaşadığımız felaketin mali ve ekonomiksonuçlarından mümkün olduğunca asgari boyutta etkilenmek bakımından yukarıdabelirtilen önlemlere büyük ihtiyaç duyulduğu şüphesizdir.

             Tebliğ olunur.