BAKANLIKLAR MEVZUATI  
Resmi Gazete: 28.04.1999 Çarşamba  Sayı: 23679 (Asıl)  
Devlet ve Maliye Bakanlıklarından:
 
 Dış Proje Kredilerinde Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirme ve Muhasebeleştirme İşlemlerinde Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ 
  
            Yabancı ülke, banka ve kurumlar veya uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalara göre Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlara dış proje kredisi olarak kullandırılan imkanların, dış borç kaydı, bütçeleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemler aşağıda açıklanmıştır. 

            A- TANIM VE İLKELER 
            1. Tanımlar 

            a) Dış Proje Kredisi: Belirli bir projenin tamamen veya kısmen dış finansmanı için yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, yabancı bankalar ve yabancı ülkelerde yerleşik diğer mali kurumlardan sağlanan kredilerdir. 

            b) Uygulayıcı Kuruluş: Projenin yürütülmesinden ve uygulanmasından sorumlu kuruluştur. 

            c) Dış Kredi Kullanımı: Proje uygulayıcısı kuruluşlar tarafından; dış finansman imkanı sağlanan yabancı ülkelere, uluslararası kuruluşlara, yabancı bankalara ve yabancı ülkelerde yerleşik diğer mali kurumlara başvurularak krediden yapılan çekişler ve/veya bu kredilere ilişkin özel hesaplardan yapılan kredi çekişleridir. Kreditörün kullanım tutarı üzerinden hesap ederek kullanıma eklediği banka komisyonu ve prim tutarı, kullanım tutarına dahil değildir. 

  • Nakdi Kullanım: Hazine hesaplarına giren kredi kullanımlarıdır.
  • Ayni Kullanım : Yurt içinde ve yurt dışında Hazine hesaplarına girmeden doğrudan kullanıcı kuruluşun kreditörden veya özel hesaplardan yaptığı veya yaptırdığı çekişlere göre gerçekleşen kredi kullanımlarıdır.
            d) Kullanım Tarihi: Kreditör tarafından ödemenin yapıldığı tarihtir. 

            e) Uygulanacak Kur: Kullanımın nakdi ve ayni olduğuna bakılmaksızın kullanımın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurudur. 

            2. İlkeler 

            Dış proje kredi kullanımlarının borç kaydının yapılması, bütçeleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi ve izlenmesinde aşağıda belirtilen ilkeler esas alınacaktır. 

            a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarca dış proje kredisi olarak kullanılan her türlü imkanın dış borç kaydının yapılarak bütçeleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi esastır. 

            b) Dış proje kredilerinin kullanılması ve bütçeleştirilmesi işlemleri, yıllık yatırım programı ile ilgisi kurularak yürütülecektir. 

            c) Dış proje kredileri ile satın alınacak malzeme ve hizmetlere ait taahhüt veya sözleşme tasarıları, mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Maliye Bakanlığınca vize edilmeden harcama yapılmayacaktır. Sözkonusu sözleşmelerle her türlü bağıtlar kayıt veya tescil için Sayıştaya gönderilecektir. 

            B. DIŞ BORÇ KAYDI İŞLEMLERİ 

            Proje kredilerinin dış borç kaydının yapılması ve kullanımlarının bildirilmesine ilişkin işlemler aşağıda açıklandığı şekilde yürütülecektir. 

            a) Nakdi Krediler: Kuruluşlar, kendilerine sağlanan nakdi dış proje kredisi imkanlarından kullanacakları miktarları, dış borç kaydı yapılmak üzere Ek 1'de yer alan Formu, Doldurma Talimatı ve örnekleri çerçevesinde düzenleyerek yazı ekinde Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne bildirecektir. 

            b) Ayni Krediler: Yurt içinde ve yurt dışında mal, hizmet ve eğitim bedeli olarak yapılan ayni dış proje kredisi kullanımları; ilgili kuruluşlar tarafından, kreditörden temin edilen kullanım bilgilerinin kendi kayıtları ile karşılaştırıldıktan sonra, kullanım bildirimini aldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde dış borç kaydı yapılmak üzere Ek 1'deki form düzenlenerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir. 

            Kuruluşlarca kullanım bilgisinin kreditörden temin edilememesi halinde bu bilgiler ilgisine göre Hazine Müsteşarlığı ve/veya T.C. Merkez Bankasından istenecektir. Bu durumda 30 günlük süre kullanım bilgisinin kurumlara ulaştığı tarihten itibaren başlayacaktır. 

            Kuruluşlar, kendi kayıtlarında yer alan kullanım bilgileri ile kreditör kullanım bilgileri arasında farklılık olması halinde, durumu ilgili harcama belgeleri ile birlikte Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne bildirmekle yükümlüdürler. 

            c) Kuruluş tarafından ayni kredi kullanım bilgilerinin dış borç kaydı için Hazine Müsteşarlığına iletilmesi aşamasında, ilgili kurumda kullanım tutarlarının bütçeleştirme ve muhasebeleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecektir. 

            C. BÜTÇELEŞTİRME İŞLEMLERİ 

            Proje kredilerinin bütçeleştirilmesine ilişkin işlemler aşağıda açıklandığı şekilde yürütülecektir. 

            a) Nakdi Krediler: Hazine Müsteşarlığı'nın, yukarıda yer alan B maddesi (a) bendi uyarınca kurumların nakdi dış proje kredisi kullanımlarının dış borç kaydını yaptığını Maliye Bakanlığı'na bildirmesi üzerine, Bakanlık ilgili kuruluş bütçesinin "999 Dış Proje Kredileri" programının 01-Dış Proje Kredileri İle Gerçekleştirilen Hizmetler alt programında yer alan ödenekleri, aynı program altında mevcut veya yeni açılacak "99 Gerçekleşen Nakdi Dış Proje 

            Kredileri" alt programına aktaracaktır. Aktarma yapılan projelerle ilgili dış kaynaktan yapılacak harcamalar bu alt programdan karşılanacaktır. 

            b) Ayni Krediler: Yurt içinde ve yurt dışında mal, hizmet ve eğitim bedeli olarak yapılan ayni dış proje kredisi kullanımları kuruluşlar tarafından, borç kaydı için Hazine Müsteşarlığı'na başvurulmasını takiben, Ek 1 deki formun bir nüshası ile birlikte, bütçeleştirilmesi için Bütçe Daireleri Başkanlığı aracılığı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir. 

            Hazine Müsteşarlığı'nın Dış Borç Kaydı yaptığını bildirmesi üzerine, Maliye Bakanlığı "999- Dış Proje Kredileri" programının "01-Dış Proje Kredileri İle Gerçekleştirilen Hizmetler" alt programında yer alan ödeneklerden kullanılan ve dış borç kaydı yapılan bu tutarları aynı programda mevcut veya yeni açılacak "88- Gerçekleşen Ayni Dış Proje Kredileri" alt programına aktaracaktır. 

            c) Dış proje kredisi kullanımına ilişkin olarak Maliye Bakanlığına yapılacak olan bütçeleştirme talepleri, yılı yatırım programında ilgili projeye tahsis edilen kaynak ile sınırlı olup, tahsis edilen bu kaynağı aşan bütçeleştirme taleplerinin değerlendirilebilmesi için kurumlar, Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar çerçevesinde gerekli proje revizesini sağladıktan sonra ödenek kaydı için Maliye Bakanlığı'na başvurabileceklerdir. 

            d) Bütçe Kanununda proje kredileri ile ilgili olarak öngörülen miktara ilave olarak yıl içinde temin edilecek nakdi veya ayni nitelikli dış proje kredileri yukarıdaki esaslar çerçevesinde ilgisine göre doğrudan "99- Gerçekleşen Nakdi Dış Proje Kredileri" veya "88-Gerçekleşen Ayni Dış Proje Kredileri" alt programlarına Maliye Bakanlığınca ödenek eklenmek suretiyle bütçeleştirilecektir. 

            e) Kuruluş Bütçelerinin "999 - Dış Proje Kredileri" programında yer alan ödeneklerden "99- Gerçekleşen Nakdi Dış Proje Kredileri" veya "88- Gerçekleşen Ayni Dış Proje Kredileri" alt programlarına aktarılmayan kısımları diğer bütçe ödeneklerinde olduğu gibi yıl sonunda iptal edilecektir. 

            f) Dış proje kredilerinin kullanımlarında; dış borç kaydı ve bütçeleştirme işlemleri tamamlanan tutarların tamamının ilgili mali yıl içerisinde harcanarak kullanılması esas olmakla birlikte, hakediş hesabından doğan ihtilaflar veya dış borç kaydı ve aktarma işlemlerinin yılın son günlerinde talep edilmesi gibi gecikmelere neden olan hallerle sınırlı olarak harcanamayan tutarlar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla ertesi yıla devredilebilecektir. 

            D. MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ 

            Proje kredilerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemler aşağıdaki açıklamalar ve Ek 2'de yer alan örnekler çerçevesinde yürütülecektir. 

            1. Devlet Borçları Saymanlığınca Yürütülecek Muhasebe İşlemleri 

            a) Kredi Anlaşmaları: Kreditörler ile yapılan dış proje kredisi anlaşmaları, anlaşma tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları ile, Kullanılacak Dış Krediler Hesabına borç, Kredi Anlaşmaları Hesabına alacak kaydedilir. 

            b) Nakdi Krediler: Hazine hesaplarına giren nakdi kredilerin kullanım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları bir taraftan Döviz veya Banka Hesabına borç, Dış Borçlar Hesabına alacak; diğer taraftan Kredi Anlaşmaları Hesabına borç Kullanılacak Dış Krediler Hesabına Alacak Kaydedilecektir. 

            c) Ayni Krediler: Yurt içinde ve yurt dışında mal, hizmet ve eğitim bedeli olarak, 

            ca) Kreditörün özel hesaba aktardığı tutarın muhasebeleştirilmesinde, aktarma tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları ay sonlarında bir taraftan Proje Özel Hesabına borç, Dış Borçlar Hesabına alacak; diğer taraftan Kredi Anlaşmaları Hesabına borç Kullanılacak Dış Krediler Hesabına alacak kaydedilecektir. 

            cb) Kullanıcı kuruluşların doğrudan kreditörden veya kreditörün muhabir bankası aracılığı ile yaptığı çekişlerin, kullanım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları bir taraftan Ayni Kredi Kullanımları Hesabına borç, Dış Borçlar Hesabına alacak; diğer taraftan Kredi Anlaşmaları Hesabına borç, Kullanılacak Dış Krediler Hesabına alacak kaydedilecektir. 

            cc) Kuruluşların özel hesaplardan yaptığı çekişlerin, kullanım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları Ayni Kredi Kullanımları Hesabına borç, Proje Özel Hesabına alacak kaydedilecektir. 

            d) Proje Özel Hesabından kredi hesabına iade yapılması halinde iade tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları bir taraftan Dış Borçlar Hesabına borç, Proje Özel Hesabına alacak; diğer taraftan Kullanılacak Dış Krediler Hesabına borç, Kredi Anlaşmaları Hesabına alacak kaydedilecektir. 

            2. Kullanıcı Kuruluş Saymanlıklarınca Yürütülecek Muhasebe İşlemleri 

            a) Nakdi Krediler: Kullanıcı kuruluşlar, proje kredisi olarak Hazine hesaplarına giren nakdi kredilerden yaptıkları harcamaların TL. tutarlarını Bütçe Giderleri Hesabına borç, Ödenecek Çekler Hesabına alacak kaydedecektir. 

            b) Ayni Krediler: Yurt içinde ve yurt dışında mal, hizmet ve eğitim bedeli olarak gerçekleşen ve ödeneği temin edilmiş olan ayni kredi kullanımlarına ilişkin belgeler, kullanıcı kuruluşun tahakkuk birimince düzenlenecek Tahakkuk Müzekkeresi ve Verilen Emri ekinde ilgili saymanlığa verilecektir. Saymanlık kullanım tutarının TL. karşılığını Bütçe Giderleri Hesabına borç, Ayni Kredi Kullanımları Hesabına alacak kaydedecektir. 

            c) Proje Özel Hesabından açtırılan akreditifler ile verilen avanslar derhal kullanıcı birim tarafından kuruluşun saymanlığına bildirilecektir. Akreditif ve avanslar ile bunların mahsup işlemleri Proje Akreditifleri ile Proje Avansları Hesaplarında izlenecektir. Akreditif açtırılması ve avans verilmesi amacıyla yapılan çekişlerde çekiş tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır. 

            d) Kullanılan kredinin mali ajan (KOF) bütçesinden karşılanacak bölümü için ilgili proje uygulayıcı kuruluş tarafından bütçeleştirme ve muhasebeleştirme işlemi yapılmayacaktır. 

            E. KOORDİNASYON VE EVRAK AKIŞI 

            Dış proje kredileri kullanımlarının, doğru, düzenli ve tutarlı bir şekilde izlenebilmesi ve yılı yatırım programı ile ilişkilendirilebilmesini temin amacıyla Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve projeyi yürüten ilgili kuruluş arasında gerekli koordinasyon ve evrak akışı düzenli olarak sağlanacaktır. 

            F. SORUMLULUK VE DENETİM 

            a) Dış borç kaydına, bütçeleştirilmesine ve muhasebeleştirilmesine ilişkin belgelerin doğru, düzenli ve zamanında gönderilmesinden kuruluşların dış proje kredisi ile ilgili birimleri, tahakkuk memurlukları, saymanlıklar ve ilgili işlemleri onaylayanlar sorumludur. 

            b) Kuruluşlar kullandıkları dış kredilere ait bütün belgeleri, ilgili kredinin geri ödemesi tamamlanıncaya kadar muhafaza etmekle yükümlüdürler. 

            G. DİĞER HUSUSLAR 

            a) Genel ve Katma Bütçeli kuruluşların, 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren dış proje kredisi olarak kullandıkları imkanların Dış Borç kaydı ve Muhasebe İşlemlerinde bu Esas ve Usullerde yer alan hükümler uygulanır. 

            b) Bu Esas ve Usullerin uygulanmasına, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar devam olunur. 

            c) 16 Nisan 1998 tarih ve 23315 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dış Proje Kredilerinde Dış Borç Kaydı ve Bütçeleştirme İşlemlerinde Uygulanacak Esas ve Usuller yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Tebliğ olunur. 

            Ek: 1- DPK Formu, Doldurma Talimatı ve Örnekleri 
                  2- Muhasebe İşlemlerine İlişkin Örnekler 
  

            Ek: 1 

DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
*****HERBİR KULLANIM İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULACAKTIR*****
o              AYNİ KREDİ KULLANIMI                        o               NAKDİ KREDİ KULLANIMI
 
KULLANICI KURULUŞUN ADI:
KULLANICI BİRİMİN ADI:
 
HAZİNE BORÇ NOSU:  
ANLAŞMA TARİHİ:  
ANLAŞMA MİKTARI/DVZ:  
KREDİTÖRÜN ADI:  
KULLANIM ÖZEL HESAPTAN YAPILMIŞTIR  
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ ADI:  
PROJENİN DPTYATIRIM PROG.DAKİ NOSU:  
İŞİN ADI:  
YÜKLENİCİ FİRMA:  
HAKEDİŞ/FATURA NO:  
FİİLİ İTHAL TARİHİ:  
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIM
KULLANIM TARİHİ KULLANIM İŞLEM DÖVİZİ KULLANIM MİKTARI (DÖVİZ) KULLANIM MİKTARININ 
ANLAŞMA DÖVİZİ KARŞILIĞI
       
İŞLEM DÖVİZİ CİNSİNDEN KULLANIMIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI
KULLANIM TARİHİ T.C.M.B 
DÖVİZ ALIŞ KURU
KULLANIM MİKTARI (000.TL)
     
 
 
KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
DOLDURACAKTIR.
..../..../....                                      ..../..../....                                     ..../..../.... 
DÜZENLEYENİN                    TETKİK EDENİN                        ONAYLAYANIN 
GÖREV ÜNVANI                    GÖREV ÜNVANI                        GÖREV ÜNVANI 
ADI SOYADI                          ADI SOYADI                               ADI SOYADI
..../..../....
TETKİK EDENİN
GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI
  
ÖRNEK: 1
NAKDİ KREDİ KULLANIMI
 
DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
*****HERBİR KULLANIM İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULACAKTIR*****
o              AYNİ KREDİ KULLANIMI                       x               NAKDİ KREDİ KULLANIMI
 
KULLANICI KURULUŞUN ADI:                    DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KULLANICI BİRİMİN ADI:                            PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
HAZİNE BORÇ NOSU: 16210
ANLAŞMA TARİHİ: 19.12.1997
ANLAŞMA MİKTARI/DVZ: 50 156 520 ABD$ LIK AKSF GLOBAL KREDİSİNDEN
KREDİTÖRÜN ADI: AVRUPA KONSEYİ SOSYAL KALKINMA FONU
KULLANIM ÖZEL HESAPTAN YAPILMIŞTIR o EVET        x HAYIR
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ ADI: ERZİNCAN-ÇARDAKLI PROJESİ
PROJENİN DPTYATIRIM PROG.DAKİ NOSU: 90A010410
İŞİN ADI: ERZİNCAN BARAJI SULAMASI
YÜKLENİCİ FİRMA: KISKA KOM. ŞTİ
HAKEDİŞ/FATURA NO: 8
FİİLİ İTHAL TARİHİ:  
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIM
KULLANIM TARİHİ KULLANIM İŞLEM DÖVİZİ KULLANIM MİKTARI (DÖVİZ) KULLANIM MİKTARININ 
ANLAŞMA DÖVİZİ KARŞILIĞI
23.11.1998 ABD$ 231.972.65  
İŞLEM DÖVİZİ CİNSİNDEN KULLANIMIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI
KULLANIM TARİHİ T.C.M.B 
DÖVİZ ALIŞ KURU
KULLANIM MİKTARI (000.TL)
23.11.1998 296.910 68 875 000
 
 
KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
DOLDURACAKTIR.
..../..../....                                      ..../..../....                                     ..../..../.... 
DÜZENLEYENİN                    TETKİK EDENİN                        ONAYLAYANIN 
GÖREV ÜNVANI                    GÖREV ÜNVANI                        GÖREV ÜNVANI 
ADI SOYADI                          ADI SOYADI                               ADI SOYADI
..../..../....
TETKİK EDENİN
GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI
  
ÖRNEK: 2
AYNİ KREDİ KULLANIMI
[İŞLEM DÖVİZİ (GBP) ANLAŞMA DÖVİZİNDEN FARKLI]
 
DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
*****HERBİR KULLANIM İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULACAKTIR*****
x              AYNİ KREDİ KULLANIMI                       o               NAKDİ KREDİ KULLANIMI
 
KULLANICI KURULUŞUN ADI: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
KULLANICI BİRİMİN ADI: KAMU SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
HAZİNE BORÇ NOSU: 3728-TU
ANLAŞMA TARİHİ: 05.05.1994
ANLAŞMA MİKTARI/DVZ: TOPLAM 100 MİLYON ABD DOLARI, AKTUERYA GELİŞTİRME 2.373.607 ADB$
KREDİTÖRÜN ADI: DÜNYA BANKASI
KULLANIM ÖZEL HESAPTAN YAPILMIŞTIR x EVET        o HAYIR
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ ADI: ÖZELLEŞTİRME VE YENİDEN YAPILANMA 
PROJENİN DPTYATIRIM PROG.DAKİ NOSU: 94K010130
İŞİN ADI: MAAŞ ÖDEMESİ
YÜKLENİCİ FİRMA: LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EKONOMİ MÜŞAVİRLİĞİ
HAKEDİŞ/FATURA NO: YURT DIŞI ÖĞRENCİ BORDROSU
FİİLİ İTHAL TARİHİ:  
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIM
KULLANIM TARİHİ KULLANIM İŞLEM DÖVİZİ KULLANIM MİKTARI (DÖVİZ) KULLANIM MİKTARININ 
ANLAŞMA DÖVİZİ KARŞILIĞI
03.04.1998 GBP 1.569 2619 31
İŞLEM DÖVİZİ CİNSİNDEN KULLANIMIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI
KULLANIM TARİHİ T.C.M.B 
DÖVİZ ALIŞ KURU
KULLANIM MİKTARI (000.TL)
03.04.1998 405 100 635 601
 
KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
DOLDURACAKTIR.
..../..../....                                      ..../..../....                                     ..../..../.... 
DÜZENLEYENİN                    TETKİK EDENİN                        ONAYLAYANIN 
GÖREV ÜNVANI                    GÖREV ÜNVANI                        GÖREV ÜNVANI 
ADI SOYADI                          ADI SOYADI                               ADI SOYADI
..../..../....
TETKİK EDENİN
GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI
 
  
ÖRNEK: 3 
AYNİ KREDİ KULLANIMI 
[İŞLEM DÖVİZİ (TRL) ANLAŞMA DÖVİZİNDEN FARKLI] 
 
DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
*****HERBİR KULLANIM İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULACAKTIR*****
x              AYNİ KREDİ KULLANIMI                       o               NAKDİ KREDİ KULLANIMI
 
KULLANICI KURULUŞUN ADI: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
KULLANICI BİRİMİN ADI: KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
HAZİNE BORÇ NOSU: 13 462
ANLAŞMA TARİHİ: 05.05.1994
ANLAŞMA MİKTARI/DVZ: USD 100.000.000
KREDİTÖRÜN ADI: ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI
KULLANIM ÖZEL HESAPTAN YAPILMIŞTIR x EVET        o HAYIR
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ ADI: ÖZELLEŞTİRME UYGULAMASI TEKNİK YARDIM VE SOSYAL GÜVENLİK AĞI
PROJENİN DPTYATIRIM PROG.DAKİ NOSU: 94K010130
İŞİN ADI: TELEFON HİZMETİ
YÜKLENİCİ FİRMA: TÜRK TELEKOM
HAKEDİŞ/FATURA NO: 0280008309/028000010106
FİİLİ İTHAL TARİHİ:  
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIM
KULLANIM TARİHİ KULLANIM İŞLEM DÖVİZİ KULLANIM MİKTARI (DÖVİZ) KULLANIM MİKTARININ 
ANLAŞMA DÖVİZİ KARŞILIĞI
02.04.1998 TRL 15 900 000 66.03
İŞLEM DÖVİZİ CİNSİNDEN KULLANIMIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI
KULLANIM TARİHİ T.C.M.B 
DÖVİZ ALIŞ KURU
KULLANIM MİKTARI (000.TL)
02.04.1998 ---- 15.990
 
KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
DOLDURACAKTIR.
..../..../....                                      ..../..../....                                     ..../..../.... 
DÜZENLEYENİN                    TETKİK EDENİN                        ONAYLAYANIN 
GÖREV ÜNVANI                    GÖREV ÜNVANI                        GÖREV ÜNVANI 
ADI SOYADI                          ADI SOYADI                               ADI SOYADI
..../..../....
TETKİK EDENİN
GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI
 
  

  

ÖRNEK: 4
AYNİ KREDİ KULLANIMI
(KOF BÜTÇESİNDEN KARŞILANAN BÖLÜMÜ İÇİN DOLDURULACAKTIR)
 
DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
*****HERBİR KULLANIM İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULACAKTIR*****
x              AYNİ KREDİ KULLANIMI                       o               NAKDİ KREDİ KULLANIMI
 
KULLANICI KURULUŞUN ADI:DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KULLANICI BİRİMİN ADI:İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİ.BŞK'LIĞI
 
HAZİNE BORÇ NOSU: 5 129
ANLAŞMA TARİHİ: 12.11.1993
ANLAŞMA MİKTARI/DVZ: 52 473 000 000 JAPON YENİ
KREDİTÖRÜN ADI: OECF
KULLANIM ÖZEL HESAPTAN YAPILMIŞTIR o EVET        x HAYIR
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ ADI: BÜYÜK İSTANBUL İÇME SUYU II MERH. PROJ
PROJENİN DPTYATIRIM PROG.DAKİ NOSU: 91 K 050 070
İŞİN ADI: MELEN MÜHENDİSTLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
YÜKLENİCİ FİRMA: MELEN İŞ ORTAKLIĞI
HAKEDİŞ/FATURA NO: YEN-25
FİİLİ İTHAL TARİHİ:  
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIM 
KULLANIM TARİHİ KULLANIM İŞLEM DÖVİZİ KULLANIM MİKTARI (DÖVİZ) KULLANIM MİKTARININ 
ANLAŞMA DÖVİZİ KARŞILIĞI
24.11.1998 JAPON YENİ 31 419 913  
İŞLEM DÖVİZİ CİNSİNDEN KULLANIMIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI 
KULLANIM TARİHİ T.C.M.B 
DÖVİZ ALIŞ KURU
KULLANIM MİKTARI (000.TL)
24.11.1998 2.484 80 419 913
 
 
KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
DOLDURACAKTIR.
..../..../....                                      ..../..../....                                     ..../..../.... 
DÜZENLEYENİN                    TETKİK EDENİN                        ONAYLAYANIN 
GÖREV ÜNVANI                    GÖREV ÜNVANI                        GÖREV ÜNVANI 
ADI SOYADI                          ADI SOYADI                               ADI SOYADI
..../..../....
TETKİK EDENİN
GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI
                            (*) KULLANIM KOF KAPSAMINDADIR. 
 
DIŞ PROJE KREDİSİ 
KULLANIM İZLEME FORMU 
DOLDURMA TALİMATI 
            Dış Proje Kredisi Kullanım İzleme Formu aşağıda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda doldurulacaktır: 

            1. Form Yatırım Finansman Programında yeralan proje ile ilişkilendirilmek suretiyle her bir kullanım bazında doldurulacaktır. 

            2. Ayni Kredi - Nakdi Kredi Kullanımı: Kredi kullanımının ayni veya nakdi olmasına bağlı olarak ilgili kutu işaretlenecektir. 

            3. Kullanıcı Kuruluşun Adı: Hazine Müsteşarlığınca yabancı ülke, banka veya uluslararası kuruluşlardan sağlanan devlet borçlarından tahsis yoluyla krediyi kullanan Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşun adı yazılacaktır. 

            4. Kullanıcı Birimin Adı: Genel ve Katma Bütçeli kuruluş bünyesindeki kullanımı gerçekleştiren proje uygulayıcı birimin adı yazılacaktır. (Örnek: Barajlar ve HES Daire Başkanlığı.) 

            5. Hazine Borç No: Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanıcı kuruluşa bildirilen ve Dış Borç Kütüğünde borç kaydının izlenmesini sağlayan numara yazılacaktır. 

            6. Anlaşma Tarihi: Hazine Müsteşarlığı ile kreditör arasında anlaşmanın imzalandığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanıcı kuruluşa bildirilen tarih yazılacaktır. 

            7. Anlaşma Miktarı ve Dövizi: Hazine Müsteşarlığı ve kreditör arasında imzalanan anlaşmanın tutarı ve döviz cinsi yazılacaktır. 

            8. Kreditörün Adı: Kredinin sağlandığı banka, mali kurum veya uluslar arası kuruluşların adı yazılacaktır. Birden fazla kreditörü olan krediler için lider bankanın adı yazılacaktır. 

            9. Kullanım Özel Hesaptan Yapılmıştır Kutusu: TCMB nezdinde özel hesap açılarak (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, OECF kredileri gibi) kullanım yapılıp yapılmadığına bağlı olarak Evet veya Hayır kutusu işaretlenecektir. 

            10. Projenin DPT Yatırım Programındaki Adı: Devlet Planlama Teşkilatı'nca yayınlanan Yılı Yatırım Programında yer alan projenin adı yazılacaktır. 

            11. Projenin DPT Yatırım Programındaki Nosu: Devlet Planlama Teşkilatı'nca yayınlanan Yılı Yatırım Programında yer alan projenin numarası yazılacaktır. 

            12. İşin Adı: Kredinin kullanımını gerektiren işin adı yazılacaktır. 

            13. Yüklenici Firma: Kullanımın yapılmasını gerektiren işi yüklenen Firma/Şahıs veya Kuruluşun adı yazılacaktır. Bir kullanım için birden fazla yüklenici firma olması halinde kısaltma yapılmaksızın formun ekinde listelenecektir. 

            14. Hakediş / Fatura No: Ödemeye esas teşkil eden belgenin numarası yazılacaktır. 

            15. Fiili İthal Tarihi: Fiili olarak ithalatın yapıldığı ve malın gümrükten giriş yaptığı tarih yazılacaktır. 

            16. Kullanım Tarihi: Kreditör tarafından ödemenin yapıldığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanım tarihi olarak kuruluşa bildirilen tarih yazılacaktır. Kullanım tarihinin kullanıcıya doğrudan bildirildiği Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası kredilerinde Hazine Müsteşarlığı'ndan kullanım tarihinin bildirilmesi beklenmeyecektir. 

            17. Kullanım İşlem Dövizi: Kullanımın yapıldığı döviz cinsi yazılacaktır. 

            18. Kullanım Miktarı (Döviz): Kullanım tutarı döviz olarak herhangi bir yuvarlama yapılmadan yazılacaktır. 

            19. Kullanım Miktarının Anlaşma Dövizi Karşılığı: Kullanım tutarının anlaşma dövizi karşılığı herhangi bir yuvarlama yapılmadan yazılacaktır. Bu alan sadece İşlem Dövizinin Anlaşma Dövizinden farklı olduğu kullanımlar için doldurulacaktır. (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Kuveyt Fonu, İslam Kalkınma Bankası kredileri gibi) 

            20. TCMB Döviz Alış Kuru: Kullanımın işlem dövizinin kullanımın yapıldığı tarihte Resmi Gazetede yayınlanan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru, yazılacaktır. (Kullanım Tarihi = Resmi Gazete Tarihi) 

            21. Kullanım Miktarı (Türk Lirası): Kullanımın yapıldığı tarihte T.C. Merkez Bankası'nın açıkladığı Döviz Alış Kuru ile kullanımın yapıldığı döviz miktarının çarpılması suretiyle elde edilecek tutar (000 TL.) olarak yazılacaktır. 

            22. Formun Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmesinden önce kredi kullanıcı kuruluşta formu düzenleyen, tetkik eden ve onaylayan yetkilinin adı, görev ünvanı ve imzasının eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 

EK : 2 
 
MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER 

            Dış Proje Kredisi kullanımları, Devlet Borçları Saymanlığı ile ilgili kullanıcı kurum saymanlıklarınca aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir. 

            1. Devlet Borçları Saymanlığınca Yürütülecek Muhasebe İşlemleri 

            a) Kredi Anlaşmaları: Kreditörler ile yapılan dış proje kredisi anlaşmaları, anlaşma tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları ile, Kullanılacak Dış Krediler Hesabına borç, Kredi Anlaşmaları Hesabına alacak kaydedilir. 

            Örnek 1: Dünya Bankası ile 1.150.000 $ lık kredi anlaşması imzalandığı bildirilmiştir. (1 $ = 300,000 TL.) 

            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Kullanılacak Dış Krediler Hesabı                                    345,000,000,000 
                            Kredi Anlaşmaları Hesabı                                     345,000,000,000 
            ---------------------------------                                                ----------------------------------- 

            b) Nakdi Krediler: Hazine hesaplarına giren nakdi kredilerin kullanım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları bir taraftan Döviz veya Banka Hesabına borç, Dış Borçlar Hesabına alacak; diğer taraftan Kredi Anlaşmaları Hesabına borç, Kullanılacak Dış Krediler Hesabına alacak kaydedilecektir. 

            Örnek 2: Hazine hesaplarına giren 50.000 $'lık kredi Döviz Hesabına alınmıştır. (1 $ = 300,000 TL.) 

            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Döviz Hesabı                                                               15,000,000,000 
                    Dış Borçlar Hesabı                                                             15,000,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Kredi Anlaşmaları Hesabı                                             15,000,000,000 
                        Kullanılacak Dış Krediler Hesabı                                     15,000,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 

            c) Ayni Krediler: Yurt içinde ve yurt dışında mal, hizmet ve eğitim bedeli olarak, 

            ca) Kreditötürün özel hesaba aktardığı tutarın muhasebeleştirilmesinde, aktarma tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları ay sonlarında bir taraftan Proje Özel Hesabına borç, Dış Borçlar Hesabına alacak, diğer taraftan Kredi Anlaşmaları Hesabına borç, Kullanılacak Dış Krediler Hesabına alacak kaydedilecektir. 

            Örnek 3: Merkez Bankasından alınan yazı ve eki çizelgelerden Proje Özel Hesabına 100.000 $ aktarıldığı görülmektedir. (1 $ = 300.000 TL.) 

            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Proje Özel Hesabı                                                         30,000,000,000 
                        Dış Borçlar Hesabı                                                         30,000,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Kredi Anlaşmaları Hesabı                                               30,000,000,000 
                        Kullanılacak Dış Krediler Hesabı                                     30,000,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 

            cb) Kullanıcı kuruluşların doğrudan kreditörden veya kreditörün muhabir bankası aracılığı ile yaptığı çekişlerin, kullanım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları Ayni Kredi Kullanımları Hesabına borç, Dış Borçlar Hesabına alacak, diğer taraftan Kredi Anlaşmaları Hesabına borç, Kullanılacak Dış Krediler Hesabına alacak kaydedilecektir. 

            Örnek 4: Karayolları Genel Müdürlüğünün 10.000 $. lık ayni dış proje kredisi kullanımına ilişkin DPK Formu Devlet Borçları Saymanlığına gelmiştir. (1 $ = 300,000 TL.) 

            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Ayni Kredi Kullanımları Hesabı                                       3,000,000,000 
                            Dış Borçlar Hesabı                                                     3,000,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Kredi Anlaşmaları Hesabı                                               3,000,000,000 
                            Kullanılacak Dış Krediler Hesabı                                 3,000,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            cc) Kuruluşların özel hesaplardan yaptığı çekişlerin, çekiş tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları Ayni Kredi Kullanımları Hesabına borç, Proje Özel Hesabına alacak kaydedilecektir. 

            Örnek 5: Proje Özel Hesabından 15.000 $. çekilerek çeşitli harcamalarda kullanılmıştır. (1 $ = 300,000 TL.) 

            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Ayni Kredi Kullanımları Hesabı                                      4,500,000,000 
                            Proje Özel Hesabı                                                     4,500,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 

            d) Proje Özel Hesabından kredi hesabına iade yapılması halinde iade tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları Dış Borçlar Hesabına borç, Proje Özel Hesabına alacak, diğer taraftan Kullanılacak Dış Krediler Hesabına borç, Kredi Anlaşmaları Hesabına alacak kaydedilecektir. 

            Örnek 6: Proje Özel Hesabından 5.000 $. kredi hesabına iade edilmiştir. (1 $ = 300,000 TL.) 

            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Dış Borçlar Hesabı                                                      1,500,000,000 
                            Proje Özel Hesabı                                                     1,500,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Kullanılacak Dış Krediler Hesabı                                   1,500,000,000 
                               Kredi Anlaşmaları Hesabı                                       1,500,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 

            2. Kullanıcı Kuruluş Saymanlıklarınca Yürütülecek Muhasebe İşlemleri 

            a) Nakdi Krediler: Kullanıcı kuruluşlar, proje kredisi olarak Hazine hesaplarına giren nakdi kredilerden yaptıkları harcamaların TL. tutarlarını Bütçe Giderleri Hesabına borç, Ödenecek Çekler Hesabına alacak kaydedecektir. 

            Örnek 1: Karayolları Genel Müdürlüğü nakdi krediden 1,500,000,000 TL. kullanmıştır. 

            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Bütçe Giderleri Hesabı                                                 1,500,000,000 
                            Ödenecek Çekler Hesabı                                           1,500,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 

            b) Ayni Krediler: Yurt içinde ve yurt dışında mal, hizmet ve eğitim bedeli olarak gerçekleşen ve ödeneği temin edilmiş olan ayni kredi kullanımlarına ilişkin belgeler, kullanıcı kuruluşun tahakkuk birimince düzenlenecek Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri ekinde ilgili saymanlığa verilecektir. Saymanlık kullanım tutarının TL. karşılığını Bütçe Giderleri Hesabına borç, Ayni Kredi Kullanımları Hesabına alacak kaydedecektir. 

            Örnek 2: Kreditörden veya özel hesaptan ödenen 5.000 $. Tutarındaki harcama belgeleri Merkez Saymanlığına gönderilmiştir. (1 $ = 300,000 TL.) 

            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Bütçe Giderleri Hesabı                                                 1,500,000,000 
                                Ayni Kredi Kullanımları Hesabı                                 1,500,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 

            c) Proje Özel Hesabından açtırılan akreditifler ile verilen avanslar derhal kullanıcı birim tarafından kuruluşun saymanlığına bildirilecektir. Akreditif ve avanslar ile bunların mahsup işlemleri Proje Akreditifleri ile Proje Avansları Hesaplarında izlenecektir. Akreditif açtırılması ve avans verilmesi amacıyla yapılan çekişlerde çekiş tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır. 

            Örnek 3: Kamu Mali Yönetimi Projesi çerçevesinde verilecek bilgisayar eğitimi için (A) Firmasına 1.000 $ avans verildiğine ilişkin belgeler Merkez Saymanlığına gelmiştir. (1 $ = 300,000 TL.) 

            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            Proje Avansları Hesabı                                                 300,000,000 
                            Ayni Kredi Kullanımları Hesabı                                     300,000,000 
            ---------------------------------                                                 --------------------------------- 
            d) Kullanılan kredinin mali ajan (KOF) bütçesinden karşılanacak bölümü için ilgili proje uygulayıcı kuruluş tarafından bütçeleştirme ve muhasebeleştirme işlemi yapılmayacaktır.