BAKANLIKLAR MEVZUATI  
Resmi Gazete: 30.12.1999 Perşembe Sayı: 23922 (Asıl) 
Devlet ve Maliye Bakanlıklarından:

Dış Proje Kredilerinde Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar Dışındaki Kurumların Dış Borç Kaydı ve Muhasebeleştirme  İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2)


            Amaç
            MADDE 1- Yabancı ülke, banka ve kurumlar veya uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalar ile borçlu sıfatıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanarak devir ve ikraz anlaşmaları yoluyla genel ve katma bütçeli kuruluşlar dışındaki kurumlara dış proje kredisi olarak kullandırılan imkanların, dış borç kaydı ve muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemlerin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

            Kapsam
            MADDE 2- Aşağıda yer alan Genel ve Katma Bütçe dışı kurumlar bu tebliğe tabidir.

            a) 233 Sayılı Kanun kapsamında yer alan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı kuruluşlar,

            b) Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar,

            c) Kamu ve Özel sermayeli yatırım ve kalkınma bankaları,

            d) Vakıf ve Özel Üniversiteler,

            e) Fonlar,

            f) Kamu ve özel sektör kurumları, özel ve özerk bütçeli kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu sayılan kurumlar.

            Tanımlar
            MADDE 3-a) Dış Proje Kredisi: Belirli bir projenin tamamen veya kısmen dış finansmanı amacıyla yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, yabancı bankalar ve yabancı ülkelerde yerleşik diğer mali kurumlardan sağlanan dış finansman kaynaklarıdır.

            b) Proje Uygulayıcı Kurum: Projenin yürütülmesinden ve uygulanmasından sorumlu kurumdur. (Bundan böyle Kurum olarak anılacaktır.)

            c) Proje Koordinasyon Birimi: Birden fazla projenin yürütülmesinden sorumlu Kurumların bünyesinde projelerin gerçekleşen ve öngörülen kullanımlarının konsolide edilmesinden ve Kurum içerisinde koordinasyonundan sorumlu birimdir.

            d) Dış Kredi Kullanımı: Proje uygulayıcısı kurumlar tarafından; dış finansman imkanı sağlanan yabancı ülkelere, uluslararası kuruluşlara, yabancı bankalara ve yabancı ülkelere yerleşik diğer mali kurumlara başvurularak krediden yapılan çekişler ve/veya bu kredilere ilişkin özel hesaplardan yapılan kredi çekişleridir.

            1) Nakdi Kullanım: Hazine hesaplarına giren kredi kullanımlarıdır.

            2) Ayni Kullanım: Yurt içinde ve yurt dışında Hazine hesaplarına girmeden doğrudan kullanıcı kurumun kreditörden veya özel hesaplardan yaptığı veya yaptırdığı çekişlere göre gerçekleşen kredi kullanımlarıdır.

            e) Kullanım Tarihi: Kreditör tarafından ödemenin yapıldığı tarihtir.

            f) Uygulanacak Kur: Kullanımın nakdi ve ayni olduğuna bakılmaksızın, T.C. Merkez Bankası'ndan yapılan çekişler için kullanımın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kuru, T.C. Merkez Bankası dışındaki bankalardan (kamu veya özel banka) yapılan çekişler için kullanımın yapıldığı tarihteki ilgili bankanın uyguladığı Döviz Alış kurudur.

            İlkeler
            MADDE 4- Dış proje kredi kullanımlarının borç kaydının yapılması, muhasebeleştirilmesi ve izlenmesinde aşağıda belirtilen ilkeler esas alınacaktır.

            a) Kurumların, devir ve ikraz anlaşmaları yoluyla kullandıkları her türlü dış finansman imkanının dış borç kaydının yapılarak muhasebeleştirilmesi esastır.

            b) Kamu kuruluşu niteliğindeki kurumların dış proje kredilerine ait kullanım işlemleri, yıllık yatırım programı ile ilgisi kurularak yürütülecektir.

            Dış Borç Kaydı İşlemleri
            MADDE 5- Proje kredilerinin dış borç kaydının yapılması ve kullanımlarının bildirilmesine ilişkin işlemler aşağıda açıklandığı şekilde yürütülecektir.

            a) Nakdi Krediler: Kurumlar, kendilerine sağlanan nakdi dış proje kredisi imkanlarından kullanacakları miktarları, dış borç kaydı yapılmak üzere Ek 1'de yer alan Formu, Doldurma Talimatı ve örnekleri çerçevesinde düzenleyerek yazı ekinde Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne bildirecektir.

            b) Ayni Krediler: Yurt içinde ve yurt dışında mal, hizmet ve eğitim bedeli olarak yapılan ayni dış proje kredisi kullanımları; ilgili kurumlar tarafından, kreditörden temin edilen kullanım bilgilerinin kendi kayıtları ile karşılaştırıldıktan sonra, kullanım bildirimini aldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde dış borç kaydı yapılmak üzere Ek 1'deki form düzenlenerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

            Kurumlarca kullanım bilgisinin kreditörden temin edilememesi halinde bu bilgiler ilgisine göre Hazine Müsteşarlığı ve/veya T.C. Merkez Bankasından istenecektir. Bu durumda 30 günlük süre kullanım bilgisinin kurumlara ulaştığı tarihten itibaren başlayacaktır.

            Kurumlar, kendi kayıtlarında yer alan kullanım bilgileri ile kreditör kullanım bilgileri arasında farklılık olması halinde, durumu ilgili harcama belgeleri ile birlikte Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne bildirmekle yükümlüdürler.

            Muhasebeleştirme İşlemleri
            MADDE 6- Dış proje kredilerinin Devlet Borçları Saymanlığınca muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemler, aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

            a) Kredi Anlaşmaları: Kreditörler ile yapılan dış proje kredisi anlaşmaları, anlaşma tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları ile Kullanılacak Dış Krediler Hesabına borç, Kredi Anlaşmaları Hesabına alacak kaydedilir.

            b) Nakdi Krediler: Hazine hesaplarına giren nakdi kredilerin kullanım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları bir taraftan Döviz veya Banka Hesabına borç, Dış Borçlar Hesabına alacak; diğer taraftan Kredi Anlaşmaları Hesabına borç, Kullanılacak Dış Krediler Hesabına alacak kaydedilecektir.

            c) Ayni Krediler: Yurt içinde ve yurt dışında mal, hizmet ve eğitim bedeli olarak,

            1) Kreditörün özel hesaba aktardığı tutarın muhasebeleştirilmesinde, T.C. Merkez Bankası'na yapılan aktarma işlemleri için aktarma tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ve T.C. Merkez Bankası dışındaki bankalara (kamu veya özel banka) yapılan aktarma işlemleri için aktarma tarihindeki ilgili bankanın uyguladığı döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları ay sonlarında bir taraftan Proje Özel Hesabına borç, Dış Borçlar Hesabına alacak; diğer taraftan Kredi Anlaşmaları Hesabına borç, Kullanılacak Dış Krediler Hesabına alacak kaydedilecektir.

            2) Kullanıcı kurumların doğrudan kreditörden veya kreditörün muhabir bankası aracılığı ile yaptığı çekişlerin, kullanım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları bir taraftan Genel ve Katma Bütçe Dışı Daire ve Kurum Borçları Hesabına borç, Dış Borçlar Hesabına alacak; diğer taraftan Kredi Anlaşmaları Hesabına borç, Kullanılacak Dış Krediler Hesabına alacak kaydedilecektir.

            3) Kullanıcı Kurumların özel hesaplardan yaptığı çekişlerin muhasebeleştirilmesinde, T.C. Merkez Bankası'ndan yapılan çekiş işlemleri için kullanım tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ve T.C. Merkez Bankası dışındaki bankalardan (kamu veya özel banka) yapılan çekiş işlemleri için kullanım tarihindeki ilgili bankanın uyguladığı döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları Genel ve Katma Bütçe Dışı Daire ve Kurum Borçları Hesabına borç, Proje Özel Hesabına alacak kaydedilecektir.

            d) Proje Özel Hesabından kredi hesabına yapılan iadelerin muhasebeleştirilmesinde, T.C. Merkez Bankası'ndan yapılan iade işlemleri için iade tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ve T.C. Merkez Bankası dışındaki bankalardan (kamu veya özel banka) yapılan iade işlemleri için iade tarihindeki ilgili bankanın uyguladığı döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak TL. karşılıkları bir taraftan Dış Borçlar Hesabına borç, Proje Özel Hesabına alacak; diğer taraftan Kullanılacak Dış Krediler Hesabına borç, Kredi Anlaşmaları Hesabına alacak kaydedilecektir.

            Koordinasyon, Bilgi ve Belge Akışı
            MADDE 7- Hazine Müsteşarlığı, dış proje kredi kullanımlarının, doğru, düzenli ve tutarlı bir şekilde izlenebilmesi ve yılı yatırım programı ile ilişkilendirilebilmesini temin amacıyla Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Proje Uygulayıcı Kurumlar arasındaki gerekli koordinasyonu ve evrak akışını düzenli olarak sağlayacaktır.

            Dış proje kredi kullanımları ile ilgili mali yılın bütçe ödeneklerinin (dış borç faiz ve genel gider ödenekleri) ilişkilendirilmesini sağlamak üzere Kurumların Proje Koordinasyon Birimleri, Kurum ile Hazine Müsteşarlığı (Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü) arasında gerekli koordinasyon ve bilgi akışını periyodik olarak sağlamakla yükümlü olacaktır.

            Sorumluluk ve Denetim
            MADDE 8-

            a) Dış borç kaydı ve muhasebeleştirilmesine ilişkin belgelerin doğru, düzenli ve zamanında gönderilmesinden kurumların dış proje kredisi ile ilgili uygulamadan ve muhasebe işlemlerinden sorumlu birimleri ve ilgili işlemleri onaylayanlar sorumludur.

            b) Dış Proje kredi kullanım Formlarının doğru, düzenli ve zamanında gönderilmemesi halinde, ilgili kurum ve projenin değerlendirilerek gerekli denetim mekanizmasının harekete geçirilmesi ve buna bağlı olarak kredi kullanımının devamına karar verme yetkisi Hazine Müsteşarlığına aittir.

            c) Kurumlar kullandıkları dış proje kredilerine ait bütün belgeleri, ilgili kredinin geri ödemesi tamamlanıncaya kadar muhafaza etmekle yükümlüdürler.

            Yürürlük
            MADDE 9- 1999 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 34 üncü maddesi (f) bendine göre kurumların, devir ve ikraz anlaşmaları yoluyla kullandıkları her türlü dış finansman imkanının Dış Borç Kaydı ve Muhasebeleştirme İşlemlerinde bu Tebliğin hükümleri 1 Ocak 1999 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.

            Yürütme
            MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

            Tebliğ olunur.

DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
HERBİR KULLANIM İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULACAKTIR

            AYNI KREDİ KULLANIMI            NAKDİ KREDİ KULLANIMI

DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
HERBİR KULLANIM İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULACAKTIR

            AYNI KREDİ KULLANIMI            NAKDİ KREDİ KULLANIMI
 
KULLANICI KURULUŞUN ADI:
KULLANICI BİRİMİN ADI:
HAZİNE BORÇ NOSU:
 
ANLAŞMA TARİHİ:
 
ANLAŞMA MİKTARI/DVZ:
 
KREDİTÖRÜN ADI:
 
KULLANIM ÖZEL HESAPTAN YAPILMIŞTIR
EVET            HAYIR
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ ADI:
 
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ NOSU:
 
İŞİN ADI:
 
YÜKLENİCİ FİRMA:
 
HAKEDİŞ/FATURA NO:
 
FİİLİ İTHAL TARİHİ:
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIM
KULLANIM TARİHİ
KULLANIM İŞLEM DÖVİZİ
KULLANIM MİKTARI (DÖVİZ)
KULLANIM MİKTARININ ANLAŞMA DÖVİZİ KARŞILIĞI
 
 
 
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIMIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI
 
 
 
 
KULLANIM TARİHİ
T.C.M.B. DÖVİZ ALIŞ KURU
KULLANIM MİKTARI (000 TL.)
 
 
 
 
KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DOLDURACAKTIR.
.../.../....                        .../.../....             .../.../....
DÜZENLEYENİN     TETKİK           ONAYLAYANIN
GÖREV ÜNVANI     EDENİN       GÖREV ÜNVANI 
                               GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI         ADI SOYADI      ADI SOYADI
.../.../....
TETKİK EDENİN
GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI
 

NAKDİ KREDİ KULLANIMI İÇİN ÖRNEK
DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
HERBİR KULLANIM İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULACAKTIR

            AYNI KREDİ KULLANIMI           NAKDİ KREDİ KULLANIMI
 
KULLANICI KURULUŞUN ADI:            TÜRKİYE EMLAK BANKASI
KULLANICI BİRİMİN ADI:             .......... DAİRE BAŞKANLIĞI
HAZİNE BORÇ NOSU:
11356
ANLAŞMA TARİHİ:
22.07.1999
ANLAŞMA MİKTARI/DVZ:
$ 177.895.400
KREDİTÖRÜN ADI:
AVRUPA KONSEYİ SOSYAL KALKINMA FONU
KULLANIM ÖZEL HESAPTAN YAPILMIŞTIR
EVET            HAYIR
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ ADI:
 
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ NOSU:
 
İŞİN ADI:
 
YÜKLENİCİ FİRMA:
 
HAKEDİŞ/FATURA NO:
 
FİİLİ İTHAL TARİHİ:
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIM
KULLANIM TARİHİ
KULLANIM İŞLEM DÖVİZİ
KULLANIM MİKTARI (DÖVİZ)
KULLANIM MİKTARININ ANLAŞMA DÖVİZİ KARŞILIĞI
05.11.1999
ABD DOLARI
37.000.000.00
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIMIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI
KULLANIM TARİHİ
T.C.M.B. DÖVİZ ALIŞ KURU
KULLANIM MİKTARI (000 TL.)
05.11.1999
483.593
17,892,941,000,000
 
 
 
KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DOLDURACAKTIR.
.../.../....                        .../.../....             .../.../....
DÜZENLEYENİN     TETKİK           ONAYLAYANIN
GÖREV ÜNVANI     EDENİN       GÖREV ÜNVANI 
                               GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI         ADI SOYADI      ADI SOYADI
.../.../....
TETKİK EDENİN
GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI
 

AYNİ KREDİ KULLANIMI ÖZEL HESAP İÇİN ÖRNEK
DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
HERBİR KULLANIM İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULACAKTIR

            AYNI KREDİ KULLANIMI            NAKDİ KREDİ KULLANIMI
 
KULLANICI KURULUŞUN ADI:            TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
KULLANICI BİRİMİN ADI:
HAZİNE BORÇ NOSU:
17801
ANLAŞMA TARİHİ:
28.08.1998
ANLAŞMA MİKTARI/DVZ:
2.500.000 USD
KREDİTÖRÜN ADI:
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI IBRD
KULLANIM ÖZEL HESAPTAN YAPILMIŞTIR
EVET            HAYIR
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ ADI:
 
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ NOSU:
 
İŞİN ADI:
 
YÜKLENİCİ FİRMA:
 
HAKEDİŞ/FATURA NO:
 
FİİLİ İTHAL TARİHİ:
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIM
KULLANIM TARİHİ
KULLANIM İŞLEM DÖVİZİ
KULLANIM MİKTARI (DÖVİZ)
KULLANIM MİKTARININ ANLAŞMA DÖVİZİ KARŞILIĞI
29.09.1999
ABD DOLARI
10.943.45
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIMIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI
KULLANIM TARİHİ
T.C.M.B. DÖVİZ ALIŞ KURU
KULLANIM MİKTARI (000 TL.)
29.09.1999
460.408
5,038,451,928
KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
.../.../....                        .../.../....             .../.../....
DÜZENLEYENİN     TETKİK           ONAYLAYANIN
GÖREV ÜNVANI     EDENİN       GÖREV ÜNVANI 
                               GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI         ADI SOYADI      ADI SOYADI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DOLDURACAKTIR.
.../.../....
TETKİK EDENİN
GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI

 
AYNİ KREDİ KULLANIMI FARKLI DÖVİZ CİNSİ İÇİN ÖRNEK
DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
HERBİR KULLANIM İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULACAKTIR

            AYNI KREDİ KULLANIMI            NAKDİ KREDİ KULLANIMI
 
KULLANICI KURULUŞUN ADI:            TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KULLANICI BİRİMİN ADI:
HAZİNE BORÇ NOSU:
13452
ANLAŞMA TARİHİ:
27.07.1999
ANLAŞMA MİKTARI/DVZ:
58.899.600.28 USD
KREDİTÖRÜN ADI:
ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI IBRD
KULLANIM ÖZEL HESAPTAN YAPILMIŞTIR
EVET            HAYIR
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ ADI:
ERZİNCAN DEPREMİ REHABİLİTASYON VE YAPILANDIRMA
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ NOSU:
 
İŞİN ADI:
 
YÜKLENİCİ FİRMA:
 
HAKEDİŞ/FATURA NO:
 
FİİLİ İTHAL TARİHİ:
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIM
KULLANIM TARİHİ
KULLANIM İŞLEM DÖVİZİ
KULLANIM MİKTARI (DÖVİZ)
KULLANIM MİKTARININ ANLAŞMA DÖVİZİ KARŞILIĞI
26.10.1999
GBP
27.335.15
45.377.22
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIMIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI
KULLANIM TARİHİ
T.C.M.B. DÖVİZ ALIŞ KURU
KULLANIM MİKTARI (000 TL.)
26.10.1999
785.919
21,483,213,753
 
 
 
KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
.../.../....                        .../.../....             .../.../....
DÜZENLEYENİN     TETKİK           ONAYLAYANIN
GÖREV ÜNVANI     EDENİN       GÖREV ÜNVANI 
                               GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI         ADI SOYADI      ADI SOYADI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DOLDURACAKTIR.
.../.../....
TETKİK EDENİN
GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI

 
AYNİ KREDİ KULLANIMI İÇİN ÖRNEK
DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
HERBİR KULLANIM İÇİN AYRI BİR FORM DOLDURULACAKTIR

            AYNI KREDİ KULLANIMI            NAKDİ KREDİ KULLANIMI
 
KULLANICI KURULUŞUN ADI:            GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KULLANICI BİRİMİN ADI:            BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
HAZİNE BORÇ NOSU:
16563
ANLAŞMA TARİHİ:
04.12.1998
ANLAŞMA MİKTARI/DVZ:
$ 40.000.000
KREDİTÖRÜN ADI:
CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LTD.
KULLANIM ÖZEL HESAPTAN YAPILMIŞTIR
EVET            HAYIR
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ ADI:
 
PROJENİN DPT YATIRIM PROG.DAKİ NOSU:
 
İŞİN ADI:
GAZİANTEP İÇME SUYU III. ETAP PROJESİ
YÜKLENİCİ FİRMA:
 
HAKEDİŞ/FATURA NO:
 
FİİLİ İTHAL TARİHİ:
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIM
KULLANIM TARİHİ
KULLANIM İŞLEM DÖVİZİ
KULLANIM MİKTARI (DÖVİZ)
KULLANIM MİKTARININ ANLAŞMA DÖVİZİ KARŞILIĞI
15.01.1999
ABD DOLARI
40.000.000.00
 
 
 
 
 
DÖVİZ CİNSİNDEN KULLANIMIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI
KULLANIM TARİHİ
T.C.M.B. DÖVİZ ALIŞ KURU
KULLANIM MİKTARI (000 TL.)
15.01.1999
320.407
12,816,280,000,000
 
 
 
KURULUŞ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
.../.../....                        .../.../....             .../.../....
DÜZENLEYENİN     TETKİK           ONAYLAYANIN
GÖREV ÜNVANI     EDENİN       GÖREV ÜNVANI 
                               GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI         ADI SOYADI      ADI SOYADI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DOLDURACAKTIR.
.../.../....
TETKİK EDENİN
GÖREV ÜNVANI
ADI SOYADI

  
DIŞ PROJE KREDİSİ
KULLANIM İZLEME FORMU
DOLDURMA TALİMATI

            Dış Proje Kredisi Kullanım İzleme Formu aşağıda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda doldurulacaktır.

            1. Form Yatırım Finansman Programında yeralan proje ile ilişkilendirilmek suretiyle her bir kullanım bazında doldurulacaktır.

            2. Ayni Kredi - Nakdi Kredi Kullanımı: Kredi kullanımının ayni veya nakdi olmasına bağlı olarak ilgili kutu işaretlenecektir.

            3. Kullanıcı Kuruluşun Adı: Hazine Müsteşarlığınca yabancı ülke, banka veya uluslararası kuruluşlardan sağlanan devlet borçlarından devir ve ikraz anlaşmaları yoluyla krediyi kullanan Kurumun adı yazılacaktır.

            4. Kullanıcı Birimin Adı: Kurum bünyesindeki kullanımı gerçekleştiren proje uygulayıcı birimin adı yazılacaktır.

            5. Hazine Borç No: Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanıcı kuruluşa bildirilen ve Dış Borç Kütüğünde borç kaydının izlenmesini sağlayan numara yazılacaktır.

            6. Anlaşma Tarihi: Hazine Müsteşarlığı ile kreditör arasında anlaşmanın imzalandığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanıcı kuruluşa bildirilen tarih yazılacaktır.

            7. Anlaşma Miktarı ve Dövizi: Hazine Müsteşarlığı ve kreditör arasında imzalanan anlaşmanın tutarı ve döviz cinsi yazılacaktır.

            8. Kreditörün Adı: Kredinin sağlandığı banka, mali kurum veya uluslar arası kuruluşların adı yazılacaktır. Birden fazla kreditörü olan krediler için lider bankanın adı yazılacaktır.

            9. Kullanım Özel Hesaptan Yapılmıştır Kutusu: TCMB nezdinde özel hesap açılarak (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, OECF kredileri gibi) kullanım yapılıp yapılmadığına bağlı olarak Evet veya Hayır kutusu işaretlenecektir.

            10. Projenin DPT Yatırım Programındaki Adı: Devlet Planlama Teşkilatı'nca yayınlanan Yılı Yatırım Programında yer alan projenin adı yazılacaktır.

            11. Projenin DPT Yatırım Programındaki Nosu: Devlet Planlama Teşkilatı'nca yayınlanan Yılı Yatırım Programında yer alan projenin numarası yazılacaktır.

            12. İşin Adı: Kredinin kullanımını gerektiren işin adı yazılacaktır.

            13. Yüklenici Firma: Kullanımın yapılmasını gerektiren işi yüklenen Firma/Şahıs veya Kuruluşun adı yazılacaktır. Bir kullanım için birden fazla yüklenici firma olması halinde kısaltma yapılmaksızın formun ekinde listelenecektir.

            14. Hakediş/Fatura No: Ödemeye esas teşkil eden belgenin numarası yazılacaktır.

            15. Fiili İthal Tarihi: Fiili olarak ithalatın yapıldığı ve malın gümrükten giriş yaptığı tarih yazılacaktır.

            16. Kullanım Tarihi: Kreditör tarafından ödemenin yapıldığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanım tarihi olarak kuruluşa bildirilen tarih yazılacaktır. Kullanım tarihinin kullanıcıya doğrudan bildirildiği Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası kredilerinde Hazine Müsteşarlığı'ndan kullanım tarihinin bildirilmesi beklenmeyecektir.

            17. Kullanım İşlem Dövizi: Kullanımın yapıldığı döviz cinsi yazılacaktır.

            18. Kullanım Miktarı (Döviz): Kullanım tutarı döviz olarak herhangi bir yuvarlama yapılmadan yazılacaktır.

            19. Kullanım Miktarının Anlaşma Dövizi Karşılığı: Kullanım tutarının anlaşma dövizi karşılığı herhangi bir yuvarlama yapılmadan yazılacaktır. Bu alan sadece İşlem Dövizinin Anlaşma Dövizinden farklı olduğu kullanımlar için doldurulacaktır. (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Kuveyt Fonu, İslam Kalkınma Bankası kredileri gibi)

            20. TCMB Döviz Alış Kuru: Kullanımın işlem dövizinin kullanımın yapıldığı tarihte Resmi Gazetede yayınlanan T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru, yazılacaktır. (Kullanım Tarihi = Resmi Gazete Tarihi)

            21. Kullanım Miktarı (Türk Lirası): Kullanımın yapıldığı tarihte T.C. Merkez Bankası'nın açıkladığı Döviz Alış Kuru ile kullanımın yapıldığın döviz miktarının çarpılması suretiyle elde edilecek tutar (000 TL.) olarak yazılacaktır.

            22. Formun Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmesinden önce kredi kullanıcı kuruluşta formu düzenleyen, tetkik eden ve onaylayan yetkilinin adı, görev ünvanı ve imzasının eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.