Bütçe Kanunları  
Resmi Gazete: 12.04.2001 Perşembe Sayı: 24371 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:

HAZİNE ALACAKLARINA UYGULANACAK GECİKME FAİZİ ORANI HAKKINDA TEBLİĞ
 


            Amaç ve dayanak
            Madde 1- Bu Tebliğ, Türkiye Cumhuriyeti adına verilen garantiler kapsamında dış borçlanmalar ve yap-işlet-devret modeli kapsamında doğan yükümlülüklerden Hazine'ce üstlenilen tutarların tahsil ve takibini teminen düzenlenen "Kredi Devralma ve İkraz Anlaşmaları" ile Hazine tarafından temin edilmekle beraber "Devir Anlaşmaları" ile kamu kurum ve kuruluşlarına kullandırılan dış borçlardan vadesinde Hazine Müsteşarlığı'na geri ödenmeyen tutarlardan oluşan Hazine alacaklarına 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 34 üncü maddesinin (i) fıkrası uyarınca uygulanacak gecikme faizi oranının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

            Kapsam
            Madde 2- Bütçe dışı kamu kurum ve kuruluşları ile aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

            a) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı kuruluşlar,

            b) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, belediye birlikleri, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişiler veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliği haiz kuruluşlar,

            c) Kamu ve özel sermayeli yatırım ve kalkınma bankaları,

            d) Fonlar,

            e) Özel ve özerk bütçeli kamu kuruluşları ile idari özerkliğe sahip kamu kuruluşu sayılan her türlü kurum,

            f) Yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve/veya benzeri finansman modelleri kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları.

            Uygulama
            Madde 3- Sağlanan garantiler çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilen tutarlar ile devirli kredilerden vadesinde tamamen veya kısmen geri ödenmeyen miktarlardan oluşan Hazine alacaklarına, 1/1/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine dayanılarak tespit edilen gecikme zammı oranı her ay ve kesri için ayrı ayrı uygulanır.

            Madde 4- 2 nci maddede belirtilen kuruluşlardan "Devir Anlaşmaları" ve "Kredi Devralma ve İkraz Anlaşmaları" ile Hazineye borçlu olanların kayıtlarını 3 üncü maddede belirtilen oranı dikkate almak suretiyle düzeltmeleri, gerekli düzeltmenin yapıldığını bu Tebliğ'in yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığı (Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü)'na bildirmeleri gerekmektedir. Anılan süre içerisinde bildirimde bulunmayan kuruluşların gerekli düzeltmeleri yapmış oldukları kabul edilir.

            Yürürlük
            Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.