Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.08.1999 Perşembe Sayı: 23777 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:  
  
97/10497 SAYILI KARARNAME EKİ " BANKA KREDİLERİNİN NİTELİKLERİNE UYGUN OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ KARŞILIKLARI HAKKINDA KARAR"A İLİŞKİN 1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
   
            Madde 1 - 17/2/1998 tarihli ve 23261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/10497 sayılı Kararname eki "Banka Kredilerinin Niteliklerine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Kredi Karşılıkları Hakkında Karara" İlişkin 1 Sayılı Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Gayrinakdi kredilerin tazmin edilen  ya da nakit krediye dönüşen bedelleri, tazmin tarihinden ya da nakit krediye dönüştüğü tarihten itibaren 30 gün içerisinde tahsil edilmemeleri halinde, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına intikal ettirilir." 

            Madde 2 - Aynı Tebliğin, 

            a) 3 üncü maddesinin (a) bendindeki 30 günlük süre 31/12/1999 tarihine kadar 60 gün, 
  
            b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki % 20'lik oran 31/12/1999 tarihine kadar % 50, 

            b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki % 20'lik oran 31/12/1999 tarihine kadar % 50, 
  
            c) 4 üncü maddesinin üçüncü  fıkrasının son cümlesindeki 3 yıllık süre 31/12/1999 tarihine kadar 5 yıl, 
  
            olarak uygulanır. 

            Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenen taksit ödeme süreleri, 31/12/1999 tarihine kadar ilk taksit için gerektiğinde bir  katına kadar artırılabilir. 

            1/1/2000 tarihinden itibaren eski süre ve oranların uygulanmasına devam olunur. 

            Madde 3 - Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (i) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ii) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

            "Firmaların kamu kurumları nezdindeki doğmuş istihkak alacaklarının temliki ve rehni" 

            "- Ticari işletme rehni, 
            - İhracat vesaiki, 
            - Taşıt rehni, 
            - Gemi ipoteği" 

            Madde 4 - Aynı Tebliğin 6 ncı maddesindeki genel kredi karşılıklarına ilişkin % 1'lik oran % 0.5, % 0.2'lik oran % 0.1 olarak değiştirilmiştir. 

            Madde 5 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.