Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 03.11.2006 Cuma Sayı: 26335 (Asıl) 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

  

FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 39) HAKKINDA
TEBLİĞ  SIRA NO: 41

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye ilişkin 39 nolu Türkiye Muhasebe Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

(2) Adı geçen Türkiye Muhasebe Standardı bu Tebliğ ekinde yer almıştır.

Kapsam

Madde 2 – (1) Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye ilişkin Türkiye Muhasebe Standardının kapsamı ekli TMS 39 metninde yer almaktadır.

Hukuki dayanak

Madde 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1 inci maddesi ile 24/2/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

(a) TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,

(b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

(c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

ifade eder.

Yürürlük

Madde 5 – (1) Bu Tebliğ 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

 

İlgili ekler 3 Kasım 2006 tarih ve 26335 sayılı Resmi Gazete’ de mevcuttur!