Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.12.1999 Salı Sayı: 23913 (Mük.) 
Hazine Müsteşarlığından:

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 
            Amaç ve Hukuki Dayanak
            Madde 1- Bu Tebliğ'in amacı, "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosunun konsolide mali tablolar üzerinden hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

            Bu Tebliğ, 4491 sayılı Kanun ile değişik 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi ile 4 üncü fıkrası ve geçici 1 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca yürürlüğe konulmuştur.

            Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosunu Konsolide Bazda Hesaplama Yükümlülüğü
            Madde 2- Bankalar Kanunu'na istinaden bankaların düzenleyecekleri konsolide mali tablolardaki hesaplara ilişkin verilerin "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosunun hesaplanmasında kullanılmasına Müsteşarlığımızın bu konudaki düzenlemeleri yürürlüğe koyması ile başlanacağı 30 Haziran 1998 tarihli ve 23388 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in 4 üncü maddesinde hükme bağlandığından, konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü olan ana ortaklık niteliğine sahip bankaların sözkonusu sermaye yeterliliği standart rasyosunu konsolide olarak hesaplamalarına ve ilgili merciilere raporlamalarına bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde başlanacaktır. Sözkonusu uygulamanın başlatılmasını teminen, anılan Tebliğin 4 üncü maddesine ve Müsteşarlığımızın, 10 Mayıs 1997 tarih ve 22985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Konsolide Mali Tablolar Düzenlemesine ve Konsolide Mali Tabloların İlanına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 9 uncu maddesine istinaden Müsteşarlığımızca belirlenen, "Konsolide Mali Tablolar Esas Alınarak Düzenlenen Sermaye Yeterliliği Analiz Formu" başlıklı konsolide mali tablo bu Tebliğin ekinde (EK: 1) verilmiştir.

           Madde 3- Müsteşarlığımızın, 10 Mayıs 1997 tarih ve 22985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Konsolide Mali Tablolar Düzenlemesine ve Konsolide Mali Tabloların İlanına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ"i ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası ve sözkonusu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere istinaden ana ortaklık niteliğine sahip olan ve konsolide mali tablolar hazırlama yükümlülüğü bulunan bankalar, 30 Haziran 1998 tarihli ve 23388 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümlerine ve bu Tebliğde belirtilen esas ve usullere uygun olarak "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosunu hesaplamak zorundadırlar.

            Hesaplama Şekli ve Bildirim
            Madde 4- Ana ortaklık niteliğindeki bir bankanın konsolidasyona tabi tuttuğu ortaklıklarının mevcutları, alacakları ve bilanço dışı kalemleri ile özkaynak ve özkaynak benzeri unsurlarının, kendi hesapları ile bu Tebliğin ekinde (EK: 1) yer alan "Konsolide Mali Tablolar Esas Alınarak Düzenlenen Sermaye Yeterliliği Analiz Formu" kalemleri altında konsolide edilmesinde, Müsteşarlığımızın, 10 Mayıs 1997 tarih ve 22985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Konsolide Mali Tablolar Düzenlemesine ve Konsolide Mali Tabloların İlanına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile bu Tebliğe ilişkin genelgelerde ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası ve sözkonusu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca yürürlüğe konulan diğer düzenlemelerde yer alan konsolidasyon yöntemleri uygulanacaktır.

            Ana ortaklık niteliğindeki banka ile konsolidasyon işlemine tabi tutulan finansal kurumlar topluluğuna dahil her ortaklığın üç aylık aktif ve bilanço dışı hesaplarında yer alan mevcutlar ve alacaklar ile bilanço dışı kalemler, 30 Haziran 1998 tarihli ve 23388 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" eki (EK: 1) "Konsolide Edilmemiş Mali Tablolar Esas Alınarak Düzenlenen Sermaye Yeterliliği Analiz Formu"nda yer alan risk ağırlıklı kalemlerin gruplandırılma esasları ve bu kalemlerin nitelikleri dikkate alınarak aynı risk ağırlığına tabi tutulacaktır. Diğer bir deyişle, ana ortaklık niteliğindeki bir banka konsolidasyona tabi tuttuğu ortaklıkların mevcutları ve alacakları ile bilanço dışı kalemlerini, kendi risk ağırlıklı varlıkları, gayri nakdi kredileri ve yükümlülükleri ile konsolide edecek, bu çerçevede, bunları kendi varlıkları, gayri nakdi kredileri ve yükümlülükleriymiş gibi risk ağırlığına tabi tutarak gruplandıracak ve bu Tebliğin ekinde (EK: 1) verilen "Konsolide Mali Tablolar Esas Alınarak Düzenlenen Sermaye Yeterliliği Analiz Formu"nu hazırlayacaktır.

            Döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerde kredi riskine esas tutarların ana ortaklık niteliğine sahip bankalarca ve konsolidasyona tabi tutulan finansal kurumlar topluluğuna dahil ortaklıklarca hesaplanmasında 30 Haziran 1998 tarihli ve 23388 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in ekinde (EK: 2) yer alan, karşı taraftan alacaklara ilişkin krediye dönüştürme oranları kullanılacaktır. Döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerde kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında sadece karşı taraftan alacaklar, öncelikle sözkonusu krediye dönüştürme oranları yardımıyla ağırlıklandırılarak gayri nakdi yükümlülükler arasında ilgili risk grubuna dahil edilecektir. Daha sonra bu tutarlar ilgili risk grubunun ağırlığı ile ikinci defa ağırlıklandırılacaktır. Bu çerçevede döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerde kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında karşı taraftan olan alacak tutarı, öncelikle anlaşmanın başlangıç vadesine göre sözkonusu dönüşüm oranları ile ağırlıklandırılacak, bundan sonra bulunacak tutarlar konsolide sermaye yeterliliği analiz formu üzerinde "Bankalar" ve "Krediler" kalemlerinde gösterilen, karşı tarafın/kredi borçlusunun niteliğine uygun olarak bir risk ağırlıklı gruba dahil edilecektir.

            Bu tür işlemlerdeki konsolidasyon çalışmasının ve özellikle de eliminasyon işlemlerinin bahsi geçen krediye dönüştürme ve ağırlıklandırılma işlemlerinden önce sonuçlandırılması gerekmektedir.

            Bu Tebliğin uygulanmasında finansal kurumlar topluluğuna dahil yurtdışında kurulu kredi kurumları banka olarak addedilecektir. Konsolidasyona tabi tutulan banka dışı mali kurumların faktöring alacakları ile çeşitli ikrazlarına ve vermiş oldukları ödünçlere ilişkin kalemler, sözkonusu analiz formunda kredi kalemleri arasında gösterilecektir. Sermaye yeterliliği standart rasyosunun konsolide olarak hesaplanmasında topluluk dışı özsermaye ile kar ve zarar unsurları sermaye hesaplamasına dahil edileceklerdir. Sigorta şirketlerinin teknik ihtiyatlarına, bunların bir yükümlülük olması dolayısiyle konsolide sermaye tabanı içinde yer verilmeyecektir.

            Konsolidasyon işlemleri sonucunda net negatif konsolidasyon şerefiyesi bulunmuş ise bu tutar katkı sermaye içindeki "Menkul Değerler Değer Artış Fonu" kalemine dahil edilecektir. Eğer konsolidasyon sonucu net pozitif konsolidasyon şerefiyesi bulunmuş ise bu kaleme ilişkin tutara Analiz Formunda "Sermayeden İndirilen Değerler" arasında yer verilecektir. Analiz formunun hazırlanmasında aktif bir kalem olan pozitif konsolidasyon şerefiyesi tutarı ile negatif konsolidasyon şerefiyesi tutarı mahsup edilecek ve kalan net bakiye ilgili kalemde gösterilecektir.

            Sermaye yeterliliği standart rasyosunun konsolide bazda hesaplanmasında, düzenlemelerde belirtilen çeşitli nedenlerle konsolidasyon dışı bırakılmış mali iştirakler, bağlı ortaklıklar ve sermayesine katılınan diğer mali ortaklıklara ilişkin tutarlar ile özsermaye yöntemi uygulanmış ancak aktif ve pasifleri konsolide edilmemiş bu tür mali ortaklıklara ilişkin sermaye payları "Sermayeden İndirilen Değerler" arasında gösterilecek, bunlara risk ağırlıklı varlıklar arasında yer verilmeyecektir. Müsteşarlığımızca mali ortaklık olarak nitelendirilen ancak konsolidasyona alınmamış ortaklıklar da sözkonusu standart rasyo hesaplamasında bu şekilde değerlendirilecektir. Konsolidasyon dışı bırakılmış bu tür mali ortaklıklar ile konsolide sabit kıymetlerin rayiç değerleri, bunların kayıtlı değerlerinin altında ise aradaki fark da "Sermayeden İndirilen Değerler" arasında gösterilecektir. Bununla beraber bu konuda bir değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış ve bu karşılık sermaye tabanında bir azalmaya yol açmış ise bu tutarın mükerrer bir olumsuz etki yaratmaması teminen "Sermayeden İndirilen Değerler" arasında gösterilmemesi gerekmektedir.

            Kredi riski dışındaki diğer risklerin gerektiğinde "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosu hesaplamasına dahil edilmesi hususundaki usul ve esasları Müsteşarlığımız ayrıca belirleyeceğinden bu Tebliğ eki Analiz Formunun "VI- RİSK AĞIRLIKLI VARLIKLAR, GAYRİNAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER" bölümünde yer alan "E) Piyasa Riskine Maruz Tutar"a konsolide olarak sözkonusu Analiz Formunda yer verilmesine piyasa riski hususundaki düzenlemelerin yürürlüğe konulmasından sonra başlanılacaktır. Bu kapsamda, ana ortaklık niteliğindeki bir banka konsolidasyona tabi tuttuğu ortaklıkların piyasa riskine maruz pozisyonlarını, kendisinin maruz kaldığı piyasa riski pozisyonları ile konsolide edecektir.

           Madde 5- "Sermaye Taban/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosunun konsolide mali tablolar üzerinden hesaplanması hususunda 30 Haziran 1998 tarihli ve 23388 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in 2/(A). maddesinin katkı sermayeye ilişkin (b) bendinde yer alan sınırlama hükümlerine aynen uyulur. Bu itibarla, sermaye yeterliliği standart rasyosunun konsolide olarak hesaplanmasında muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıkların toplam tutarının, konsolide risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülükler toplamının %2'sini aşan kısmı katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmez. Konsolide bazda hesaplanan katkı sermayenin ana sermayenin %100 ünden fazla olan kısmı, sermayenin hesabında dikkate alınmaz. Sermaye benzeri kredilerin, ana sermayenin %50'sinden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısım hesaplamaya dahil edilmez.

           Madde 6- Bu Tebliğ ekinde (EK: 1) verilen "Konsolide Mali Tablolar Esas Alınarak Düzenlenen Sermye Yeterliliği Analiz Formu"nun ana ortaklık niteliğine sahip bankalarca her üç ayda bir Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonları itibariyle düzenlenmesi ve en geç belirtilen tarihleri takip eden 30 günlük süre içerisinde Müsteşarlığımıza ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gönderilmesi gerekmektedir.

            Hazine Müsteşarlığı, mali bünyesini etkileyen diğer faktörleri de dikkate alarak, bir bankadan konsolide esasa göre hesaplanan sermaye yeterliliği standart rasyosunu farklı oranlarda tesis etmesini ve sözkonusu standart rasyonun bildirimine ilişkin Analiz Formunu daha sık aralıklarla düzenlemesini ve göndermesini talep edebilir.

            Geçici Hükümler
            Madde 7- Bu Tebliğe göre "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosunu konsolide mali tablolar üzerinden hesaplamakla yükümlü bankalar, "Konsolide Mali Tablolar Esas Alınarak Düzenlenen Sermaye Yeterliliği Analiz Formu"nu, 2000 yılının Haziran ayından itibaren hazırlamaya başlayacaklar ve bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen sürelerde ilgili mercilere ibraz edeceklerdir.

            Yürürlük
            Madde 8- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 

                                                                                                        EK: 1

KONSOLİDE MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENEN SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU
 (../../.... TARİHİ İTİBARİYLE)

            I- ANA SERMAYE (Topluluk Dışı Paylar Dahil)

            A) Ödenmiş Sermaye
            B) Kanuni Yedek Akçeler
            C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler
            D) Muhtemel Zararlar Karşılığı
            E) Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve Geçmiş Yıllar Karı Toplamı
            F) Dönem Zararı ile Geçmiş Yıllar Zararı Toplamı(-)

            II- KATKI SERMAYE (Varsa Topluluk Dışı Paylar Dahil)

            A) Genel Kredi Karşılığının, Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net) Düşüldükten Sonra Kalan Kısmı
            B) Banka Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu (Maliyet Artış Fonu, Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları dahil)
            C) Banka sabit kıymetleri için sermaye yeterliliği rasyosuna ilişkin Tebliğin 2. maddesinin (A) fıkrasının (b) bendinin 2. paragrafı hükmüne göre üçer aylık dönemler İtibariyle "Toptan Eşya Fiyatları Endeksi"ne göre hesaplanan yeniden değerleme tutarı D) İştirakler, Bağlı Ortaklıklar Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Karşılığı  (Menkul Kıymetler arasında İzlenilen İştirak Amaçlı Diğer Ortaklıklara İlişkin Olanlar Dahil)
            E) Alınan Sermaye Benzeri Krediler
            F) Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
            G) Menkul Değerler Değer Artış Fonu (Negatif Konsolidasyon Şerefiyesi (Net) dahil)

            III. SERMAYE (I + II + Üçüncü Kuşak Sermaye)

            - Üçüncü Kuşak Sermaye (Piyasa Riski Hesaplaması Düzenlendiğinde Sermayeye İlave Edilir)

            IV- SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER

            A) Konsolidasyon dışı bırakılmış mali iştirakler, bağlı ortaklıklar ve sermayesine katılınan diğer mali ortaklıklara ilişkin tutarlar ile özsermaye yöntemi uygulanmış ancak aktif ve pasifleri konsolide edilmemiş bu tür mali ortaklıklara ilişkin sermaye payları.
            B) Özel Maliyet Bedelleri
            C) Konsolidasyon dışı bırakılmış iştiraklerin, bağlı ortaklıkların, sermayesine katılınan diğer ortaklıkların, özsermaye yöntemi uygulanmış ancak aktif ve pasifleri konsolide edilmemiş bu tür mali ortaklıkların ve konsolide sabit kıymetlerin rayiç değerleri bilançoda kayıtlı değerlerinin altında ise aradaki fark
            D) İlk Tesis Giderleri
            E) Peşin Ödenmiş Giderler
            F) Türkiye'de faaliyet gösteren diğer bankalara verilen "Sermaye Benzeri Krediler"
            G) Konsolidasyon dışında bırakılmışlar ise, kamu tüzel kişileri hariç, bankanın sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilere kullandırılan nakdi krediler
            H) Konsolidasyon Şerefiyesi (Net)
            I) Aktifleştirilmiş Giderler

            V- SERMAYE TABANI (III - IV)

            VI- RİSK AĞIRLIKLI VARLIKLAR, GAYRİNAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

            A) Risk Ağırlığı %0 olanlar
            B) Risk Ağırlığı %20 olanlar
            C) Risk Ağırlığı %50 olanlar
            D) Risk Ağırlığı %100 olanlar
            E) Piyasa Riskine Maruz Tutar (Piyasa Riski Hesaplaması Düzenlendiğinde İlave Edilir)

            TOPLAM

            SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART RASYOSU (V/VI) %

            KATKI SERMAYE/ANA SERMAYE (II/I) %

            ALINAN SERMAYE BENZERİ KREDİLER/ANA SERMAYE (IIE/I) %

            RİSK AĞIRLIKLI AKTİFLER, GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

            %0 RİSK AĞIRLIKLI AKTİFLER, GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

            - NAKİT DEĞERLER

            a- Kasa
            b- Efektif Deposu
            c- Yoldaki Paralar

            - BANKALAR

            a- T.C. Merkez Bankası Hesabı

            - BANKALARARASI PARA PİYASASI

            - MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (Net)
            a- Hazine Bonoları
            b- Devlet İç Borçlanma Tahvilleri
            c- Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi tarafından çıkarılan gelir ortaklığı senetleri ve diğer borçlanma senetleri
            d- Hazinenin kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler
            e) OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler
            f) Altın
            g) Vadesi Gelmiş Menkul Değerler (%0 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlere ilişkin)

            - MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI VE BENZERİ DİĞER YASAL KARŞILIKLAR

            - KREDİLER

            a- Nakit karşılığında verilen nakdi krediler
            b- Hazine ile Merkez Bankası'na verilen nakdi krediler ile Hazine kefaletini haiz nakdi krediler
            c- Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarılan menkul kıymetler karşılığı verilen nakdi krediler
            d- OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarının kefaletiyle verilen nakdi krediler, OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetlerle teminat altına alınan nakdi krediler
            e) İlgili Kanun, Kararname ve Tebliğle teşkil edilmiş fonlardan yetkili mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankaya ait bulunmayan fon kaynaklı nakdi krediler
            f) Bankaların kendi ihraç ettikleri menkul kıymetlerle teminat altına alınan nakdi krediler (Yatırım Fonu Katılma Belgeleri hariç)

            - KANUNİ YEDEK AKÇELER KARŞILIĞI DEVLET TAHVİLİ HESABI

            - MUHTELİF ALACAKLAR

            a- Fonlardan Alacaklar
            b- %0 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlerle, OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimlerinin ve Merkez Bankalarının kefaletiyle, Hazine kefaleti ve nakit ile teminat altına alınan muhtelif alacaklar
            c- T.C. Merkez Bankası özel hesapları

            - BAĞLI MENKUL DEĞERLER (NET)

            a- %0 risk ağırlıklı menkul değerlerden bağlı menkul değerler arasında gösterilenler

            - FİNANSAL KİRALAMA AMAÇLI VARLIKLAR İÇİN VERİLEN AVANSLAR

            a- Finansal kiralama amaçlı varlıklar için verilen avanslardan %0 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlerle, OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarının kefaletiyle, nakit ve Hazine kefaletiyle teminat altına alınanlar

            - SABİT KIYMETLER (NET)

            a- Bankalar Kanunu'nun 12/2 nci maddesi hükümlerine istinaden bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları gayrimenkuller hariç, Kanun, Kararname ve diğer mevzuat hükümleri gereği bankaların zorunlu olarak iktisab ettikleri ve aktiflerine kaydettikleri gayrimenkuller

            - DİĞER AKTİFLER

            a- Peşin Ödenmiş Vergiler
            b- Özel Görev Hesapları
            c- OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarından olan diğer alacaklar, OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarınca garanti edilen diğer alacaklar ile %0 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlerle, nakit ve Hazine kefaletiyle teminat altına alınan diğer alacaklar
            d- Şubeler Cari Hesabı
            c- Altın Deposu

            - GARANTİ VE KEFALETLER

            a- Nakit karşılığı verilen garanti ve kefaletler
            b- Hazine ve Merkez Bankası'na kullandırılan garanti ve kefaletler ile Hazine kefaleti ile verilen garanti ve kefaletler
            c) Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarılan menkul kıymetler karşılığı verilen garanti ve kefaletler
            d- OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarının kefaleti ile verilen garanti ve kefaletler ile OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler teminat alınarak verilen garanti ve kefaletler
            e- Bankaların kendi ihraç ettikleri menkul kıymetlerle teminat altına alınarak verilen garanti ve kefaletler (Yatırım Fonu Katılma Belgeleri hariç)
            f- Cirolar

            - TAAHHÜTLER

            a- Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarılan menkul kıymetler, OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler ve %0 risk ağırlığına tabi Gelir Ortaklığı Senetleri karşılığı yapılan "repo" ve "ters repo" işlemleri/taahhütleri
            b) Herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın banka tarafından (veya ana ortaklık niteliğindeki banka nezdinde konsolide edilen mali ortaklıklar tarafından), istenildiği zaman iptali mümkün "cayılabilir taahhütler"

            - DÖVİZ VE FAİZ HADDİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER (Döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerde, %0 risk ağırlığına tabi kredilerin özelliğine benzer özelliği olan karşı taraftan alacaklara ilişkin tutarlar-Kredi dönüşüm oranı ile ağırlıklandırılmış tutarlar)

            - FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (%0 risk ağırlığına tabi tutulan kalemlerin)

            %20 RİSK AĞIRLIKLI AKTİFLER, GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

            - NAKİT DEĞERLER

            a- OECD Ülkeleri bankalarınca keşide edilen satın alınan yabancı para banka çekleri

            - BANKALAR

            a- Türkiye'de Faaliyette Bulunan Bankalar Nezdindeki Hesaplar
            b- OECD Ülekelerinde Kurulu Yurtdışı Bankalar Nezdinde Herhangi Bir Şekilde Teminata Verilmemiş, Bloke Edilmemiş, Vade Haricinde Bankanın Tamamen Serbest Tasarrufunda Bulunan Mevcutlar
            c- Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı Bankaların Yurtdışındaki Merkez ve Diğer Şubeleri Nezdindeki Hesaplar

            - ÖZEL FİNANS KURUMLARI

            - MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (Net)

            a- Vadesi Gelmiş Menkul Değerler (%20 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlere ilişkin)
            b- Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
            c- OECD Ülkeleri bankalarınca ihraç edilen ya da garanti edilen menkul kıymetler

            - KREDİLER

            a- OECD ülkeleri bankalarının mukabil kefaletlerine dayanılarak verilen nakdi krediler
            b- OECD ülkeleri bankalarınca veya bu bankaların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler teminat alınarak verilen nakdi krediler
            c- Risk bazlı sermaye yükümlülüğü dahil olmak üzere koruyucu denetim ve düzenlemelere tabi olan OECD ülkeleri sermaye piyasası aracı kurumlarına verilen veya bu aracı kurumların kefaleti veya garantisiyle verilen nakdi krediler

            - MUHTELİF ALACAKLAR

            a- Risk bazlı sermaye yükümlülüğü dahil olmak üzere koruyucu denetim ve düzenlemelere tabi olan OECD ülkeleri sermaye piyasası aracı kurumlarından alacaklar veya bu aracı kurumların kefaleti veya garantisiyle teminat altına alınan muhtelif alacaklar

            - BAĞLI MENKUL DEĞERLER (NET)

            a- %20 risk ağırlıklı menkul değerlerden bağlı menkul değerler arasında gösterilenler

            - FİNANSAL KİRALAMA AMAÇLI VARLIKLAR İÇİN VERİLEN AVANSLAR

            a- Finansal kiralama amaçlı varlıklar için verilen avanslardan OECD ülkeleri bankalarının mukabil kefaletlerine dayanılarak verilenler ile OECD ülkeleri bankalarınca veya bu bankaların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler teminat alınarak verilenler

            - GARANTİ VE KEFALETLER

            a- OECD ülkeleri bankalarının mukabil kefaletlerine dayanılarak verilen garanti ve kefaletler
            b- OECD ülkeleri bankalarınca veya bu bankaların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler teminat alınarak verilen garanti ve kefaletler
            c- Geçici ve kesin teminat mektupları (%0 risk ağırlığına tabi olanlar haricindekiler)
            d- Bir yılın altında vadeye sahip, kendi kendine itfa olan ve bir "yükleme" yükümlülüğü ile teminatlandırılmış "akreditifler"

            - TAAHHÜTLER

            a- OECD Ülkeleri bankalarınca ihraç edilen ya da garanti edilen menkul kıymetler karşılığı yapılan "repo" işlemleri.
            b- Diğer menkul kıymetler karşılığı yapılan "ters repo" işlemleri/taahhütleri
            c- Diğer "cayılabilir taahhütler"

            - DÖVİZ VE FAİZ HADDİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER (Döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerde, %20 risk ağırlığına tabi kredilerin özelliğine benzer özelliği olan karşı taraftan alacaklara ilişkin tutarlar-Kredi dönüşüm oranı ile ağırlıklandırılmış tutarlar)

            - FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (%20 risk ağırlığına tabi tutulan kalemlerin)

            - BU TEBLİĞİN 2. MADDESİNİN (D) FIKRASININ 4. BENDİNDE AÇIKLANDIĞI ÜZERE BU CETVELDE RİSK AĞIRLIĞI VERİLMEMİŞ OLAN HESAPLAR

            %50 RİSK AĞIRLIKLI AKTİFLER, GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

            - KREDİLER

            a- İkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin 1'inci derece ipoteği karşılığı verilen nakdi krediler
            b- Belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve arazilerin 1'inci derece ipoteği karşılığı verilen nakdi krediler

            - FİNANSAL KİRALAMA KONUSU VARLIKLAR- Net (Finansal kiralama sözleşmesi uyarınca edinilen ve Finansal Kiralama Kanunu ve Vergi Usul Kanunu uyarınca bankaların sabit kıymetleri arasında gösterilen arazi, arsalar ve binalar, tesisler, makinalar ve cihazlar, taşıtlar ve diğer finansal kiralama amaçlı değerler, %0 ve %20 risk ağırlığı uygulananlar haricindeki finansal kiralama amaçlı kıymetler için verilen avanslar)

            - GARANTİ VE KEFALETLER

            a- Diğer Teminat Mektupları (%0 ve %20 risk ağırlığına tabi tutulanlar haricindekiler)
            b- İkamet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin 1'inci derece ipoteği karşılığı verilen garanti ve kefaletler
            c- Belediye sınırları dahilindeki tapulu arsa ve arazilerin 1'inci derece ipoteği karşılığı verilen garanti ve kefaletler
            d- Diğer akreditifler (%0 ve %20 risk ağırlığına tabi tutulanlar haricindekiler)

            - TAAHHÜTLER

            a- Senet İhracına Aracılık Taahhütleri
            b- Diğer Cayılamaz Taahhütler (%0, %20 ve %100 risk ağırlığına tabi olanlar hariç)

            - DİĞER NAZIM HESAPLAR

            a- Menkul değerler ihracına aracılık ve kefalet işlemleri

            - FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (%50 risk ağırlığına tabi tutulan kalemlerin)

            %100 RİSK AĞIRLIKLI AKTİFLER, GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

            - NAKİT DEĞERLER

            a- Vadesi Gelmiş Menkul Değerler (%100 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlere ilişkin)
            b- Satın Alınan Diğer Yabancı Para Banka Çekleri

            - BANKALAR

            a- Diğer Yurtdışı Bankalar (OECD Ülkelerinde kurulu yurtdışı bankalar nezdinde teminata verilmiş, bloke edilmiş, bankanın serbest tasarrufunda bulunmayan mevcutlar dahil)

            - MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (Net)

            a- Diğer Menkul Değerler

            - KREDİLER

            - Diğer Nakdi Krediler

            - TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net)

            - SABİT KIYMETLER -Net- (%0 risk ağırlığına tabi tutulan gayrimenkuller, Finansal Kiralama konusu sabit kıymetler ve Özel Maliyet Bedelleri hariç)

            - İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BAĞLI MENKUL DEĞERLER

            a- Mali Olmayan ve Konsolidasyon Kapsamı Dışında Bırakılan İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin hisseler
            b- %0 ve %20 risk ağırlıklı bağlı menkul değerler hariç diğer bağlı menkul değerler

            - MUHTELİF ALACAKLAR

            a- Diğer risk gruplarına girmeyen muhtelif alacaklar

            - DİĞER AKTİFLER ("İlk tesis giderleri", "özel görev hesapları", "peşin ödenmiş giderler", "peşin ödenmiş vergiler hesabı" "OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarından olan diğer alacaklar ve OECD Ülkeleri Merkezi Yönetimleri ile Merkez Bankalarınca garanti edilen diğer alacaklar", "şubeler cari hesabı", "altın deposu", "%0 risk ağırlığına tabi menkul kıymetlerle, nakit ve hazine kefaleti ile teminat altına alınan diğer alacaklar" hariç, finansal kiralama anlaşması kapsamında kiracı olarak kullanılan varlıklar dahil olmak üzere, Üç Aylık Hesap Özeti'nin "Diğer Aktifler" başlıklı bölümü kapsamındaki diğer hesaplar)

            - GARANTİ VE KEFALETLER

            a- Diğer Risk Gruplarında Bir Garanti Olarak Risk Ağırlığına Tabi Tutulmamış "Banka Kabulleri"
            b- Diğer Risk Gruplarında Bir Garanti Olarak Risk Ağırlığına Tabi Tutulmamış "Garanti Verilen Prefinansmanlar"
            c- Diğer Risk Gruplarında Bir Garanti Olarak Risk Ağırlığına Tabi Tutulmamış "Riski Bankaya (veya ana ortaklık niteliğindeki banka nezdinde konsolide edilen mali ortaklıklar tarafından) Rücü Edilebilen Banka Aktif Değerleri ile İlgili Satış İşlemleri"
            d- Verilen Diğer Garanti ve Kefaletler (%0, %20, %50 risk ağırlığına tabi tutulanlar haricindekiler)

            - TAAHHÜTLER

            a- Diğer "Repo" Taahhütleri (%0 ve %20 risk ağırlığına tabi tutulanlar hariç)

            - DÖVİZ VE FAİZ HADDİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER (Döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlerde, %100 risk ağırlığına tabi kredilerin özelliğine benzer özelliği olan karşı taraftan alacaklara ilişkin tutarlar-Kredi dönüşüm oranı ile ağırlıklandırılmış tutarlar)

            - FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (%100 risk ağırlığına tabi tutulan kalemlerin)