Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.07.2000 Çarşamba Sayı: 24100 (Asıl) 
Hazine Müsteşarlığından:

BANKALARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLAR DÜZENLEMESİNE VE KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN İLANINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 


            Madde 1- 10/5/1997 tarihli ve 22985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankaların Konsolide Mali Tablolar Düzenlemesine ve Konsolide Mali Tabloların İlanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in "Konsolide Mali Tabloları İlan Yükümlülüğünün Kapsamı" başlıklı 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bankalar Kanunu'na göre Türkiye'de kurulup faaliyet izni alan bankalardan ana ortaklık niteliğine sahip olanlar, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ ekindeki tip konsolide mali tablolar ile dipnot örneklerine uygun olarak içinde yer aldıkları finansal kurumlar topluluğunun bütününe ilişkin hazırlayacakları konsolide mali tablolarını yılda dört defa olmak üzere; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla düzenleyerek ilgili mercilere düzenlenme tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde ibraz etmek ve kamuya açıklayacakları bilanço ve kar ve zarar cetvelleri ile beraber yayınlamak zorundadırlar."

            "Konsolide mali tabloların, ana ortaklık bankanın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü'nden üçü ile banka denetçileri tarafından ad, soyad ve unvan belirtilmek suretiyle imzalanarak onaylanması zorunludur. Haziran ayı ve yıl sonunda düzenlenecek konsolide mali tabloların, sözkonusu bankanın denetimini üstlenen bağımsız denetim kuruluşu tarafından bu Tebliğde yer alan esaslar kapsamında denetlenmesi ve onaylanması zorunlu olup, kamuya açıklanacak konsolide mali tablolarda, bu tabloların bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlendiğine ve onaylandığına dair açıklamaların açıkça yer alması gereklidir."

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.