Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 24. 03.2005 Perşembe Sayı: 25765 (Asıl) 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:  
  

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Madde 1- 1. 22/6/2002 tarih ve 24793 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ”in 11 inci maddesinde, “4 Özkaynaklar” grubunda yer alan 41405 YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI hesabına ait açıklamanın ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardaki dönem kârı dışındaki içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen hisse senetlerine isabet eden tutarlar da bu hesapta izlenir.”

41505 YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI hesabına ait açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bankanın yabancı para cinsinden ortak olduğu iştirak ve kuruluşların Kur Değişim Etkilerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı hükümlerine göre yaptığı değerleme sonucu oluşan kur farklarının ve bu ortaklıklarca dönem kârı dışındaki içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımları dolayısıyla sahip olunan bedelsiz hisse senetlerine isabet eden tutarlar sonucu aktifte meydana gelen artışların izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesap sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem sonları itibarıyla değerlemeye tabi tutulur.”

2. “7 Faiz Dışı Gelirler” grubunda yer alan 780 ALINAN KÂR PAYLARI - TÜRK PARASI hesabına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

“İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarca dönem kârının sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz edinilen hisse senetleri bu hesaba kaydedilerek gelir yazılır. Ancak, sermaye artırımına esas olan kârın her türlü muvazaadan arî olması ve/veya ana ortaklık, iştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar arasında veya bunlarla diğer kuruluş ve ortaklıklar arasında birden fazla işleme konu edilmemiş gerçek ticari muameleler kaynaklı olması gerekmektedir.”

781 ALINAN KÂR PAYLARI - YABANCI PARA hesabına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

“İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarca dönem kârının sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz edinilen hisse senetleri bu hesaba kaydedilerek gelir yazılır. Ancak, sermaye artırımına esas olan kârın her türlü muvazaadan arî olması ve/veya ana ortaklık, iştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar arasında veya bunlarla diğer kuruluş ve ortaklıklar arasında birden fazla işleme konu edilmemiş gerçek ticari muameleler kaynaklı olması gerekmektedir.”

Yürürlük

Madde 2- Bu Tebliğ 31/12/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.