İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.06.2000 Perşembe Sayı: 24094 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2 NOLU TEBLİĞ
 

  
            Madde 1- 21/5/2000 tarih ve 24055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Uygulanmasına İlişkin 1 No'lu Tebliğ"in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "İşsizlik Sigortası; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 2 nci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan sigortalıları, aynı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi olan sigortalılar ile mütekabiliyet esasına dayalı olarak ülkemizde çalışan yabancı işçileri kapsamaktadır.

            İşsizlik Sigortası kapsamına;

            - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun;

            3 üncü maddesinde belirtilen sigortalı sayılmayanlar,

            85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortalılar,

            86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi sigortalılar, Geçici 20 nci maddesi kapsamında olmakla birlikte memur statüsünde çalışanlar,

            Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan gelir veya aylık alıp da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek ya da ödemeksizin çalışanlar,

            - 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen isteğe bağlı sigortalılar,

            - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa,

            - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa,

            - 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa,

            - 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa,

            - 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa,

            - 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa,

            - 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa,

            - 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlere, göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,

            - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar,

            - 5590 sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanunu kapsamında çalışan sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetliler, dahil değildir.

            İşyerlerinin, sigortalı olarak çalışanların kapsama dahil olup-olmadıkları, prim belgelerinin düzenlenme şekli, prim tahsilatı ve benzeri hususlarda; Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Başkanlığına, taşrada ise Sigorta Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

            İşsizlik sigortası kapsamında olup, 1/6/2000 tarihinde sigortalı olarak çalışmakta olanlar, bu tarihten itibaren; bu tarihten sonra işe girecek olanlar ise, işe başladıkları tarihten itibaren işsizlik sigortası kapsamında sigortalı olacaktır."

            İşten Ayrılma Bildirgesi
            Madde 2- 4447 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince İş ve İşçi Bulma Kurumunca hazırlanacak ve bir tebliğ ile Resmi Gazete'de yayımlanacak örneğe göre işverenler tarafından tanzim edilecek İşten Ayrılma Bildirgesi; 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesi, işsizlik ödeneği ödenebilmesi için hizmet akdinin feshedildiği tarihten önceki 3 yılda son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmesini öngördüğünden ve bu süre, prim ödemelerinin başladığı 1/6/2000 tarihinden itibaren 30/1/2002 tarihinde tamamlanmış olacağından, 51 inci maddede belirtilen hallerden birisine dayalı olarak 30/1/2002 tarihinden itibaren hizmet akitleri sona erecek olan sigortalılar hakkında düzenlenecektir.

            1/6/2000 - 29/1/2002 tarihleri arasında hizmet akitleri yukarıda belirtildiği şekilde feshedilen sigortalılar için bir hak sahipliği söz konusu olamayacağından, bu tarihler arasında İşten Ayrılma Bildirgesi düzenlenmeyecektir.

            Özel Emekli Sandıklarına İlişkin Kodlar
            Madde 3- 21/5/2000 tarih ve 24055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Uygulanmasına İlişkin 1 No'lu Tebliğ"in 7 no'lu eki olarak yayımlanan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddesine tabi Özel Emekli Sandıklarına ait kodlar (Ek: 1) de gösterilmiş olup, sigortalıların kimlikle ilgili bilgilerinin formatlarının düzenlenmesinde bu kodlardan yararlanılacaktır.

            Tebliğ olunur.

                                                                                                                                                    (Ek: 1)
  

506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİNE TABİ ÖZEL EMEKLİ SANDIKLARI

KOD NO:  SANDIK ADI
     01  T. TÜTÜNCÜLER BANKASI A.Ş. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     02  ŞEKERBANK T.A.Ş. MEMUR VE HİZMETLİLERİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     03  YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. MEMUR VE HİZMETLİLERİ YARDIM VE EMEKLİ
         SANDIĞI VAKFI
     04  T. ODALAR BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     07  T. EMLAK BANKASI T.A.Ş. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     08  AKBANK T.A.Ş. MENSUPLARI TEKAÜT SANDIĞI VAKFI
     09  T. TİCARET BANKASI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     11  T. GARANTİ BANKASI A.Ş. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     13  T. SINAİ KALKINMA BANKASI T.A.Ş. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ SANDIĞI
         VAKFI
     14  T. İŞ BANKASI T.A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     15  DOĞAN SİGORTA A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     16  T. DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     17  T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     18  OSMANLI BANKASI A.Ş. TÜRKİYE PERSONELİ EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     19  MİLLİ REASÜRANS MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     20  ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     21  PAMUKBANK T.A.Ş. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     23  ESKİŞEHİR BANKASI MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     24  TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
     26  ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ
         SANDIĞI VAKFI
     27  ŞEKER SİGORTA A.Ş. PERSONELİ SİGORTA VE YARDIM SANDIĞI VAKFI