Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 12.06.2003 Perşembe Sayı: 25136 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

EK EMLAK VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Seri No:2

 

4864 sayılı Kanun’un (1) 11 inci maddesi ile 4837 sayılı "Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun(2)"a eklenen geçici 1 inci maddenin (b) bendinde, Bingöl İlinin merkez ve ilçelerinde bulunan bina, arsa ve arazilerin, ek emlak vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu hüküm, ek emlak vergisinin yürürlüğe girdiği tarih olan 11/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Buna göre, Bingöl İlinin merkez ve ilçelerinde bulunan bina, arsa ve araziler nedeniyle ek emlak vergisi alınmaması gerekir. Bu durumda, 11/4/2003 tarihinden itibaren anılan yerlerde bulunan bina, arsa ve araziler için tarh ve tahukkuk ettirilmek suretiyle tahsil edilen ek emlak vergilerinin mükelleflerin varsa diğer vergi borçlarına mahsup edilmesi, mükelleflerin vergi borçları yoksa kendilerine iade edilmesi gerekmektedir. Mükellefler adına tahakkuk ettirilip tahsil edilmeyen ek emlak vergilerinin ise tahukkuktan terkin edileceği tabidir.

Tebliğ Olunur.

1- 6/62003 gün ve 25130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
2- 11/4/2003 gün ve 25076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.