Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 25.04.2003 Cuma Sayı: 25089 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Seri No:1


          3/4/2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik istikrarı Sağlamak için Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun'1 1 inci maddesi ile "18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun2 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıtlı bulunan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere 2003 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutan kadar, ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir.

 

Ek motorlu taşıtlar vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinde tahakkuk etmiş ve tebliğ edilmiş sayılır.

 

Kanunun yayımı tarihinde 2003 yılı için adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk etmiş olan gerçek ve tüzel kişilerden, bu taşıtlar dolayısıyla 2003 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınır. Verginin birinci taksiti, bu Kanunun yayımını izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2003 yılının Ekim ayı sonuna kadar eşit taksitler halinde taşıtın kayıtlı olduğu yerin vergi dairesine ödenir." hükmü getirilmiştir.

 

Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise bu Kanunun 1 inci maddesinde yer alan verginin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Bu hükümlere göre, ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili uygulamaların aşağıdaki şekilde yapılması gerekmektedir.

 

I - VERGİNİN KONUSU

 

3/4/2003 tarihli ve 4837 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü gereğince, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (l), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yayımlandığı 11/4/2003 tarihinde ilgili sicilde kayıtlı bulunan taşıtlar bir defaya mahsus olmak üzere, 2003 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar, ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olacaktır.

 

Bu tarihten sonra ilgili sicile kayıt edilecek olan taşıtlar ise ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olmayacaktır.

 

II - İSTİSNA VE MUAFİYET

 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan muafiyet ve istisna hükümleri kapsamına giren taşıtlar, ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır.

 

1 1/4/2003 tarihli ve 25076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 2  23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

III- VERGiNiN MÜKELLEFİ VE ÖDENMESİ

 

1-   Verginin Mükellefi

 

Ek motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 11/4/2003 tarihi itibarıyla trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtlardan dolayı 2003 yılı için adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk etmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

Kanunun yürürlüğe girdiği 11/4/2003 tarihine kadar ilgili sicillerde kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtlarından dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar, ek motorlu taşıtlar vergisinin de mükellefidirler.

 

2-   Verginin Ödenmesi

Ek motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri, 2003 yılı için adlarına tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisini, bir defaya mahsus ve iki eşit taksitte olmak üzere birinci taksiti 2003/Mayıs ayında, ikinci taksiti ise 2003/Ekim ayında taşıtın kayıtlı olduğu yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka şubelerine Ödeyeceklerdir.

 

A) Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar ilgili Sicillerde Kayıt ve Tescilli Olan Taşıtlar

 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde; " Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hükme göre. ilgili sicillerde adlarına taşıt kayıt ve tescilli olan ve mükellefiyetleri devam edenlerin motorlu taşıtlar vergisi, kayıt ve tescilin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılmaktadır. Dolayısıyla ek motorlu taşıtlar vergisi de, kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından 2003/Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş ve tebliğ edilmiş sayılacağından, bu mükellefler tarafından birinci taksit 2003/Mayıs ayında, ikinci taksit 2003/Ekim ayında 9k motorlu taşıtlar vergisi Ödenecektir.

 

B) ilgili Sicillere İlk Defa Kayıt ve Tescil Edilecek Olan Taşıtlar

 

1 - 2003 vılı birinci altı aylık dönemin basından itibaren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar

 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun Mükellefiyetin Başlamasına ilişkin 7 nci maddesinde;".....Şu kadarki mükellefiyet, a) "Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise son altı aylık dönemin başından itibaren..... nazara alınır." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm gereğince, 2003 takvim yılının ilk altı aylık dönemine isabet eden ve 4837 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 11/4/2003 tarihine kadar, adına ilk defa ilgili sicillerde taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan kişilerin mükellefiyeti, 1/1/2003 tarihi itibarıyla başlamaktadır. Dolayısıyla, mükellef adına bu taşıtından dolayı 1/1/2003 tarihi itibariyle 2003 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerine ait motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapıldığından, tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar 2003 yılı için ek motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılarak, birinci taksiti 2003/Mayıs ayında, ikinci taksiti ise 2003/Ekim ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.

 

2- Kanunun vürürlüğe girdiği tarihden sonra ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar

 

Kanunun yürüdüğe girdiği 11/4/2003 tarihinden sonra (bu tarih dahil) ilk defa ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar için, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra tescil işlemi yapılmış olduğundan dolayı ek motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.

 

C) Noter Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlar

 

Noter senedi ile satışı yapılan taşıtlarda mükellefiyetin başlaması ve sona ermesi ile ilgili uygulama. 13 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin3 "III- İLGİLİ VERGİ DAİRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER:" bölümünde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

 

1-Kanunun yürürlüğe girdiği 11/4/2003 tarihine kadar noter senedi ile alınmış   olan ve alıcıları tarafından halen kullanılan   taşıtlar

 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar noter senedi ile satın alınan taşıttan dolayı, 2003 yılı Ocak ayı başında adına 2003 yılı motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmiş olan mükellefler, ek motorlu taşıtlar vergisinin de mükellefidirler. Dolayısıyla bu mükellefler adına 2003/Ocak ayının başında ek motorlu taşıtlar vergisi yıllık olarak tahakkuk etmiş ve tebliğ edilmiş sayılacağından, bu mükellefler tarafından 2003/Mayıs ayında birinci taksit, 2003/Ekim ayında ikinci taksit olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecektir.

 

2- 2003 yılı birinci altı avdık dönemi içerisinde noter senedi ile alınmış olan taşıtlar

 

Noter satış senedi ile 2003 yılının birinci altı aylık dönemi içerisinde yapılan satışlarda satıcının mükellefiyeti, noter satış senedinin düzenlendiği tarihi takip eden son altı aylık dönemin başında sona erecektir. Alıcının mükellefiyeti ise bu dönemin başında başlayacaktır.

 

Bu nedenle, 2003 yılı birinci altı aylık dönemi içerisinde noter senedi ile alınmış olan taşıtlarda Kanunun yürürlüğü girdiği 11/4/2003 tarihi itibarıyla satıcının mükellefiyeti. 2003 yılının birinci altı aylık döneminin sonunda (30/6/2003) sona erecektir. Her ne kadar 2003 yılı motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku satıcı adına yapılmış ise de, satıcının mükellefiyeti 2003 yılı birinci altı aylık dönemin sonuna kadar devam ettiğinden ve motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bu dönemi kapsadığından ek motorlu taşıtlar vergisinin 2003/Mayıs ayına ait birinci taksiti de satıcı tarafından ödenecektir.

 

Alıcının mükellefiyeti ise 2003 yılının ikinci altı aylık döneminin başından itibaren (1/7/2003) başlayacaktır. Dolayısıyla, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 11/4/2003 tarihinden önce alıcının mükellefiyeti bulunmadığından ve adına 2003 yılının başında motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılmadığından, ek motorlu taşıtlar vergisinin 2003/Ekim ayına ait ikinci taksiti alıcı tarafından Ödenmeyecektir.                                                             

 

3- 2003 yılı ikinci altı aylık dönem içerisinde noter senedi ile alınmış olan taşıtlar

 

Noter satış senedi ile 2003 yılının ikinci altı aylık dönemi içerisinde yapılan satışlarda satıcının mükellefiyeti, noter satış senedinin düzenlendiği tarihi takip eden takvim yılının başında sona erecektir.

 

Bu nedenle, 2003 yılı ikinci altı aylık dönemi içerisinde noter senedi ile alınmış olan taşıtlarda satıcının mükellefiyeti 2004 yılı başında sona ereceğinden ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2003 yılı için adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettiğinden (birinci taksite ait ek motorlu taşıtlar vergisi 2003/Mayıs ayında ödenmiştir.) 2003/Ekim ayına ait ikinci taksit ek motorlu taşıtlar vergisi de satıcı tarafından ödenecektir.

 

Tebliğ olunur.

'26/07/1997 Tarihli ve 23061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.