Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.12.1999 Çarşamba Sayı: 23893 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Seri No:1

           26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile "18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(2) 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıtlı bulunan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 1999 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar, ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir.

           Ancak, bu Kanunun 3 üncü maddesine göre ek gelir ve ek kurumlar vergisinden muaf olanlar ile 17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremde eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlere ait taşıtlar, depremde hasar gördüğü tevsik edilecek taşıtlar, münhasıran yolcu ve yük taşıma faaliyetinde bulunanların taşımacılık faaliyetinde kullandıkları taşıtlar, ek motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir.

           Ek motorlu taşıtlar vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinde tahakkuk etmiş sayılır.

           Kanunun yayımı tarihinde ilgili sicilde adlarına kayıtlı taşıt bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bu taşıtlar dolayısıyla 1999 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin yıllık tutarını, ek motorlu taşıtlar vergisi olarak birinci taksiti, bu Kanunun yayımını izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2000 yılının Mart ayının sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte taşıtın kayıtlı olduğu yerin vergi dairesine öderler." Hükmü getirilmiştir.

           Öte yandan; aynı Kanunun 10 uncu maddesinde, bu Kanuna göre ödenecek vergilere ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.

           Bu hükümlere göre ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili uygulamaların aşağıdaki şekilde yapılması gerekmektedir.

           I- VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ:
           A) Verginin Konusu:
           26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü gereğince, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yayımlandığı 26.11.1999 tarihinde ilgili sicilde kayıtlı bulunan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 1999 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar, ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olacaktır.

           Bu tarihten sonra ilgili sicile kayıt edilecek olan taşıtlar ise ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olmayacaktır.

           B) Verginin Mükellefi:
           Ek motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 26.11.1999 tarihi itibariyle trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan Sivil Hava Vasıtaları Sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerdir.

           Bu nedenle, taşıt noter senedi ile satılmış ancak, ilgili sicilde değişiklik yapılmamış ise ek motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi, ilgili sicilde adına motorlu taşıt kayıt ve tescilli olan kişidir.

           II- İSTİSNA VE MUAFİYET:
           Bilindiği üzere 4481 sayılı Kanun, 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerindeki deprem afetine maruz kalan Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu illerinin merkez ve ilçelerine yeni ihdas olunan vergilerden genel anlamda muafiyet ve istisnalar tanımaktadır. Ayrıca, bu Kanunla getirilen vergilerin niteliklerine göre ve özel durumlar dikkate alınarak Kanun maddelerinde de bazı özel istisna ve muafiyetler düzenlenmektedir.

           Buna göre Kanunun 7 nci maddesinin, ikinci fıkrasında, ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacak taşıtlar belirlenmiş, diğer taraftan Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan muafiyet hükümlerinin bu vergi itibariyle de geçerli olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla ek gelir ve ek kurumlar vergisinden muaf olanlar ek motorlu taşıtlar vergisinden de muaf olacakları için, bu vergilerin uygulanmadığı Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu illerinin merkez ve ilçelerinde kayıt ve tescil edilmiş taşıtlardan ek motorlu taşıtlar vergisinin de aranmayacağı tabiidir.

           Öte yandan Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yukarıda sayılan iller dışındaki yerlerde kayıt ve tescil edilmiş bulunan ve 17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremde;

           a) Varlıklarının en az yüzde onunu kaybedenlerin taşıtları,

           b) Eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerin taşıtları,

           c) Depremde hasar gördüğü tevsik edilebilen taşıtlar, ek motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir.

           Varlıklarının yüzde onunu, eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini (çocuklarını, anne veya babasını) kaybetmeleri nedeniyle ek motorlu taşıtlar vergisi muafiyetinden yararlanacak olanlar ile taşıtları deprem nedeniyle hasar görenler, durumu ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile bildireceklerdir. Diğer yandan (a) ve (c) paragraflarında belirtilen hasarlar il veya ilçe idare kurul kararları ile tevsik edilecektir.

           Ayrıca, münhasıran yolcu ve yük taşıma faaliyetinde bulunanların, taşımacılık faaliyetinde kullandıkları taşıtlar ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(4) üncü maddesinde yer alan muafiyet ve istisna hükümleri kapsamına giren taşıtlar da ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır.

           III- VERGİNİN ÖDENMESİ:
           Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 26.11.1999 tarihi itibariyle ilgili sicillerde adlarına taşıt kaydı bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bu taşıtlarından dolayı 1999 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin tamamı kadar olan bu vergiyi, ek motorlu taşıtlar vergisi olarak, iki eşit taksitte ödeyeceklerdir.

           Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksiti, bu Kanunun yayımını izleyen ayın sonu olan 31 Aralık 1999, ikinci taksiti ise 31 Mart 2000 günü mesai saati sonuna kadar, taşıtın kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığınca tahsil yetkisi verilen banka şubelerine ödenecektir.

           Ancak, motorlu taşıtlar vergisinin 1999 yılı son altı aylık dönemi içerisinde ilgili sicillere yeni olarak ilk defa kayıt edilen taşıtlar için tahakkuk eden 1999 yılı motorlu taşıtlar vergisi, ikinci altı aylık döneme ilişkin olduğundan, bu taşıtların ek motorlu taşıtlar vergisi de, altı aylık döneme isabet eden motorlu taşıtlar vergisi miktarı kadar olacak ve iki eşit taksitte yukarıda belirtildiği şekilde ödenecektir.

           Öte yandan; ödenen ek motorlu taşıtlar vergisi, aynı Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmeyecektir.

           Tebliğ olunur.

           (1) 26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanun, 26/11/1999 tarihli ve 23888 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (2) 18/12/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 23/12/1963 tarihli ve 10007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.