Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 12.06.2003 Perşembe Sayı: 25136 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Seri No: 2

 

29/5/2003 tarihli ve 4864 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla (1) 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunu(2) eklenen geçici 1 inci maddenin (a) bendi ile 1/5/2003 taihinde Bingöl İlinin Merkez ve İlçelerinde meydana gelen deprem nedeniyle Bingöl ili trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile Bingöl ili merkez ve ilçelerinde depremin meydana geldiği tarihte ikametgâhının bulunduğunun tevsiki şartı ile Bingöl ili trafik tescil kuruluşu dışındaki diğer illerde kayıt ve tescilli olan taşıtların, ek motorlu taşıtlar vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm aynı kanunun 13 üncü maddesi ile 11/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanuna eklenen geçici 1 inci maddenin (a) bendi ile düzenlenen ek motorlu taşıtlar vergisi istisna uygulamasının esasları aşağıdaki şekilde olacaktır.

1. Depremin meydana geldiği 1/5/2003 tarihinde Bingöl ili trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescili olan taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir.

2. Depremin meydana geldiği 1/5/2003 tarihinde Bingöl ili merkez ve ilçelerinde ikametgâhının bulunduğunun tevsiki şartı ile Bingöl ili trafik tescil kuruluşu dışındaki diğer illerde kayıt ve tescilli olan taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisna hükmünden yararlanacak olanlar tarafından; depremin meydana geldiği tarihte Bingöl ili merkez ve ilçelerinde ikametgâhının bulunduğuna ilişkin ikâmet edilen mahallenin muhtarından onaylı "ikametgâh İlmühaberi" ile birlikte, Bingöl ili merkez ve ilçelerine ait 1/5/2003 tarihini veya önceki son dönemi kapsayan elektrik, su veya telefon faturalarından birisinin veya görev yapılan kurumdan alınan resmi yazının, taşıtın kayıt ve tescilli olduğu ilin motorlu taşıtlar vergisini tarh, tahakkuk ve tahsile yetkili olan vergi dairelerine tevsik edilmesi gerekmektedir.

Tebliğ Olunur.

1- 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayıl Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
2-11/4/2003 tarihli ve 25076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.