Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.10.2002 Cumartesi Sayı: 24918 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Seri No:2

            1. Tebliğin (2.5.) bölümünün üçüncü paragrafının üçüncü cümlesindeki “belgelerle” ibaresi “sanayi sicil belgesinin noterce onaylı örneğiyle” olarak değiştirilmiştir.

            2. Tebliğin (5.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

            “Bu nedenle ihraç edilen araçlar için beyanname verilmeyecektir.”

            3. Tebliğin (7.1.2.) bölümünün başlığı “Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna” olarak değiştirilmiş, bu bölümün üçüncü ve beşinci cümlelerindeki “petrol arama” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve istihsal” ibaresi eklenmiştir.

            4. Tebliğin (9.1.) bölümünün:

            a) (a) bendinin ikinci cümlesindeki “ithalatçıdan veya rafineriden” ibaresi “ithalatçılardan veya rafineriler dahil imalatçılardan” olarak değiştirilmiştir.

            b) (d) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

            “(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alan veya ithal eden genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşların, bu malları 12 ay içinde (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullandıklarına dair kuruluş yetkililerince imzalanan bir yazıyı vergi dairesine ibraz etmeleri halinde, yeminli mali müşavir raporu aranmaksızın tecil edilen vergi terkin edilecektir.”

            5. Tebliğin (16.3.) bölümünün:

            a) Birinci paragrafının ilk cümlesindeki parantez içi ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “[Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen izin belgelerinde yazılı tutarlar dikkate alınarak (B) cetvelindeki malların tecil-terkin kapsamında teslim edilmek üzere ithali halinde bu işlem için öngörülen vergi tutarı; aynı cetvelde yer alan ürünlerin imalinde kullanılmak üzere bu konuda sanayi sicil belgesine sahip imalatçılar tarafından doğrudan ithali hallerinde ise imal edilen ürünün tesliminde uygulanacak vergi tutarı]”

            b) Birinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

            “(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları imal eden mükelleflerden, bu imalatlarında son iki yılda ithal ettiği aynı cetveldeki malları kullandığını vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir üretim raporu ile tevsik edenlerden de alınması gereken teminatın % 5’i tutarında teminat alınarak ithal işlemi yapılacaktır.”

            c) İkinci paragrafının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “İthal edilen malların teslimi dolayısıyla ÖTV beyan edilmesi üzerine vergi dairesince (EK:12)’deki form düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir. Bu suretle gümrük idaresi, ÖTV beyan edilen teslim miktarını dikkate alarak teminat mektubunun çözümü işlemini yapacaktır.”

            6. Tebliğin (16.3.) bölümünün üçüncü paragrafında, ÖTV Kanununun 18/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılan akaryakıt tüketim vergisine tabi malların ithalinde gümrüğe verilen teminatların değiştirilmeksizin bu bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde ÖTV için de kullanılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Ancak akaryakıt tüketim vergisi için verilmiş olan teminat mektuplarının paraya çevrilmesinde ortaya çıkacak sorunlar gözönüne alınarak, Tebliğin (16.3.) bölümünün sözü edilen üçüncü paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıştır. Buna göre gümrük idarelerine verilen teminat mektuplarının ÖTV için düzenlendiğinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

            Tebliğ olunur.