Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 30.01.2003 Perşembe  Sayı: 25009 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Seri No:3             Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1)(1) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

             1. Tebliğin (9.1.) bölümünün:

             a) (b) bendinin üçüncü cümlesi ile (d) bendinin ikinci paragrafındaki "olan" ibarelerinden sonra gelmek üzere "kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan" ibareleri eklenmiştir.

             b) (e) bendinin birinci cümlesindeki "yazılı olarak" ibaresi "Tebliğ ekinde yer alan formu (EK: 14) vermek suretiyle"; son cümlesindeki "vergi dairesinden alınacak yazının gümrük idaresine ibrazı" ibaresi "vergi dairesi tarafından düzenlenecek olan formun (EK: 12) gümrük idaresine gönderilmesi" olarak değiştirilmiştir.

             2. Tebliğin (11.) bölümünün ikinci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Anılan fıkrada geçen ay tabiri; bir önceki döneme ilişkin olarak Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen TEFE' nin açıklandığı tarihi izleyen gün ile bir sonraki döneme ilişkin TEFE' nin açıklandığı gün arasında geçen süreyi ifade eder. Örneğin, 3.12.2002 tarihinde 2710.11.59.00.00 GTİP no 'lu süper benzin için uygulanan ÖTV tutarı 910,000.- TL.'dır. Kasım 2002 dönemine ilişkin 3.12.2002 tarihinde aylık TEFE artışının %1.6 olarak ilan edilmesiyle, sözkonusu TEFE'nin uygulanacağı ÖTV tutarı 910,000.- TL. olup, 4.12.2002 tarihinden itibaren anılan ürünün ÖTV'si, (910,000 x 1.016= 924,560.- TL.) olarak uygulanmıştır."

             3. Tebliğin (11.) bölümüne, üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

             "30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(2) eki Kararın 4 ncü maddesiyle ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde imal edilen ürünün tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanması öngörülmüştür.

             Anılan Kararnamenin 4. maddesi aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

             a) 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesi ile belirlenen uygulamadan "sanayi sicil belgesi"ni haiz imalatçılar yararlanacaktır. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen imalatçılar, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları ithalatçılar veya rafineriler dahil imalatçılardan alımında, ekte bir örneği olan (EK: 13) "Talep ve Taahhütname" ile birlikte sanayi sicil belgelerinin noter veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bir örneğini ÖTV mükellefine vereceklerdir.

--------------------------------------------------------------------

(1) 30/07/2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 22/12/2002 tarih ve 24971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
             b) ÖTV mükellefleri, bu kapsamda teslim ettikleri mallar için, Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği tutara göre ÖTV hesaplayarak beyannamelerinin ilgili bölümünde beyan edip ödeyeceklerdir.

             c) Alıcının verdiği Tebliğ ekindeki (EK: 13) "Talep ve Taahhütname"nin aslı ile sanayi sicil belgesinin ÖTV mükellefi tarafından kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle onaylanmış fotokopileri malın teslim edildiği dönem beyannamesiyle birlikte vergi dairesine verilecektir.

             d) Söz konusu uygulama kapsamında satın alınan veya ithal edilen malların, satın alma veya ithal tarihinden itibaren 12 ayı geçmemek üzere imalatçı tarafından (B) cetvelindeki malların imalinde kullanıldığı, kullanımı takip eden en geç 6 ay içinde yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilecektir. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayesinin %51'i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların, bu malları 12 ayı geçmemek üzere (B) cetvelindeki malların imalinde kullandıklarına dair kurum yetkililerince imzalanan bir yazıyı, kullanımı takip eden 1 ay içerisinde vergi dairesine ibraz etmeleri halinde yeminli mali müşavir raporu aranmayacaktır.

             e) Söz konusu uygulama kapsamında satın alınan veya ithal edilen malların en geç 12 aylık süre içinde bu kapsamda imalatta kullanıldığının tevsik edilmemesi halinde, teslim veya ithal tarihinde malların bu uygulama dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce ödenen verginin mahsubundan sonra kalan tutar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir."

             4. Tebliğin "Bildirimler" başlıklı (12.3.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ÖTV mükellefleri [(II) sayılı listedeki malların ithali, teslimi veya ilk iktisabıyla ilgili mükellefler hariç] vergiye tabi işlemleri bulunsun bulunmasın, bir ay içindeki faaliyetleriyle ilgili olarak Tebliğ ekinde yer alan bildirim formlarını (EK: 1, EK: 5 ve EK: 6 hariç) takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine göndereceklerdir.

             Bu amaçla mükellefler, vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alacaklardır. Şifre alınabilmesi için 7 Şubat 2003 tarihine kadar Tebliğ ekindeki (EK: 15 ve EK: 16) İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir. Daha önce kullanıcı kodu ve kişisel şifresi bulunan ÖTV mükellefleri de yeni düzenlenen İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunu imzalayarak KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine vereceklerdir.
             İnternet ortamında düzenlenen bildirimler onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kişisel şifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Gelirler Genel Müdürlüğünün internet vergi dairesine gönderilecektir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilebilecektir."

             5. Tebliğ ekindeki (EK: 4) bildirim formu, bu Tebliğ ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

             6. Tebliğin (16.3) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             "ÖTV Kanununun 16 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, (I) sayılı listedeki mallar için ÖTV tutarı [Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen izin belgelerinde yazılı tutarlar dikkate alınarak (B) cetvelindeki malların tecil-terkin kapsamında teslim edilmek üzere ithali halinde bu işlem için öngörülen vergi tutarı; aynı cetvelde yer alan ürünlerin imalinde kullanılmak üzere bu konuda sanayi sicil belgesine sahip imalatçılar tarafından doğrudan ithali veya yine aynı cetvelde yer alan ürünlerin imalinde kullanılmak üzere bu konuda sanayi sicil belgesine sahip imalatçılara teslim edilmek şartıyla ithali hallerinde ise imal edilen ürünün tesliminde uygulanacak vergi tutarı] kadar banka teminat mektubunun gümrük idaresine verilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmaması uygun görülmüştür. Öte yandan, genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve sermayelerinin %51'i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlardan teminat aranmayacaktır. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların son iki yıldaki ithalinde verilen teminatlarını bu Tebliğin (9.1./e) bölümünde belirtildiği şekilde çözdürdüğü tespit edilen mükelleflerden, aynı malın ithalinde ÖTV tutarının %5'i oranında teminat alınacaktır. Ayrıca (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları imal eden mükelleflerden, bu imalatlarında son iki yılda ithal ettiği aynı cetveldeki malları kullandığını vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edenlerden de alınması gereken teminatın %5'i tutarında teminat alınarak ithal işlemi yapılacaktır. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların ithalinde, imalatçılar tarafından düzenlenen Tebliğ ekindeki (EK: 14) "Talep ve Taahhütname" de gümrük idaresine verilecektir."

             "Gümrük vergileri için götürü teminat alınmasına ilişkin uygulama, (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki malların ithalinde vergi borcu olmayan mükellefler için de geçerlidir. Bu mallara ilişkin olarak gümrükçe onaylanmış kişi unvanı verilenlerle kapsam dışına çıkarılanlar, Gümrük Müsteşarlığı tarafından takip eden ayın 10 uncu gününe kadar Maliye Bakanlığına (Gelirler Genel Müdürlüğü) bildirilecektir." Tebliğ olunur.
 

             EK: 4

 

(I) SAYILI LİSTEDEKİ PETROL ÜRÜNLERİ VE DOĞALGAZ İLE DİĞER

MALLAR İÇİN BİLDİRİM FORMU

 

/---------------------------/------------------------------------------------------------------/------------------------------------/-------------------------/
|MÜKELLEFİN VERGİ KİMLİK NO:|                                                                  |VERGİ DAİRESİ:                      |İL/İLÇE:                 |
/---------------------------/------------------------------------------------------------------/------------------------------------/-------------------------/
|SOYADI (ÜNVANI):                                                                                                                                             |
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/---------/---------/
|ADI:                                                                                                                                     |AY:      |YILI:    |
/--------/-----------/------/------------/----------/---------------------/--------------------/------------/----------/------------/-----/---------/---------/
|G.T.İ.P.|MAL İSMİ(*)|BİRİMİ|İTHAL EDİLEN|TESLİM    |İSTİSNA KAPSAMINDAKİ |İSTİSNA KAPSAMI     |TESLİM      |HESAPLANAN|TECİL EDİLEN|ÖDENECEK       |VERGİ    |
|NO      |           |      |MAL MİKTARI |EDİLEN MAL|TESLİMLER            |DIŞINDAKİ TESLİMLER |TARİHİNDEKİ |ÖTV (TL.) |ÖTV         |ÖTV'DEN İNDİRİM|DAİRESİNE|
|        |           |      |            |MİKTARI   /-------/-----/-------/----------/---------/MAKTU ÖTV   |          /-----/------/-----/---------/ÖDENECEK |
|        |           |      |            |          |MİKTARI|BEDEL|NEDENİ |TESLİM    |TESLİM   |TUTARI (TL.)|          |TUTAR|NEDENİ|TUTAR|NEDENİ   |ÖTV (TL.)|
|        |           |      |            |          |       |(TL.)|       |MİKTARI   |TARİHİ   |            |          |TL.) |(**)  |TL.) |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/
|        |           |      |            |          |       |     |       |          |         |            |          |     |      |     |         |         |
/--------/-----------/------/------------/----------/-------/-----/-------/----------/---------/------------/----------/-----/------/-----/---------/---------/

 

(Satır sayısı artırılabilir)

------------------------------------------------------------------------------

 

(*) Aynı mallar olsa dahi, ithal edilen mallar, yurt içinde teslim edilen mallar, kullanım yerine göre farklı vergilenen mallar ayrı satırlarda gösterilecektir. (**) İhraç kaydıyla yapılan teslimler ile solvent türevlerinin (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanımında tecil edilen ÖTV tutarları ayrı satırlarda gösterilecektir.
 

             EK: 13

(I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YERALAN MALLARIN

AYNI CETVELDEKİ MALLARIN İMALİNDE KULLANILMAK ÜZERE TESLİMİNE

İLİŞKİN TALEP VE TAAHHÜTNAME

--------------------

 

             SATICI ÖTV MÜKELLEFİNE AİT BİLGİLER

             Adı, Soyadı veya Ünvanı           :

             Adresi                            :

             Vergi Dairesi                     :

             (ÖTV Yönünden)                    :

             Vergi Kimlik Numarası             :

 

             (B) CETVELİNDE YER ALAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

             G.T.İ.P. Numarası                 :

             Adı                               :

             Ölçü Birimi (Kg, Lt. vs.)         :

             Birim Fiyatı                      :

             Toplam Tutarı                     :

             İlgili Faturanın Tarih ve Numarası:

             Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve 30/11/2002 tarih ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesi uyarınca satın aldığımız bu ürünü en geç 12 ay içerisinde sanayi sicil belgemizde imalatçısı olduğumuz belirtilen .................... malın imalinde kullanacağımızı beyan ve taahhüt eder, bu taahhüdümüzün ihlali halinde mükellef adına tahakkuk edecek vergi ile buna ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilecek ceza, hesaplanacak gecikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme zammını mükellefle birlikte müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

             Bu taahhütümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde ÖTV tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

 

             Adı, Soyadı veya Ünvanı     :

             Adresi                      :

             Vergi Dairesi (KDV Yönünden):                               Tarih

             Vergi Kimlik Numarası       :                               İmza (ve kaşe) (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları bu cetveldeki malların imalinde kullanacak olan imalatçılar tarafından düzenlenerek, bu ürünlerin satın alındığı ÖTV mükellefine verilip vergi dairesine ibrazı sağlanacaktır.

 

             EK: 14

(I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YERALAN MALLARIN İTHALİNDE

GÜMRÜK İDARESİNE VERİLECEK

TALEP VE TAAHHÜTNAME(*)

-----------------------

             İTHALATÇI ÖTV MÜKELLEFİNE AİT BİLGİLER

             Adı, Soyadı veya Ünvanı           :

             Adresi                            :

             Vergi Dairesi                     :

             (ÖTV Yönünden)                    :

             Vergi Kimlik Numarası             :

 

             (B) CETVELİNDE YER ALAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

             G.T.İ.P. Numarası                 :

             Adı                               :

             Ölçü Birimi (Kg, Lt. vs.)         :

             Birim Fiyatı                      :

             Toplam Tutarı                     :

             İlgili Faturanın Tarih ve Numarası:

             Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve ithal ettiğimiz/ithalatçıdan satın aldığımız bu ürünü en geç 12 ay içerisinde sanayi sicil belgemizde imalatçısı olduğumuz belirtilen .................... malın imalinde kullanacağımızı beyan ve taahhüt eder, bu taahhüdümüzün ihlali halinde teminat tutarını, ithal edilen mal için ithal tarihinde verilmesi gereken vergi tutarına tamamlamayı mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen(**) kabul ve taahhüt ederiz.

             Adı, Soyadı veya Ünvanı     :

             Adresi                      :                               Tarih

             Vergi Dairesi (KDV Yönünden):                               İmza (ve kaşe)

             Vergi Kimlik Numarası       : ------------------------------------------------------------------------------ (*) (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları; 1. Bu liste dışındaki malların, 2. Bu cetveldeki malların, İmalinde kullanacak olan imalatçılar tarafından düzenlenerek gümrük idaresine verilecektir. (**) İthalatı kendileri yapan imalatçılar altı çizili bölümü iptal edeceklerdir.

             EK: 15

INTERNET HİZMETLERİ KULLANIM

BAŞVURU FORMU

(GERÇEK KİŞİLER)

             T.C.

             MB

             MALİYE BAKANLIĞI

             GELİRLER GENEL

             MÜDÜRLÜĞÜ                                        TARİH: .. ../.. ../20....

             ..................................................Vergi Dairesi

             Müdürlüğü'ne/Başkanlığı'na,

             Internet  Üzerinden Vergi Bilgileri Sorgulama işlemlerini yapabilmem, bildirim ve beyanname gönderebilmem için gereğini arz ederim.

             Adı, Soyadı          :

             Vergi Kimlik Numarası:

             İmza                 :

 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
|               MÜKELLEF BİLGİLERİ                                                                                               |
/---------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------------/
|Vergi Kimlik Numarası      |                                                                                                    |
/---------------------------/---------------------------------------/---------------------------/--------------------------------/
|Adı                        |                                       |Soyadı                     |                                |
/---------------------------/---------------------------------------/---------------------------/--------------------------------/
|Doğum Yeri                 |                                       |Doğum Tarihi               |                                |
/---------------------------/---------------------------------------/---------------------------/--------------------------------/
|Telefon Numarası           |                                       |Fax Numarası               |                                |
/---------------------------/---------------------------------------/---------------------------/--------------------------------/
|E-posta Adresi             |                                                                                                    |
/---------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------------/
|Adres                      |                                                                                                    |
/---------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

 

             Internet ortamında verilen bilgileri sorgulama işlemleri için Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve tarafımca değiştirilebilecek olan kullanıcı kodu ve kişisel şifrenin korunması ve her türlü riskinin tarafıma ait olduğunu, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul ediyorum.

             Bu kullanıcı kodu ve kişisel şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen bildirim ve beyannamelerin doğruluğunu, bunları Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü bilgisayar sistemleri tarih ve saati esas alarak göndermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

                                                            İmza

             Kullanıcı kod ve kullanıcı şifre bilgilerini içeren zarfı elden kapalı olarak teslim aldım.

             TESLİM ALAN                                                    TESLİM EDEN

             -----------                                                    -----------


             EK: 16

INTERNET HİZMETLERİ KULLANIM

BAŞVURU FORMU

(TÜZEL KİŞİLER)

             T.C.

             MB

             MALİYE BAKANLIĞI

             GELİRLER GENEL

             MÜDÜRLÜĞÜ                                        TARİH: .. ../.. ../20....

 

             ..................................................Vergi Dairesi

             Müdürlüğü'ne/Başkanlığı'na,

             Aşağıda kimlik bilgileri bulunan firmamızın/kurumumuzun Internet Üzerinden Vergi Bilgileri Sorgulama işlemlerini yapabilmesi, bildirim ve beyanname gönderebilmesi için gereğini arz ederiz.

 

             Kurum Yetkilisinin

             Adı, Soyadı          :

             Vergi Kimlik Numarası:

             İmza                 :

 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
|               KURUM BİLGİLERİ                                                                                                  |
/---------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------------/
|Vergi Kimlik Numarası      |                                                                                                    |
/---------------------------/---------------------------------------/---------------------------/--------------------------------/
|Unvanı                     |                                       |Kuruluş Tarihi             |                                |
/---------------------------/---------------------------------------/---------------------------/--------------------------------/
|Kuruluş Yeri               |                                       |Tescil Tarihi              |                                |
/---------------------------/---------------------------------------/---------------------------/--------------------------------/
|Ticaret Sicil Numarası     |                                       |Fax Numarası               |                                |
/---------------------------/---------------------------------------/---------------------------/--------------------------------/
|Telefon Numarası           |                                                                                                    |
/---------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------------/
|E-posta Adresi             |                                                                                                    |
/---------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------------/
|Adres                      |                                                                                                    |
/---------------------------/----------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

             Internet ortamında verilen bilgileri sorgulama işlemleri için Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve tarafımca değiştirilebilecek olan kullanıcı kodu ve kişisel şifrenin korunması ve her türlü riskinin tarafımıza ait olduğunu, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün unutulmuş, çalınmış veya kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul ediyoruz.

 

             Bu kullanıcı kodu ve kişisel şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımızca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen bildirim ve beyannamelerin doğruluğunu, bunları Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü bilgisayar sistemleri tarih ve saati esas alarak göndermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

             Kurum Yetkilisi