Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 12.08.2003 Salı Sayı: 25197 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Seri No:4

30/07/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun110 uncu maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa2 eklenen geçici 3 üncü maddesinde; Kanun eki (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi 20 yaş ve üzerindeki taşıt aracının 31/12/2004 tarihine kadar hurdaya çıkartılarak, bu süre içinde aynı cins yeni bir taşıt aracının ilk iktisabında hesaplanacak olan özel tüketim vergisinin 2003 yılı için 3.500.000.000 lira, 2004 yılı için 4.500.000.000 lira eksik hesaplanması öngörülmüştür.

4962 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde özel tüketim vergisi ile ilgili olarak yer alan hükmün aşağıdaki esaslara göre uygulanması gerekmektedir.

 

1. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçlarının (Tebliğin 2 nci maddesinde sayılanlar hariç), 4962 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 7/8/2003 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar adlarına kayıtlı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin talebi ile bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkartılan araçla aynı cins (87.03 G.T.Î.P. numaralı araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3 ü geçmeyen) bir taşıt aracının ilk iktisabında uygulanan özel tüketim vergisi 2003 yılında 3.500.000.000, 2004 yılında ise 4.500.000.000 lira eksik hesaplanacaktır, İlk iktisap dolayısıyla hesaplanacak özel tüketim vergisinin bu tutarlardan az olması halinde ÖTV uygulanmayacaktır.

 

2. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve kayıt ve tescile tabi olan; 87.11 G.T.Î.P. numaralı motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç),88.02 G.T.t.P. numaralı diğer hava taşıtları (helikopterler,uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil) uzay araçlarını firlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları [( yalnız helikopterler ve uçaklar) (askeri,zirai,yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)] 8901.10.10.00.11 G.T.Î.P. numaralı 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar);8901.10.90.00.11 G.T.Î.P. numaralı yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) ve 89.03 G.T.Î.P. numaralı yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (şişirilebilir olanlar ile birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) özel tüketim vergisi indirimi kapsamında değildir.

 

3. Özel tüketim vergisi indirimi uygulanacak ilk iktisaba konu araç, hurdaya ayrılan araçla aynı cins olacaktır. Bu uygulamada araçların cinslerinin tespitinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu3 ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine4 göre belirlenerek tescil belgelerine yazılan tanımlar esas alınacaktır.

 

4. Hurdaya ayrılan aracın ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.Î.P. numarası kapsamındaki bir araç olması halinde, yeni alınacak 87.03 G.T.Î.P. numarası kapsamındaki aracın motor silindir hacminin 1600 cm3ü geçmeyen bir araç olması gerekmektedir. Hurdaya ayrılan 87.03 G.T.Î.P. numarasındaki araçta ise herhangi bir motor silindir hacmi sınırlaması bulunmamaktadır, örneğin; 87.03 G.T.t.P. numarasındaki motor silindir hacmi 1900 cm3 olan bir binek otomobilinin hurdaya ayrılarak, motor silindir hacmi
1600  cm3  ün  altında  olan  bir binek  otomobilinin  ilk  iktisabında  bu hükümden

1           7/8/2003 tarih ve 25192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2           12/6/2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

3           18/10/1983 tarih ve 18195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

4           18/7/1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.