Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 22.12.2003 Pazartesi Sayı: 25324 (1.Mük) 

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Seri No:5

13.11.2003 tarih ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(1) eki Kararın 1 inci maddesinde, 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. no.lu baz yağın; 6.6.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun(2) 8 inci maddesinin (1) veya (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek ya da 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan ve G.T.İ.P. numaraları anılan Kararname eki Kararın yine 1 inci maddesinde liste halinde yer alan malların imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 50.000 TL/Kg olarak belirlenmiştir. Anılan Kararname eki Kararın uygulama usul ve esasları ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde(3) yapılan değişiklikler aşağıdadır.

 

A) 13.11.2003 TARİH ve 2003/6467 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI EKİ KARARIN 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

1) Tanımlar

Bu Tebliğin uygulanmasında ;

a)

Kararname

:

13.11.2003 tarih ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

b)

Baz Yağ

:

Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. no.lu malı,

c)

Madeni Yağ

:

Kararname eki Kararın 1 inci maddesinde G.T.İ.P. numaraları liste halinde yer alan malları,

ifade eder.

2) ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan teslimlere ilişkin uygulama

Madeni yağ imal ederek ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında teslim eden mükelleflerin, bu yağların imalatında hammadde olarak kullandıkları baz yağları 50.000 TL/Kg ÖTV tutarı ödeyerek satın alabilmeleri için, “Sanayi Sicil Belgesi” ni haiz olmaları gerekmektedir.

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen imalatçılar, bu Tebliğin ekinde yer alan (EK:17)(4) “Talep ve Taahhütname” ile noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış “Sanayi Sicil Belgesi”nin bir örneğini baz yağı satın aldıkları ÖTV mükelleflerine vereceklerdir.

Baz yağ satan ÖTV mükellefleri bu kapsamda teslim ettikleri baz yağ için 50.000 TL/Kg ÖTV hesaplayacak ve ilgili dönem ÖTV beyannamesinin 34 no.lu satırına yazmak suretiyle beyan edeceklerdir. Ayrıca baz yağ teslim ettikleri imalatçılardan aldıkları “Sanayi Sicil Belgesi” nin kendilerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış bir örneği ile “Talep ve Taahhütname” nin aslını beyanname ekinde bağlı bulundukları Vergi Dairesine vereceklerdir.

Madeni yağ imalatçıları satın aldıkları baz yağlardan, baz yağın teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde madeni yağ imal ederek, ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde teslim ettiklerini tevsik eden yeminli mali müşavir raporunu, baz yağı satın aldıkları mükellefin ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesine aynı süre içinde ibraz edeceklerdir.

Madeni yağ imalatçılarının bu Kararname kapsamında madeni yağ üreterek ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde yapacakları teslimlere ilişkin uygulama, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 9.1 no.lu bölümünde belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.

3) ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan teslimlere ilişkin uygulama

İmal ettikleri madeni yağı ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında teslim eden mükelleflerin, bu yağların imalatında hammadde olarak kullandıkları baz yağları 50.000TL/Kg ÖTV ödeyerek satın alabilmeleri için, “Sanayi Sicil Belgesi” ni haiz olmaları gerekmektedir.

Madeni yağ imalatçılarının uygulama kapsamında baz yağ satın almaları halinde, bu Tebliğin ekinde yer alan (EK:18) “Talep ve Taahhütname” ile yeminli mali müşavir ya da noter tarafından onaylanmış “Sanayi Sicil Belgesi” nin bir örneğini baz yağ satın aldıkları ÖTV mükellefine vermeleri gerekmektedir. Baz yağı satan ÖTV mükellefleri ise bu kapsamda teslim ettikleri baz yağ için hesaplayacakları 50.000TL/Kg ÖTV’yi, ilgili dönem beyannamesinin 35 no.lu satırına yazmak suretiyle beyan edecek, bu beyannameye madeni yağ imalatçılarından aldıkları “Sanayi Sicil Belgesi” nin kendilerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış bir örneğini ve “Talep ve Taahhütname” nin aslını ekleyeceklerdir.

Madeni yağ imalatçıları satın aldıkları baz yağlardan, baz yağın teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde madeni yağ imal ederek, ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde teslim ettiklerini tevsik eden yeminli mali müşavir raporunu, baz yağı satın aldıkları mükellefin ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesine aynı süre içinde ibraz edeceklerdir.

İmalatçıların Kararname kapsamında ürettikleri madeni yağların ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde yapacakları teslimlerine ilişkin uygulama, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 9.1.2 no.lu bölümünde belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.

4) ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan teslimlere ilişkin uygulama

Madeni yağ imal ederek ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında ihraç eden mükelleflerin, ihraç ettikleri bu yağların imalatında hammadde olarak kullandıkları baz yağları 50.000 TL/Kg ÖTV ödeyerek satın alabilmeleri için, “Sanayi Sicil Belgesi” ni haiz olmaları gerekmektedir.

Madeni yağ imalatçılarının uygulama kapsamında baz yağ satın almaları halinde, bu Tebliğin ekinde yer alan (EK:19) “Talep ve Taahhütname” ile yeminli mali müşavir ya da noter tarafından onaylanmış “Sanayi Sicil Belgesi” nin bir örneğini baz yağ satın aldıkları ÖTV mükellefine vermeleri gerekmektedir. Baz yağ satan ÖTV mükellefleri ise bu kapsamda teslim ettikleri baz yağ için 50.000TL/Kg ÖTV’yi hesaplayacak ve ilgili dönem beyannamesinin 35 no.lu satırına yazmak suretiyle beyan edecek, bu beyannameye madeni yağ imalatçılarından aldıkları “Sanayi Sicil Belgesi” nin kendilerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış bir örneğini ve “Talep ve Taahhütname” nin aslını ekleyeceklerdir.

Madeni yağ imalatçıları satın aldıkları baz yağlardan, baz yağın teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde madeni yağ imal ederek, ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ihraç ettiklerini tevsik eden yeminli mali müşavir raporunu, baz yağı satın aldıkları mükellefin ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesine aynı süre içinde ibraz edeceklerdir.

Kararname kapsamında madeni yağ üreterek, ÖTV Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde yapılacak ihracat teslimlerine ilişkin uygulama, imalatçılar tarafından 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 5.1.1 no.lu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Kararname kapsamında madeni yağ imal edip ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) veya (2) numaralı fıkraları ya da 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca teslim eden imalatçılar, imalatta kullandıkları baz yağına ilişkin yüklendikleri ÖTV tutarını, yine bu kapsamda teslim ettikleri madeni yağa ilişkin tahsil edilen ÖTV tutarından ÖTV Kanunun 9 uncu maddesi hükmü uyarınca indirecekler, indirilemeyen kısmı ise imal ederek teslim ettikleri madeni yağın maliyetine kaydedeceklerdir.

Söz konusu uygulama çerçevesinde satın alınan baz yağların, yukarıda her bir bölümde ayrı ayrı belirtilen 3 aylık süreler içinde madeni yağ imalatında kullanılarak teslim edildiğinin tevsik edilmemesi halinde, baz yağın teslim tarihinde bu uygulama dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce ödenen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun(5) 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte baz yağ alıcısından tahsil olunacaktır. Ancak yukarıda anılan yeminli mali müşavir raporlarının, 3 aylık süreler içinde ibraz edilemeyeceğine ilişkin olarak baz yağ alıcısı veya yeminli mali müşavir tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, vergi dairesince 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun(6) 17 nci maddesine göre 3 aylık sürenin bir katını geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.

B) 1 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

1-Tebliğin “5.1.1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri” başlıklı bölümünün dördüncü paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

“Ancak ihraç konusu malların yurt dışına çıktığı, gümrük beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylı örneği ihracatın gerçekleştiği dönemdeki ÖTV beyannamesine eklenmek suretiyle tevsik edilecektir.”

2-Tebliğin “5.1.2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı” başlıklı bölümünün dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

“Yukarıdaki belgelerin asılları veya gümrük beyannamesi ile gümrük makbuzlarının ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından tasdikli örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi vergi dairesine ibraz edilecektir.”

3-Tebliğin “9.1. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini” başlıklı bölümünün birinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

“Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanılacak olması halinde, ödenmesi gereken ÖTV’den Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarın tecil edilmesi, vergisi tecil edilen malların tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bu amaçla kullanıldığının tespiti üzerine tecil edilen verginin terkin edilmesi öngörülmüştür.”

4-Tebliğin 9.1/b no.lu bölümünün üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve sermayesinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların bu kapsamda yaptıkları mal teslimlerinde veya mal alışlarında teminat aranmayacaktır.”

5- Tebliğin 9.1/d no.lu bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

“Vergisi tecil edilerek satın alınan malların, tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde imalatçı tarafından (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların üretiminde kullanıldığının, üretim tarihini takip eden ay başından itibaren 6 ay içinde yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecek ve teminat çözülecektir.

(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alan veya ithal eden genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve sermayesinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların, bu malları, tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullandıklarına dair kuruluş yetkililerince imzalanan bir yazıyı vergi dairesine ibraz etmeleri halinde, yeminli mali müşavir raporu aranmaksızın tecil edilen vergi terkin edilecektir.”

6-Tebliğin 9.1/e no.lu bölümünün altıncı cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

Tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 6 ay içinde yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen üretim raporunun ibrazı üzerine de terkin işlemi yapılacaktır.”

7-Tebliğin 9.1/f no.lu bölümünün birinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

“Tecil-terkin kapsamında satın alınan malların tecil tarihini takip eden ay başından itibaren veya bu kapsamda ithal edilen malların, 12 ay içinde imalatta kullanıldığının tevsik edilmemesi halinde, teslim veya ithal tarihinde bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen kısmın mahsubundan sonra kalan tutar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcı veya ithalatçıdan tahsil edilecektir.”

8-Tebliğin “9.1.2. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

“İhraç kaydıyla teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleşmesi halinde, tecil edilen vergi, malın ihraç edildiğini gösteren gümrük çıkış beyannamesinin aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış örneği vergi dairesine verilmek suretiyle terkin edilecektir.”

9-Tebliğin 11-d no.lu bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

“Söz konusu uygulama kapsamında satın alınan veya ithal edilen malların, satın alma veya ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ayı geçmemek üzere imalatçı tarafından (B) cetvelindeki malların imalinde kullanıldığı, kullanımı takip eden ay başından itibaren en geç 6 ay içinde yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilecektir. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayesinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların, bu malları satın alma veya ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ayı geçmemek üzere (B) cetvelindeki malların imalinde kullandıklarına dair kurum yetkililerince imzalanan bir yazıyı, kullanımı takip eden ay başından itibaren 1 ay içinde vergi dairesine ibraz etmeleri halinde yeminli mali müşavir raporu aranmayacaktır.”

10-Tebliğin 11/e no.lu bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir

“Söz konusu uygulama kapsamında satın alınan veya ithal edilen malların, satın alma veya ithal tarihini takip eden ay başından itibaren en geç 12 aylık süre içinde bu kapsamda imalatta kullanıldığının tevsik edilmemesi halinde, teslim veya ithal tarihinde malların bu uygulama dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce ödenen verginin mahsubundan sonra kalan tutar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.”

Tebliğ olunur.

 

(1) 12.12.2003 tarih ve 25314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 30.7.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanmıştır.

(4) 1-16 numaralar arası ekler 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.

(5) 28.7.1953 gün ve 8469 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanmıştır.

(6) 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanmıştır.

 

İLGİL EKLER 22/12/2003 TARİH VE 25324 SAYILI R.G. ‘de YER ALMAKTADIR.