Bakanlıklar Mevzuatı

Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2002 Pazar Sayı: 24843 (Asıl) 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

 

 

             Amaç ve kapsam

             Madde 1- Bu Tebliğ, "Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği"nin 6 ncı ve 7 nci maddeleri gereğince, iletim ve dağıtım bağlantı tarifeleri kapsamındaki iletim ve dağıtım bağlantı bedellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

             Bağlantı varlıkları

             Madde 2- Bağlantı varlıkları, herhangi bir gerçek ve tüzel kişinin, iletim veya dağıtım sistemine bağlantı yapması durumunda, sadece o bağlantıya münhasır olmak üzere tesis edilmesi zorunlu olan iletken veya kablo, klemens, izolatör ve gerekli olması halinde travers gibi varlıklardır.

 

             Fiyatlandırma yöntemi

             Madde 3- Bağlantı bedeli, iletim veya dağıtım sistemine bağlantısı yapılan gerçek veya tüzel kişi namına tesis edilen bağlantı varlıkları ile bu varlıkların tesisine ilişkin masrafları içerecek şekilde hesaplanır.

             Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenerek tarife önerisi kapsamında sunulan bağlantı gücü ve mesafe değerlerine göre kullanıcılara standart bağlantı bedeli uygulanır. Standart bağlantı bedelleri, bağlantı gücü ve mesafe değerleriyle birlikte dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin bağlantı tarifelerinde gösterilir.

             Mevcut olması halinde, sisteme bağlantısı yapılan gerçek veya tüzel kişi tarafından bağlantı noktasına kadar müstakilen tesis edilen branşman hattından üçüncü şahısların da yararlanabileceği hükmü, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile sisteme bağlantısı yapılan gerçek veya tüzel kişi arasında düzenlenen bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında yer alır. Sisteme bağlantısı söz konusu olan üçüncü şahısların, ilgili gerçek veya tüzel kişinin mevcut branşman hattına bağlantı yapması ve hat katılım payı ödemesine ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından düzenlenir.

 

             Bağlantı masraflarının karşılanması

             Madde 4- Bağlantı varlıklarına ilişkin masraflar, iletim veya dağıtım sistemine bağlantısı yapılan kullanıcılar tarafından bağlantı ve sistem kullanım anlaşması hükümleri çerçevesinde bir defada ödenir.

             Bağlantı varlıklarının, kullanıcı tarafından tesis edilmesi durumunda, bağlantısı yapılan kullanıcı, bağlantının test edilmesi ve devreye alınma giderlerinin karşılanması dışında bir bedel ödemez.

 

             Yürürlük

             Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.