İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 12.12.2002 Perşembe Sayı: 24961

Kamu İhale Kurumu:

 

Kamu İhale Tebliği

Tebliğ No: 2002/6

 

             4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" kapsamında bulunan genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin süreklilik arz eden nitelikteki mal veya hizmet altınlarının 4734 sayılı Kanunun yürürlüğe gireceği 01.01.2003 tarihi itibariyle ne şekilde karşılanabileceği hususunda bazı tereddütler ortaya çıkmıştır.

             4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri arasında yer alan "uygulamayı yönlendirmek" hükmü uyarınca aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

             1) 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, süreklilik arz eden nitelikteki 2003 yılına ilişkin ihtiyaçları için, 2003 yılı Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip ivedilikle 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale işlemlerini başlatacaklardır.

             2) Genel bütçeye dahil daireler ve kalma bütçeli idarelerin süreklilik arz eden nitelikteki mal veya hizmet alımları için 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirecekleri bu ihaleler sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içerisindeki ihtiyaçlarının ise; 4734 sayılı Kanunun 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girecek olması ve 2003 yılı Bütçe Kanunu henüz yasalaşmadığı için ihale işlemlerinin Bütçe Kanunu yasalaşmadan önce başlatılmayacağı dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki "idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar" kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmüne ve aynı kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi hükmüne göre ihtiyaçların kesintiye uğratılmadan temin edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

             Tebliğ olunur.