İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 21.01.2003 Salı Sayı: 25000

Kamu İhale Kurumu:

 

Kamu İhale Tebliği

Tebliğ No: 2003/1

 22 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

 

- “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesinde,  “Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazetede ilan edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz……..”

 

- “Güncelleme” başlıklı geçici 3 üncü maddesinde ise, “Bu Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler, Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih ile yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen süre için Kurum tarafından 67 nci maddede belirtilen şekilde güncellenir.”

 

hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunda geçen eşik değerler ve parasal limitler, Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yukarıda belirtilen hükmü çerçevesinde yapılan hesaplamalar ile güncellenmiş olup 1 Şubat 2003 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir.

 

Buna göre;

1- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin;

 

(a)  bendinde geçen “üçyüzmilyar Türk Lirası”, “üçyüzellimilyar otuzbirmilyon Türk Lirası”,

 

(b) bendinde geçen “beşyüzmilyar Türk Lirası”, “beşyüzseksenüçmilyar üçyüzseksenbeşmilyon Türk Lirası”,

 

(c) bendinde geçen “onbirtrilyon Türk Lirası”, “onikitrilyon sekizyüzotuzdörtmilyar dörtyüzyetmişmilyon Türk Lirası”,  

 

2- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

 

(1) nolu alt bendinde geçen “yirmibeş milyar Türk Lirasına”, “otuzbirmilyar sekizyüzyirmialtımilyon Türk Lirasına”; “elli milyar Türk Lirasına”, “altmışüçmilyar altıyüzelliikimilyon Türk Lirasına”,

 

(2) nolu alt bendinde geçen “yirmibeş milyar ile elli milyar Türk Lirası”, “otuzbirmilyar sekizyüzyirmialtımilyon ile altmışüçmilyar altıyüzelliikimilyon Türk Lirası”;  “elli milyar ile ikiyüzelli milyar Türk Lirası”, “altmışüçmilyar altıyüzelliikimilyon ile üçyüzonsekizmilyar ikiyüzaltmışikimilyon Türk Lirası”,

 

(3) nolu  alt bendinde geçen “elli milyar Türk Lirasının”, “altmışüçmilyar altıyüzelliikimilyon Türk Lirasının”; “ikiyüzelli milyar Türk Lirasının”, “üçyüzonsekizmilyar ikiyüzaltmışikimilyon Türk Lirasının”,

 

3- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin, birinci fıkrasının;

 

(d) bendinde geçen “beş milyar Türk Lirasını”, altımilyar üçyüzaltmışbeşmilyon Türk Lirasını”,

 

 

 

4- “İhale sonucunun ilanı” başlıklı 47 nci maddenin;

 

Birinci fıkrasında geçen “Bir trilyon lirayı”, “Birtrilyon ikiyüzyetmişüçmilyar ellimilyon lirayı”; “İki trilyon lirayı”, “İkitrilyon beşyüzkırkaltımilyar yüzmilyon lirayı”,

 

5- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

 

(2)  nolu bendinde geçen “yüzelli milyon Türk Lirası”, “yüzdoksanmilyon Türk Lirası”,

 

6- “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddenin;

 

(h) bendinde geçen “altmış milyar lira”, “yetmişaltımilyar üçyüzseksenüçmilyon lira” 

 

olarak güncellenmiştir.

 

1 Şubat 2003 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

 

Tebliğ olunur.

 

EK: 1 Tablo

 

 

EK 1

 

 

4734 SAYILI KANUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ
DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI  DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

    EŞİK DEĞERLER

     EŞİK DEĞERLER

22.06.2002 – 31.01.2003 DÖNEMİ DEĞERİ (TL.)

01.02.2003 – 31.01.2004 DÖNEMİ DEĞERİ (TL.)

    MADDE 8:

     MADDE 8:

300.000.000.000

350.031.000.000

500.000.000.000

583.385.000.000

11.000.000.000.000

12.834.470.000.000

 

 

 

 

    PARASAL LİMİTLER

     PARASAL LİMİTLER

22.01.2002 – 31.01.2003 DÖNEMİ DEĞERİ (TL.)

01.02.2003 – 31.01.2004 DÖNEMİ DEĞERİ (TL.)

    MADDE 13(b):

     MADDE 13(b):

25.000.000.000

31.826.000.000

50.000.000.000

63.652.000.000

250.000.000.000

318.262.000.000

    MADDE 22(d):

     MADDE 22(d):

5.000.000.000

6.365.000.000

    MADDE 47:

    MADDE 47:

1.000.000.000.000

1.273.050.000.000

2.000.000.000.000

2.546.100.000.000

    MADDE 53(j-2):

    MADDE 53(j-2): 

150.000.000

190.000.000

    MADDE 62(h):

    MADDE 62(h): 

60.000.000.000

76.383.000.000