İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 18.01.2003 Cumartesi Sayı: 24997

Kamu İhale Kurumu:

 

Kamu İhale Tebliği

Tebliğ No: 2003/2

 

Kurumumuza yapılan müracaatlardan; özel finans kurumlan tarafından verilen teminat mektuplarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesi (b) bendinde teminat olarak kabul edilecek değerler arasında sayılan "Bankalar tarafından verilen teminat mektubu" niteliğinde olup olmadığı konusunda tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

4389 sayılı Bankalar Kanunun 20 nci maddesinin 6 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca özel finans kurumları mevduat kabul edememekte, ancak özel cari hesaplar ve kar ve zarara katılma hakkı veren hesaplar yoluyla fon toplayabilmekte ve teminat mektubu verilmesi dahil bir çok bankacılık işlemlerini yapabilmektedir.

 

Bankalar Kanununun (12.05.2001 günlü, 4672 sayılı Kanunla değişik) 20 nci maddesinin 6 numaralı fıkrasının (e) bendinde "özel finans kurumları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile diğer mevzuatın çeke ve teminat mektuplarına ilişkin hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümlerinin uygulanması bakımından banka addolunur" hükmü yer almaktadır.

 

Bu itibarla; söz konusu hükümde adı geçen Kanunlar dışındaki diğer mevzuatın çeke ve teminat mektuplarına ilişkin hükümlerinin uygulanması bakımından da özel finans kurumlarının banka addolunacağı açıktır.

 

Aktarılan durum karşısında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulamasında, özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektuplarının bankalar tarafından verilen teminat mektubu olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Tebliğ olunur.