İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 05.02.2003 Çarşamba Sayı: 25015

Kamu İhale Kurumu:

 

Kamu İhale Tebliği

Tebliğ No: 2003/3

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerin süreklilik arz eden nitelikteki mal veya hizmet alımlarının ne şekilde karşılanabileceği hususunda bazı tereddütler ortaya çıkmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri arasında yer alan "uygulamayı yönlendirmek" hükmü uyarınca aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

1) 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idareler, süreklilik arz eden nitelikteki 2003 yılına ilişkin ihtiyaçları için, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale işlemlerini başlatacaklardır.

 

2) Ancak, ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı dikkate alınarak, 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelerin, süreklilik arz eden nitelikteki mal veya hizmet alımlarının kesintiye uğratılmamasını teminen, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirecekleri bu ihaleler sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçlarının; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki "idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar" kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmüne veya aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar olanların bu madde hükmüne göre temin edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

3) Kurumumuzun 12.12.2002 tarih ve 24961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2002/6 nolu Tebliği, bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Tebliğ olunur.