İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 16.04.2003 Çarşamba Sayı: 25081

Kamu İhale Kurumu:

 

Kamu İhale Kurulu
2003/DK.D-105 Sayılı Kararı

 

Karar Sayısı           : 2003/DK.D-105

Karar Tarihi            : 07.04.2003

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan uygulamayı yönlendirme yetki ve görevi kapsamında, 4734 sayılı Kanunun 40 inci maddesi ile düzenlenen, idarelerin ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına dair Kamu ihale Kurumundan teyit ettirme ve buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekleme zorunluluğuna ilişkin olarak bazı hususlar ile ilgili aşağıdaki karar alınmıştır:

1. 4734 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin son fıkrasında, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale Üzerinde kalan isteklinin bu Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları belirtilmiştir.

40 inci maddede, sadece 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kamu İhale Kurumundan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de, bu Kanunun diğer hükümleri ile 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklananlar hakkında da teyit işlemi gerçekleştirilecektir.

2. Kamu İhale Kurumu sözü edilen hükümler çerçevesinde Resmi Gazete'de yayımlanan ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarını günlük olarak takip etmekte ve kararlarda yer alan bilgilere göre sicil tutma görevini yerine getirmektedir. Kurumun görevini daha etkin, hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi, ihale yapan ve kanun kapsamında bulunan idarelerin ise ihaleyi zamanında ve usulüne uygun bir şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla Kimim tarafından tutulan ve Kurumun web sayfasında ilan edilen yasaklılar listesinin ve yasaklamalarla ilgili açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

3. 4734 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin son fıkrası gereği teyit belgesi sadece ihaleyi yapan idareler tarafından talep edilebilecektir. İhale Üzerinde kalan isteklinin ya da diğer kişi ve kuruluşların kendileri hakkında yasaklı olup olmadıklarına ilişkin talepleri üzerine verilen cevaplar, teyit belgesi niteliği taşımayacaktır.

4. idarelerin ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyidine ilişkin taleplerinin. Kurumun wcb sayfasında da yer alan ek'teki formun usulüne uygun bir şekilde doldurulup gönderilmesi suretiyle, daha kısa sürede ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi mümkün olabilecektir.

Teyit taleplerine ilişkin yazışmalarda, teyidi istenen gerçek ve tüzel kişilerin ad veya unvanları eksiksiz ve kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır.

Teyit işleminin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla idarelerce faks ile de teyit islenebilecek ve teyit taleplerine faks ile cevap verilebilecektir.

5. Kamu İhale Kurumunun ihalelere katılmaktan yasaklananlara ilişkin sicil tutma görevini yerine getirirken ve 40 inci maddeye göre idarelerin yasaklamalarla ilgili teyit taleplerine verdiği cevaplar, idarelerce verilen ve Resmi Gazete'de yayımlananlar ile yargı mercilerince Kamu ilinle Kurumuna bildirilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının kapsam ve içeriği ile sınırlıdır.

 

İLGİLİ FORM 16/04/2003 ÇARŞAMBA TARİH ve 25081 SAYILI R.G. ‘de YER ALMAKTADIR.