İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 29.04.2003 Salı Sayı: 25093

Kamu İhale Kurumu:

 

Kamu İhale Tebliği

Tebliğ No: 2003/UK.D-39 Sayılı Kararı

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No

: 2003/14

Gündem No

: 1

Karar Tarihi

: 27.02.2003

Karar No

: 2003/UK.T-01

Toplantıya Katılan

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler

Üyeler: II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, İsmail KÖKSAL, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçiler:

1- İsmail Hakkı BENLİ- Kayıköy, Tavşanlı/KÜTAHYA
2- Muzaffer YAVUZ- Çakıllı köyü, Tavşanlı/KÜTAHYA
3- Ali KAHRAMAN- Çakıllı Köyü, Tavşanlı/KÜTAHYA

İhaleyi yapan idare:

T.C. Orman Bakanlığı İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Kütahya
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Başmühendisliği/ KÜTAHYA

Başvuru tarih ve

01.04.2003 tarih ve bila sayılı dilekçe
01.04.2003 tarihinde

sayısı:

 3651 sayı ile Kurum kayıtlarına girmiştir.

Başvuruya konu

 

ihale:

 Fidan Dikim İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2003 tarihli başvuru dilekçesinde, "Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Kayı Köyünde yapılacak olan fidan dikim İnceleme ve ihalesine S.S. Çakıllı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak katılmak istedikleri, ancak kendilerinin ihaleye katılmalarının mümkün olmadığı, çünkü söz konusu ihaleyi müteahhitlere verecekleri, ihalenin ilan ve askı sürelerinin saklanarak oldu bittiye getirildiği ve 01.04.2003 gününe ihale tarihinin alındığı, kendilerinin söz konusu ihaleye katılmak için bütün şartları taşıdıkları, bütün bunlara rağmen kendilerinin bu ihaleye alınmaması için ilanın saklanması ve her türlü zorluğun çıkarılmasındaki sebepleri anlayamadıklarını iddia ederek bu durumun tetkik edilmesi isteminde bulunulmuştur. 15/04/2003 tarih ve 00.105/2003-2 nolu Değerlendirme Raporunda özetle; Başvuru sahiplerinin dilekçelerinde "İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmeliğin" başvurunun kabul koşullarını düzenleyen 34 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen 'Başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi' koşulunun yerine getirilmediği, Takdiri ve sorumluğu ilgili idareye ait olmak üzere, ilgili idare tarafından belirlenen ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılan ihalede en az üç kişinin davet edilmesi gerektiği, idare tarafından verilen bilgide üç kişinin davet edildiği, tercih edilen ihale usulünde üçten fazla isteklinin idare tarafından davet edilmek zorunluluğunun bulunmadığı, Kuruma yapılan şikayetten önce idareye herhangi bir başvurunun yapılmadığı, ihale kararının 02.04.2003 tarihinde onaylanmış olduğu, kesinleşen ihale kararının ihaleye teklif veren isteklilere 02.04.2003 tarihinde elden tebliğ edildiği, isteklilerin yazılı talepte bulunmaları için öngörülen 5 (beş) günlük sürenin dolduğunu ve idareye herhangi bir başvuru olmaması üzerine 08.04.2003 tarihinde ihale üzerinde kalan Göksu İnş.San.Tic.Ltd.Şti. ile sözleşmenin yapıldığı, Başvurunun kabul koşullarından olan ihaleyi yapan idarenin gösterilmemiş olduğu ve sözleşmenin imzalanmış olduğu, Yukarıda belirtilen nedenlerle, başvuru ehliyetini haiz olmayan İsmail Hakkı BENLİ, Muzaffer YAVUZ, Ali KAHRAMAN tarafından Kuruma faksla gönderilen başvuru dilekçesi üzerine yapılan incelemede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereğince "iddiaların incelenmesi kararı verilmesine gerek bulunmadığına" karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. Değerlendirme Raporu ve başvuru dilekçesi ile eklerinin incelenmesi sonucunda, İsmail Hakkı BENLİ,  Muzaffer YAVUZ, Ali KAHRAMAN tarafından  yapılan ve söz konusu ihaleye katılmalarının engellenmesi ile ilgili yapmış oldukları  başvuruya ilişkin olarak:

Karar sonucu:

Belirtilen nedenlerle; Başvuru sahiplerinin iddialarının incelenmesi sonucunda incelemeye konu ihaleye ilişkin olarak ileri sürülen iddiaların ciddi nitelikte olmadığı tespit edildiğinden, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereğince "iddiaların incelenmesi kararı verilmesine gerek bulunmadığına", Bu hususun başvuru sahiplerine ve ilgili idareye bildirilmesine ve bu kararın yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye sevk edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.