İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 10.04.2003 Perşembe Sayı: 25075

Kamu İhale Kurumu:

 

Kamu İhale Kurulu
2003/UK. Z-14 Sayılı Kararı

 

Toplantı No                                    : 2003/30

Gündem No                                   : /

Karar Tarihi                                    : 03.04.2003

Karar No                                        : 2003/UK.Z-15

Toplantıya Katılan   Başkan         : O. Şener AKKAYNAK

Üyeler                                             : Üyeler :  II.  Başkan  Bilal  KARACA,  V.  Arif ŞİMŞEK, Muzaffer  EREN,  Hakkı   USTAÖMER,  Adnan  ZENGİN, M.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi                                        : Tolga İnş. Elek. Tem. İlaç. Hizm. Güv. Şist. Bak. Gıda Turizm Taah. Tic. ve San. Ltd.Şti

  Büyük Hendek Cad. No:79/2 Şişhane/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare                       :Yedikule Göğüs Hastalıktan ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Başvuru tarih ve sayısı                  : 25/03/2003-3211

Başvuruya konu                             : Malzeme dahil hastane temizliği ihale:

Kurumca Yapılan İnceleme ve Raporunda;                   31.03.2003  tarih  ve  0017/2003-2  sayılı  Ön  İnceleme

 

Değerlendirme                  ;

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 14.03.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan malzeme dahil temizlik ihalesine Tolga İnş. Elek. Tem. İlaç. Hizm. Güv. Şist. Bak. Gıda Turizm Taah. Tic. ve San. Ltd. Şii'nin de katıldığı,

İhale Komisyonunca yapılan değerlendirme sonunda ihalenin Merdan Temizlik Tüketim Paz. A.Ş.'ne bırakılmış olduğu,

Tolga İnş. Elek. Tem. İlaç. Hizm. Güv. Şist. Bak. Gıda Turizm Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. idareye 14.03.2003 tarihinde başvuruda bulunarak, 31.01.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilan metninin, 4734 sayılı Kanunun 13, 24, 25 ve 26'ıncı maddelerinin aradığı şartlan taşımadığını, idari şartnamede ihale saatinin 10.00, ilan metninin ise 10.30. olarak belirtilmek suretiyle ihale saati konusunda iki farklı düzenlemeye gidildiğini, idari şartnamenin 36'ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde "firmanın çalıştırdığı elaman sayısının fazlalığı firma lehine olacaktır ibaresinin" ihalelerde saydamlığı, rekabeti ve eşit muamele ilkelerine aykırılık oluşturduğunu belirterek idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, yapılan başvurunun idare tarafından 24.03.2003 tarihli işlemle reddi üzerine, Kurumumuza 26.03.2003 tarihinde intikal eden 25.03.2003 tarihli dilekçeyle, itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre, şikayete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılması gereken tarihten itibaren 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği, şikayetçinin şikayet konusu hususları en geç ihale dokümanını satın aldığı 18.02.2003 tarihinde öğrenmiş olduğu, bu tarihten sonraki 15 gün içinde idareye başvurmadığı, belirtilen sürenin geçmesinden sonra idareye yapılan şikayet üzerine, Kuruma yapılan itirazen şikayetin incelenmesi imkanı bulunmadığı;

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar                                  :  Ön  inceleme  Raporu,  başvuru dilekçesi  ve dosyanın incelenmesi sonucunda;

 

Tolga İnş. Elek. Tem. İlaç. Hizm. Güv. Şist Bak. Gıda Turizm Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti tarafından, 31.01.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan malzeme dahil

Belirtilen nedenlerle; şikayetçinin şikayet konusu hususların farkına varmış sayılacağı 18.02.2003 tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili idareye şikayette bulunmaması nedeniyle, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunamayacağından istemin reddine, kararın taraflara bildirilmesine ve Resmi Gazete'de yayımlattırmasına,

oybirliğiyle karar verildi.