İhale Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 18.12.2004 Cumartesi Sayı: 25674

Kamu İhale Kurumu:

 

2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Madde 1 - 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinin, İkinci Bölümüne XIII üncü madde olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

"XIII. 2002/5038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara İlişkin Hususlar

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunundaki petrol ürünlerinin fiyatlandırılmasına ilişkin getirilen değişiklikler nedeniyle; Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak çıkarılan "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar" ile ilgili olarak aşağıdaki hususların duyurulması gerekmiştir.

"4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinde; "Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmeye bağladıkları mal alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usulleri düzenleyen 2002/5038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 31.12.2002 tarih ve 24980/3 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2002/5038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde; Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağladıkları petrol ürünlerinin fiyat farkı hesabının, bu Esaslara göre yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

Fiyat farkı hesabında uygulanacak Esaslar, 98/10745 sayılı "Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Karar" ile "Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına Dair Tebliğ" esas alınarak hazırlanmıştır.

Anılan Esasların 5 inci maddesinde;

Perakende azami satış fiyatı: Akaryakıt dağıtım şirketlerince, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Valiliklere bildirilen petrol ürünlerinin KDV hariç mahalli perakende tavan (azami) satış fiyatı;

Fiyat farkı katsayısı: İhale tarihinde ihalesi yapılan petrol ürününün en düşük mahalli perakende azami satış fiyatı ile sözleşme fiyatı arasındaki farkın, en düşük mahalli perakende satış fiyatına oranını gösteren katsayı;

Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde, teslim programına uygun olarak idareye teslim edilen mal kalemleri için; götürü bedel sözleşmelerde ise, teslim programına uygun olarak toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarları için bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedel,

olarak tanımlanmıştır.

Fiyat farkına ilişkin Esasların uygulanmasında dağıtım şirketleri tarafından tavan fiyata göre tespit edilen ve aynı gün Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Valiliklere bildirilen petrol ürünlerinin mahalli perakende azami satış fiyatları esas alınmaktadır.

 Petrole ilişkin piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemesinin sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik gözetim ve denetim işlemlerini düzenleyen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 20.12.2003 tarih ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanunun uygulamasına ilişkin olarak da Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yayımlanmıştır.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ile;

• Kanunun 10 uncu maddesinde, petrol ürünlerinin fiyat oluşumu düzenlemekte,

• Süre uzatımına ilişkin yetki tanınması dışında, mevcut düzenlemelerin 01.01.2005 tarihinde yürürlükten kalkacağının ve bu tarihten sonra akaryakıt fiyatlarının piyasa koşullarında oluşacağı,

• Anılan tarihten sonra; rafinaj, dağıtım, ihrakiye teslim ve bayi lisansı sahiplerinin akaryakıt sunum fiyatlarını piyasada oluşturacağı,

• Rafinaj, dağıtım ve ihrakiye teslim lisansına sahip kişilerin tarifelerini oluşturmada serbest olacakları ancak tarifeleri EPDK’ya bildirmeden uygulayamayacakları ve bildirime tabi tarifeler grubunda yer alan fiyat listelerinin EPDK internet sayfasında kamuoyuna duyurulacağı,

düzenlemeleri getirilmektedir.

Bu durumda; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile Kurumumuzca hazırlanan "2002/5038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar"ın dayanağı olan 98/10745 sayılı "Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Karar" ile "Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına Dair Tebliğ" dahil Petrol Piyasası Kanunu kapsamında yer alan petrol ürünlerinin fiyatlandırılmasına ilişkin düzenlemeler 01.01.2005 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.

Mevcut durum itibariyle, idarelerin, tip idari şartnamelerin "Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları" başlığını taşıyan maddesinde yükleniciye fiyat farkı verilip verilmeyeceği ile sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise madde metnine yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtmeleri ve ayrıca kararnamenin ilgili madde veya maddelerini de bu bölüme yazmaları gerekmektedir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Tip sözleşme tasarısının "Fiyat Farkı" başlığını taşıyan 15 inci maddesinde;

"15.1. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

15.2. Bu iş için fiyat farkı .......................................................................................

15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz."

hükümleri yer almaktadır.

Yine, 2002/5038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların "Uygulama esasları" başlıklı 6 ncı maddesinin (f) bendinde;

"f) Mahalli perakende azami satış fiyatı veya ücret tarifeleri düzenlenmeyen mallar için şartname ve sözleşmelere fiyat farkı ödeneceğine dair hüküm konulamaz.

Fiyat farkı hesaplanan malların fiyatlarının serbest bırakılması veya fiyat artış oranlarının sözleşmeyi devam ettirmeyi imkansız hale getirmesi halinde; sözleşmelerde, fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemelerin geçersiz olacağı yönünde hükme yer verilmesi zorunludur.

İdareler, idari şartname ve sözleşmelerde; sözleşme bedelinin belli bir oranına kadar fiyat farkı ödemesi yapılabilmesine ilişkin sınırlamalara yer verebilirler."

düzenlemesi yer almaktadır.

Bu çerçevede; 01.01.2005 tarihinden itibaren 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında yer alan petrol ürünleri fiyatlarının serbest bırakılacak olması nedeniyle, bu tarihten sonraki alımlarda anılan ürünler için fiyat farkı ödenmesi mümkün olamayacağından, idarelerin; gerek 2005 yılında alınacak olmakla birlikte 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde yer alan "Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir." hükmü çerçevesinde 2004 yılı sonuna kadar yapacakları gerekse ilanı 2004 yılında yapılmakla birlikte 2005 yılında yapacakları petrol ürünleri alımına ilişkin ihalelerinde, 2002/5038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların "Uygulama esasları" başlıklı 6 ncı maddesinin (f) bendi hükmünü şartname ve sözleşme tasarılarını hazırlarken gözönünde bulundurmaları gerekmektedir."

Madde 2 - 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinin "XIII. İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara İlişkin Açıklamalar" başlıklı kısmının "I. Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenler" maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yerine aşağıdaki hüküm eklenmiştir:

3 - 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanlar, kamu davası açıldığı tarihte 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılanlarla birlikte ihalelere katılamayacaktır. 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durum dikkate alınacaktır.

İdareler, hakkında kamu davası açılan isteklinin 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ortak/ortaklıklarını, ihaleye katılım aşamasında sunulan belgeleri dikkate alarak ve gerektiğinde yapacağı araştırmalar neticesinde tespit edecektir.

Madde 3 - 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinin "XIII. İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara İlişkin Açıklamalar" başlıklı kısmının "J. Kamu Davası Açılanlar Hakkında Gerçekleştirilen Teyit İşlemleri" maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

J. Haklarında Kamu Davası Açılanlara İlişkin Gerçekleştirilen Teyit İşlemleri

4734 sayılı Kanunun "İsteklilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; "Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir" hükmü yer almaktadır.

Cumhuriyet Savcılıklarınca, haklarında kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kamu İhale Kurumuna gönderilen bilgiler doğrultusunda bir liste oluşturulmuştur. Haklarında kamu davası açılanlar, Cumhuriyet Savcılığının kamu davası açıldığına dair yazısının Kamu İhale Kurumuna ulaştığı tarih esas alınmak suretiyle listeye işlenmektedir. Cumhuriyet Savcılıklarınca kamu davası açılmasına ilişkin kararların Kamu İhale Kurumuna gönderildiği tarihe kadar geçen süre içinde gerçekleştirilen teyit işlemleri nedeniyle uyuşmazlıklara sebebiyet vermemek açısından bilgilerin en kısa sürede Kamu İhale Kurumuna iletilmesi önem taşımaktadır.

İhale üzerinde kalan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının İhale Bilgi Sisteminden teyit ettirilmesi esasları çerçevesinde, haklarında kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamayacak olanlar için de teyit işlemi gerçekleştirilecektir.

Madde 4 - 08/06/2004 tarih ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinin "İhale Bilgi Sistemine İlişkin Açıklamalar" başlıklı Üçüncü Bölümünde yer alan "IV. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığının Teyit Ettirilmesi" başlıklı kısma aşağıdaki hüküm eklenmiştir:

İdareler, ayrıca ihale üzerinde kalan isteklinin Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhalelere Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname’de beyan ettiği ve ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı veya haklarında kamu davası açılıp açılmadığı hususunu Kamu İhale Kurumuna teyit ettireceklerdir.

Madde 5 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 - Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.