EK:1

EK:1

................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                             ...................

 

4811 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tüm borçlarımı / aşağıda belirttiğim borçlarımı, Kanunun 2 nci maddesinden yararlanarak öngörülen süre ve şekilde ödemek istiyorum.

Bu borçlarımla ilgili olarak dava açmayacağımı ve açmış olduğum davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

... / ... / 2003

Adı ve Soyadı / Unvanı

                                                                  İmza / Kaşe

 

 

 

 

 

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÜKELLEFİN ADI VE SOYADI / UNVANI

 

 

 

ADRES

 

 

ARAÇ PLAKA NO (Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANUNDAN YARARLANILMAK İSTENEN BORÇLAR**

 

Türü

Dönemi

Tutarı***

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR****
 
Yargı Mercii

Davanın Esas Numarası

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

     * Mirasçı, kefil, şirket ortağı ve kanuni temsilci gibi amme borçlusu sayılan kişilerin başvurusu halinde, anılan kişilerin de kimlik bilgilerine asıl borçlu ile birlikte bu satırda yer verilecektir.

    ** Tüm borçları için başvuranlar tablonun bu sütununu boş bırakacaklardır.

  *** Mükellefçe borcun tutarı bilinmiyorsa bu sütun boş bırakılacaktır.

**** Bu bölüm, tahsilat işlemlerinden dolayı açılan (ödeme emri, haciz gibi işlemler ile ilgili) dava bulunması halinde doldurulacaktır.