EK:14

EK:14

................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                             ...................

 

4811 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tüm ecrimisil borçlarımı / aşağıda belirttiğim ecrimisil borçlarımı, Kanunun 15 inci maddesinden yararlanarak öngörülen süre ve şekilde ödemek istiyorum.

Bu borçlarımla ilgili olarak dava açmayacağımı ve açmış olduğum davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim

... / ... / 2003

Adı ve Soyadı / Unvanı

            İmza / Kaşe

 

 

 

 

 

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÜKELLEFİN ADI VE SOYADI / UNVANI

 

 

 

ADRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANUNDAN YARARLANILMAK İSTENEN ECRİMİSİL BORÇLARI

 

Vadesi

Tutarı***

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 
ECRİMİSİL ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR
 
Yargı Mercii

Davanın Esas Numarası

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

      * Mirasçı, kefil, şirket ortağı ve kanuni temsilci gibi amme borçlusu sayılan kişilerin başvurusu halinde, anılan kişilerin de kimlik bilgilerine asıl borçlu ile birlikte bu satırda yer verilecektir.

   ** Tüm ecrimisil borçları için başvuranlar tablonun bu sütununu boş bırakacaklardır.

 *** Borçlu borcunun tutarını bilmiyorsa bu sütunu boş bırakacaktır.