EK:7

EK:7

................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                            ...................

 

                4811 sayılı Kanunun matrah veya vergi artırımı ile ilgili 7/7 maddesi hükmünden yararlanmak istiyorum.

Yararlanmak istediğim yıllar ve artırılan vergilere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

                Gereğinin yapılmasını arz ederim.

... / ... / 2003

Adı ve Soyadı / Unvanı

                                                                 İmza / Kaşe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÜKELLEFİN UNVANI

 

 

 

ADRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYANNAME VERMEYENLER İÇİN GELİR (STOPAJ) VERGİSİ (G.V.K.MAD:94/6) ARTIRIM BİLDİRİMİ

(4811 sayılı Kanun:Madde 7/7)

Yıllar

En Az Matrah

Mükellefin Beyanı*

Vergi Oranı (%)

HESAPLANAN

GELİR (STOPAJ) VERGİSİ

 

1998

 

3.750.000.000

 

 

19

 

 

1999

 

5.500.000.000

 

 

18

 

 

2000

 

5.625.000.000

 

 

17

 

 

2001

 

7.500.000.000

 

 

16

 

 

 

NOT: Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine göre, gelir vergisi tevkifatına tabi kazanç ve iratları olan mükellefler; vergi incelemesi ve tarhiyatına muhatap olmamaları için, bu kazanç ve iratlara ilişkin ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını birlikte artırmak zorundadırlar.

 

 

* Mükellefin beyan ettiği hesaplamaya esas alınacak matrah tutarı En Az Matrah sütununda yer alan tutarlardan az olamaz.