Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 22.03.2003 Cumartesi Sayı: 25056

Maliye Bakanlığından:

 

Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri: 2)

 

4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu 27/2/2003 tarih ve 25033 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile Kanunun 21 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Kanunun 19 uncu maddesinde bahsi geçen Gümrük Vergi ve Cezalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

1. Kapsam

 

Bu Tebliğin kapsamına gümrük idaresince alınan vergi ve resimler ile 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zammı ve (6.) bölümde belirtilen ithal talep harcı girer.

 

2. Kesinleşmiş Vergi Asılları ve Bu Asla Bağlı Ceza, Faiz Ve Zamlar

 

4811 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin l inci fıkrası ile Kanunun yürürlüğe girdiği 27.2.2003 tarihine kadar gerek mülga 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanunu, gerekse 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tahakkuku kesinleştiği halde tamamen ya da kısmen ödenmemiş vergilerin aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak 1615 sayılı Gümrük Kanununun 146 ve 149 uncu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 ve 238 inci maddeleri uyarınca kesilen veya kesilecek para cezalarının kanuni miktarları ile uygulanacak gecikme zammı veya faizlerin % 20'sinin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesi halinde kalan % 80'inin tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Bu uygulamadan yararlanabilmek için;

 

a)  27.2.2003 tarihi itibariyle 1615 veya 4458 sayılı Kanun hükümlerine göre tahakkuku kesinleşmiş vergilerin bulunması,

 

b)  Söz konusu vergilerin tamamının 28.4.2003 günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi,

 

c) Vergi aslına bağlı olarak 1615 sayılı Gümrük Kanununun 146 ve 149 uncu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 ve 238 inci maddeleri uyarınca kesilen veya kesilecek para cezalarının kanuni miktarları ve uygulanacak gecikme zammı veya faizlerin % 20'sinin 28.4.2003 günü mesai saati bilimine kadar ödenmesi,

 

Gerekmektedir.

 

27.2.2003 tarihine kadar kesinleşmiş vergilere ilişkin olarak 1615 ve 4458 sayılı Kanunların yukarıda belirtilen maddelerine göre kesilmesi gereken cezalar da, karara bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın ödeme şartının yerine getirilmesi halinde indirimden yararlanır.

 

3. Kesinleşmemiş Vergi Asılları ve Bu Asla Bağlı Para Cezaları

 

4811 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27.2.2003 tarihi itibariyle vergi yükümlülüğü doğmuş bulunan; itiraz süresi geçmemiş olan veya Kanunun yürürlük tarihinden sonra tebliğ edilip de ihtilaf yaratılmayan ve tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde ödenecek olan vergilere ilişkin para cezaları, kanuni miktarlarının % 20'si oranında tahsil edilecek ve geri kalan % 80'inin tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Bu uygulamadan yararlanabilmek için;

 

a)  27.2.2003 tarihi itibariyle 1615 veya 4458 sayılı Kanun hükümlerine göre bir vergi yükümlülüğünün doğmuş bulunması,

 

b) Vergi aslı ve bu asıl üzerinden alınacak para cezasının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde ödeneceğine ilişkin bu Tebliğin ekindeki (Ek : 1) beyan ve taahhütnamenin kanuni itiraz süreleri içinde ilgili gümrük idaresine verilmesi,

 

c) Ödemenin beyan ve taahhüt edildiği şekilde gerçekleştirilmesi, Gerekmektedir.

 

idari veya yargısal itiraz süreleri geçirilmiş vergilere ilişkin para cezaları yukarıda açıklanan uygulamadan yararlandırılmayacaktır.

 

4811 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27.2.2003 tarihinden önce bir gümrük rejimi beyanında bulunulmuş olsa dahi bu tarihten sonra bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde anılan Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

 

4. İhtilaflı Vergiler ve Bu Vergilere Bağlı Ceza, Faiz ve Zamlar

 

Kanunun yürürlüğe girdiği 27.2.2003 tarihine kadar gerek 1615 sayılı Gümrük Kanunu, gerekse 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre idari itiraz mercileri veya yargı organları nezdinde ihtilaflı hale gelmiş gümrük vergileri aslının ve bu asla bağlı olarak 1615 sayılı Gümrük Kanununun 146 ve 149 uncu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 ve 238 inci maddeleri uyarınca kesilen veya kesilecek para cezalarının kanuni miktarları ile uygulanacak gecikme zammı veya faizlerinin % 30'unun Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde kalan % 70'i tahsil edilmeyecektir.

 

Bu uygulamadan yararlanabilmek için;

 

a)  27.2.2003 tarihine kadar 1615 veya 4458 sayılı Kanunlara göre idari itiraz mercileri veya yargı organları nezdinde ihtilaflı hale gelmiş vergilerin bulunması,

 

b)   İhtilaftan  vazgeçildiğine ilişkin  bu Tebliğ ekindeki  (Ek  :  2) beyan ve taahhütnamenin ilgili gümrük idaresine verilmesi,

 

c)  Vergi, ceza, gecikme faizi ile gecikme zamlarının beyan ve taahhüt edildiği şekilde 28.4.2003 günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi,

 

Gerekmektedir.

 

5. Vergi Aslına Bağlı Olmayan Para Cezaları

 

4811 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 27.2.2003 tarihine (bu tarih hariç) kadar 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 235, 236, 237 ve 241 inci maddeleri uyarınca alınması gereken para cezalarının % 30'unun 28.4.2003 günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi halinde kalan % 70'i tahsil edilmeyecektir.

 

27.2.2003 tarihinden sonra işlenmiş fiiller nedeniyle anılan Kanun maddeleri uyarınca alınacak para cezalan 4811 sayılı Kanun kapsamına girmemektedir.

 

6. İthal Talep Harçları

 

1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesi çerçevesinde 29.7.1998 tarihinden önce yurda geçici olarak ithal edilen konteynerlerden 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarife kapsamında yer alan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği 27.2.2003 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ithal talep harcı tahsil edilmeyecektir.

 

7. Diğer Hususlar

 

4811 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin uygulaması ile ilgili olarak tereddüde düşülen ve bu Tebliğde açıklanmayan konular hakkında Gümrük Müsteşarlığına başvurulması ve anılan Müsteşarlıktan alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.

 

Tebliğ olunur.

 

 

 

EKİ 1

.../..../2003

 

............................GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

4811 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin l inci fıkrası hükmünden yararlanmak istiyorum. Tarafıma tebliğ edilmiş ve aşağıda tutarları belirtilen vergi ve bu vergiye ilişkin ceza nedeniyle herhangi bir şekilde ihtilaf yaratmaksızın, tebliğ edilen vergiler ile bu vergilere ilişkin cezaların anılan Kanun maddesine göre hesaplanmış tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

Gümrük Beyannamesi Tescil Tarihi ve Sayısı                     :

 

Tebliğ Edilen Vergi Türü / Tutarı                                      :

 

Tebliğ Tarihi                                                                  :

 

Para Cezası Tutan                                                           :

 

Adı Soyadı veya Unvanı                                                  :

 

İmza                                                                             :

 

Adres                                                                            :

 

Ek: İmza Sirküleri

 

EKİ 2

.../..../2003

 

............................GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

4811 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin l inci fıkrası hükmünden yararlanmak istiyorum. Tarafıma tebliğ edilmiş ve aşağıda tutarları belirtilen vergi ve bu vergiye ilişkin ceza nedeniyle herhangi bir şekilde ihtilaf yaratmaksızın, tebliğ edilen vergiler ile bu vergilere ilişkin cezaların anılan Kanun maddesine göre hesaplanmış tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

Gümrük Beyannamesi Tescil Tarihi ve Sayısı                     :

 

Tebliğ Edilen Vergi Türü / Tutarı                                      :

 

Tebliğ Tarihi                                                                  :

 

Para Cezası Tutan                                                           :

 

Adı Soyadı veya Unvanı                                                  :

 

İmza                                                                             :

 

Adres                                                                            :

 

Ek: İmza Sirküleri