Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 13.05.2003 Salı Sayı: 25107

Maliye Bakanlığından:

 

Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri: 4)

 

4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 2 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında "Marmara Bölgesi ve civarında 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle ödeme süresi uzatılan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödeme süresi belirlenmemiş olan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatı hariç olmak üzere diğer vergilerin vade tarihi Şubat 2003 ayının son günü kabul edilir ve bu vergiler de (1) numaralı fıkranın (a) bendi hükmü ile belirlenen sürelerde dokuz eşit taksitte ödenir. Ödeme süresi belirlenmemiş olan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatının ödeme süresinin belirlenmesini müteakip bu vergilerde (1) numaralı fıkrada belirlenen taksit sürelerinde, bazı taksitlerin süresinin geçmiş olması halinde kalan taksit süresinde ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (z) bendi ile 4811 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle Marmara Bölgesi ve civarında 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle ödeme süresi uzatılan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödeme süresi belirlenmemiş olan vergilerin 28 Şubat 2003 olarak belirlenen vade tarihi 31 Mayıs 2003 olarak yeniden belirlenmiş ve bu vergilerin ilk taksiti Haziran 2003 ayından başlamak üzere 24 ayda 24 eşit taksitte ödeneceği, ödeme süresi belirlenmemiş olan vergilerin ise ödeme süresinin belirlenmesini müteakip bu fıkrada belirlenen taksit sürelerinde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, 8/3/2003 gün ve 25042 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğinde de ödeme süresi belirlenen vergilerin dışında tutulan ve 4811 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödeme süresi belirlenmemiş olan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatı hariç tutularak ödeme süresinin belirlenmemesi nedeniyle bu vergilerin ödeme sürelerinin Bakanlığımızca daha sonra belirleneceği açıklanmıştı.

 

23/9/1999 gün ve 23825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 576 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden ödeme süreleri uzatılan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatının vade tarihleri de 31Mayıs 2003 olarak belirlenmiştir.

 

Buna göre, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 2 nci maddesinin 5 numaralı fıkrası gereğince bu vergilerin de ilk taksitinin Haziran 2003 ayından başlamak üzere 24 ayda ve 24 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

 

Tebliğ olunur.